Abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek, používáme na stránce Generali Investments CEE soubory cookies. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, budete tyto cookies pro Váš komfortní pohyb na stránce využívat. Samozřejmě, můžete si nastavení cookies kdykoli upravit. Chcete vědět více o cookies?

Nezbytná Funkční Analytická Pokračovat

Generali Fond nových ekonomik

Úplný název: Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Původní název fondu

-0,43%

0.7403

Hodnota podílového listu
k 29.06.2022

Generali Fond nových ekonomik představuje nabídku pro zvláště dynamické investory, kteří vyhledávají příležitost pro vysoké zhodnocení a zároveň počítají s vyšším rizikem a proto i s delším časovým horizontem (min. 8 let). Cílem je investovat do diverzifikovaného globálního akciového portfolia na trzích, které se vyznačují značným potenciálem růstu a zároveň patří do skupiny tzv. rozvíjejících se ekonomik. Tyto země se vyznačují vysokým potencionálním růstem a atraktivním oceněním proti vyspělým trhům v USA či eurozóně. Portfolio obsahuje tituly, které regionálně pocházejí z Asie, Latinské Ameriky či střední a východní Evropy a jsou v daném regionu považovány za velmi bonitní lídry s rychlou dynamikou růstu. Vzhledem k tomu, že se jedná o regionálně zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu nových ekonomik?

 • Vysoký hospodářský růst

  Atraktivnost těchto zemí spočívá ve vysoké dynamice hospodářského růstu, který je cca 2–3× vyšší než ve vyspělém světě. Navíc zhruba 70 % světového růstu budou generovat právě tyto země. Jen Čína s Indií reprezentují téměř 40% podíl na celkovém světovém hospodářském růstu.
 • Rychlý růst populace – růst poptávky

  Fond investuje do oblastí, kde se koncentruje většina světové populace (Čína, Indie). Do budoucna se tato populace stane velmi významným zdrojem poptávky po komoditách, výrobcích a službách. Půjde o nový motor světového hospodářského růstu. Také demografická struktura je mnohem příznivější. Většina tamní populace je totiž mladší 45 let. 
 • Tržní kapitalizace poroste

  S tím, jak dané země porostou a budou bohatší, poroste logicky tržní kapitalizace tamních firem. V současné době většina připadá na evropské, japonské či americké společnosti a likvidní tituly emerging markets tvoří méně než 15 % světové tržní kapitalizace. 
 • Průběžná úprava struktury portfolia

  Nová odvětví i rozvíjející se ekonomiky se vyznačují vysokou dynamikou a velkými změnami. Situace na světových trzích je neustále monitorována. Společnosti jsou průběžně hodnoceny z hlediska postavení na trhu, finanční síly apod.
 • Nové globální společnosti

  Fond investuje do rozvíjejících se zemí, kde význam tamních společností globálně roste. Nejvíce zřetelné je to v sektoru IT, kde vznikají noví globální hráči. 
 • Země bohaté na přírodní zdroje

  Velkou výhodou do budoucna je skutečnost, že tyto země jsou zpravidla bohaté na klíčové komodity – ropu, zemní plyn, železnou rudu, apod. Jsou tedy mnohem méně citlivé na případné vysoké ceny těchto komodit.
 • Vysoká dynamika spotřebitelské poptávky

  Většina světové populace a strukturální přechod na standardní typ vyspělé ekonomiky znamená výrazný nárůst spotřebitelské poptávky. Její podíl se navíc ve světovém měřítku zvyšuje.
 • Atraktivní ocenění

  Akcie rozvíjejících se trhů skýtají potenciál vyššího zhodnocení než u vyspělých ekonomik. Obchodují se totiž s diskontem proti svým konkurentům ve vyspělých zemích.
 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Je možné investovat již od nízkých částekCelý název fondu: Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označení fondu: Generali Fond nových ekonomik
Zaměření fondu: akciový
Datum založení: 11.10. 2001
Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankovního účtu: 100151105/2700
Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o. 
Typ cenného papírů: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008474137
Původní SIN: 770010000386
Klasifikace fondu: Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: do 99 999 Kč - 4 %
od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3,5 %
od 500 000 Kč do  999 999 Kč - 3 %
nad 1 000 000 Kč - 2,5 %
Minimální doporučená výše zaslané částky:

500 Kč

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Statutem. 

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 2,37 %
Z toho manažerský poplatek*:

2,20 %

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Stav ke dni 29.06.2022

Vlastní kapitál na podílový list 0,7403 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc -6,3 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce -11,69 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -13,46 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců -19,36 %
Výkonnost fondu od začátku roku -14,07 %
Výkonnost fondu za 3 roky -2,36 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. -0,79 %
Výkonnost fondu za 5 let -6,94 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. -1,43 %
Výkonnost fondu za 10 let 4,03 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 0,4 %
Výkonnost fondu za rok 2021 1,25 %
Výkonnost fondu za rok 2020 6,87 %
Výkonnost fondu za rok 2019 12,71 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -16,61 %
Výkonnost fondu za rok 2017 18,38 %
Výkonnost fondu za rok 2016 12,15 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -17,11 %
Výkonnost fondu za rok 2014 2,38 %
Výkonnost fondu za rok 2013 -6,15 %
Výkonnost fondu za rok 2012 15,07 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -20,87 %
Výkonnost fondu za rok 2010 10,18 %
Výkonnost fondu za rok 2009 43,71 %
Výkonnost fondu za rok 2008 -48,98 %
Výkonnost fondu za rok 2007 16,9 %
Výkonnost fondu za rok 2006 -1,27 %
Výkonnost fondu za rok 2005 -1,66 %
Výkonnost fondu za rok 2004 4,06 %
Výkonnost fondu za rok 2003 27,41 %
Výkonnost fondu za rok 2002 -27,62 %
Výkonnost fondu za rok 2001 0 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož syntetický ukazatel rizika je 5 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.