Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

...Informace související s udržitelností

Generali Investments CEE vnímá společenskou odpovědnost jako jednu ze svých priorit. Podpora aktivit, které jsou prospěšné z hlediska společnosti jako celku, je nepostradatelným aspektem našeho přístupu k podnikání. Naše péče a podpora se vztahuje na několik různých oblastí, mezi které patří pomoc zdravotně handicapovaným a sociálně slabým, ochrana životního prostředí či vytváření rovných podmínek a dobrého pracovního prostředí pro naše vlastní zaměstnance. V neposlední řadě se jako investiční společnost zaměřujeme mimo jiné na investice do „zelené ekonomie“.

V souladu s aktuálními trendy naše společnost také aktivně přispívá k naplňování tzv. ESG cílů, kdy

  • „E“ se týká sledování environmentálních faktorů majících vliv na udržitelnost (např. monitorování uhlíkové stopy, emisí skleníkových plynů, znečištění vod apod.),
  • „S“ je vztaženo k aspektům souvisejícím především s ochranou a dodržováním lidských práv, férových pracovněprávních vztahů atp., a
  • „G“ se zaměřuje na prosazování pravidel odpovědného řízení společností – typicky se jedná o dodržování právních předpisů, odpovídající odměňování manažerů a pracovníků, genderovou vyváženost v řídících orgánech apod.

Konkrétním projevem dodržování výše uvedených principů je klasifikace vybraných podílových fondů obhospodařovaných naší společností jako finančních produktů podle čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, tj. nařízení SFDR. Toto nařízení představuje jednotný evropský standard pro posuzování finančních produktů z hlediska jejich vlivu na udržitelnost a přihlášením se k tomuto standardu naše společnost dobrovolně přijímá závazek vykonávat vlastní podnikatelskou činnost společensky odpovědným způsobem.

Metodologie kritérií ESG ve společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI SOUVISEJÍCÍ S UDRŽITELNOSTÍ V ODVĚTVÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

PROHLÁŠENÍ O HLAVNÍCH NEPŘÍZNIVÝCH DOPADECH INVESTIČNÍCH ROZHODNUTÍ NA FAKTORY UDRŽITELNOSTI

 

Informace související s udržitelností - archiv dokumentů5 fondů

klasifikovaných
dle článku 8 SFDR

14 000ks

plastových lahví ušetřeno
v rámci spolupráce s
Běhej lesy v roce 2019

2 000kg

objem odpadků, který
jsme pomohli vytřídit
v rámci Běhej lesy
v roce 2019

5

počet nadací a příspěckových
organizací, které jsme
podpořili v r.2019
...

Pomáháme sociálně slabým a spolupracujeme s nadacemi

Sociálně a zdravotně znevýhodněným lidem pomáháme přímo i prostřednictvím partnerských organizací. Spolupracujeme s několika nadacemi, které znevýhodněným lidem pomáhají začlenit se do společnosti, jako je Denní stacionář AKORD či Nadace Leontinka.


Více informací

...

Záleží nám na životním prostředí

V Generali Investments CEE uplatňujeme přímý i nepřímý vliv na životní prostředí. V prvním případě dbáme při každodenním provozu naší společnosti především na úsporu energie, vody, provozních materiálů a třídění odpadu. Ve druhém případě jde zejména o uplatňování přísných kritérií při výběru zodpovědných obchodních partnerů.


Více informací

...

Staráme se o naše zaměstnance

Naším cílem je vytvářet pracovní prostředí, kde se všichni cítí dobře. Klademe maximální důraz na rovné podmínky a pracovní i osobní rozvoj zaměstnanců. Zvláštní pozornost věnujeme oblasti sladění pracovního a osobního života.


Více informací

...

Žijeme komunitou

Prostřednictvím mezinárodně působícího hnutí The Human Safety Net, založeného společností Generali v roce 2017, podporujeme v České republice snížení výskytu asfyxie u novorozenců. Porodnicím a klinikám pomáháme financovat například odborná školení zdravotnického personálu či nákup zdravotnické techniky.


Více informací

...

Jednáme eticky a transparentně

Dbáme na dodržování etických zásad, ať jde o obchodní cíle a způsob jejich dosažení, nakládání s informacemi či každodenní život na pracovišti a spolupráci mezi lidmi z různých kultur.


Více informací