Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třída

Úplný název: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

-0,11%

9.06

Hodnota investiční akcie
k 21.09.2023

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída je vhodný pro méně konzervativní investory, kteří mohou uložit své volné finanční prostředky nejméně na dobu 3 let a hledají vyšší výnos, než jaký nabízí státní dluhopisy. Zároveň je vhodný pro investory, kteří upřednostňují výplatu výnosu ve formě dividendy. Investice do fondu jsou rozkládány napříč sektory i regiony. Fond investuje především do dluhopisů neinvestičního ratingu, které díky své kreditní prémii nabízí vyšší potenciál zhodnocení. Výběru dluhopisů předchází důkladná fundamentální analýza společnosti spolu s makroanalýzou daného státu. Preferujeme dluhopisy s kratší dobou do splatnosti. Rizikovější dluhopisy mají v portfoliu menší váhu a/nebo nižší dobu do splatnosti a naopak. Portfolio je spravováno aktivně. Během poklesu cen, kdy roste výnosový potenciál dluhopisu, většinou nakupujeme a naopak.

Stupeň rizika - SRI

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu korporátních dluhopisů - dividendové třídy?

 • Předpoklad vyšší výnosnosti

  Firemní dluhopisy mají vyšší výnosový potenciál, než je tomu u stát­ních dluhopisů. Kreditní riziko emitentů omezujeme důkladnou analýzou prováděnou na průběžné bázi.

 • Výplata dividendy

  Každý rok můžete obdržet dividendu, která závisí na ročním zhodnocení fondu.

 • Nízká citlivost na pohyb úrokových sazeb

  Do portfolia fondu jsou vy­bírány zejména dluhopisy s kratší dobou do splat­nosti, které jsou méně citlivé na pohyby úrokových sazeb. 

 • Důkladná diverzifikace

  Fond pečlivě rozkládá své investice napříč regiony, sektory a emitenty. Portfolio fondu obsahuje minimálně 40 titulů.

 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Je možné investovat již od nízkých částek

 • Rizika

  Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také akciové riziko, měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.

Způsob stanovení a nárok na výplatu dividendy

Rozhodným datem pro výplatu dividendy za uplynulý finanční rok je držení cenných papírů fondu k datu 31.1. K tomuto datu bude také vyhlášena výše dividendy na cenný papír.

Klient, který podílové listy fondu odkoupí před 31.1., nemá na dividendu nárok. Výše dividendy není ovlivněna délkou držby cenných papírů fondu podílníkem - jediným a rozhodujícím aspektem je počet cenných papírů fondu držených k datu 31.1.

Vyplacení dividendy ovlivní výši NAV fondu, a to tak, že NAV fondu na jeden podílových list platné ke dni následujícímu po dni vyhlášení dividendy a zároveň dni rozhodnému pro výplatu dividendy poklesne o výši vyplacené dividendy na jeden podílový list.

Roční dvidendový výnos:

 • Za první rok existence fondu (2012): 6 %
 • Za druhý rok existence fondu (2013): 3,54 %
 • Za třetí rok existence fondu (2014): nebyla dividenda vyplacena
 • Za čtvrtý rok existence fondu (2015): 5,5%
 • Za pátý rok existence fondu (2016): 3,8 %
 • Za šestý rok existence fondu (2017): nebyla dividenda vyplacena
 • Za sedmý rok existence fondu (2018): nebyla dividenda vyplacena
 • Za osmý rok existence fondu (2019): 2,5 %
 • Za devátý rok existence fondu (2020): 2,1 %
 • Za desátý rok existence fondu (2021): nebyla dividenda vyplacena
 • Za jedenáctý rok existence fondu (2022): nebyla dividenda vyplacena
Úplný název fondu: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označení fondu: Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída
Zaměření fondu: dluhopisový
Datum založení: 1.3.2012
Depozitář: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu: IBAN:CZ15 2700 0000 0005 4375 0000
Auditor:

KPMG Audit, Dublin, Irská republika 

ISIN: IE00B6VWHB64
Klasifikace fondu: Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6
Měna fondu: EUR
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: 1 %
Minimální doporučená výše zaslané částky:

10 EUR

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Prospektem.

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 1,84 %
Manažerský poplatek*:

 1,60 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: třída B - průběžná výplata výnosu ve formě dividendy na roční bázi
Scénáře výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00B6VWHB64&lang=cz&kid=yes

Výkonnost fondu 

Stav ke dni 21.09.2023

Vlastní kapitál na investiční akcii 9,06 EUR
Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,55 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 1,34 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 2,37 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 4,5 %
Výkonnost fondu od začátku roku 3,31 %
Výkonnost fondu za 3 roky -26,52 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. -9,76 %
Výkonnost fondu za 5 let -23,99 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. -5,34 %
Výkonnost fondu za rok 2022 -28,81 %
Výkonnost fondu za rok 2021 -1,52 %
Výkonnost fondu za rok 2020 2,12 %
Výkonnost fondu za rok 2019 2,85 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -1,57 %
Výkonnost fondu za rok 2017 1,26 %
Výkonnost fondu za rok 2016 3,02 %
Výkonnost fondu za rok 2015 6,13 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -4,71 %
Výkonnost fondu za rok 2013 4,84 %
Výkonnost fondu za rok 2012 9,4 %

* Výkonnost od 1.3.2012, fond otevřen

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.