Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Generali Fond nových ekonomik

Úplný název: Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Původní název fondu

-1,97%

0.812

Hodnota podílového listu
k 21.09.2023

Generali Fond nových ekonomik představuje nabídku pro zvláště dynamické investory, kteří vyhledávají příležitost pro vysoké zhodnocení a zároveň počítají s vyšším rizikem a proto i s delším časovým horizontem (min. 8 let). Cílem je investovat do diverzifikovaného globálního akciového portfolia na trzích, které se vyznačují značným potenciálem růstu a zároveň patří do skupiny tzv. rozvíjejících se ekonomik. Tyto země se vyznačují vysokým potencionálním růstem a atraktivním oceněním proti vyspělým trhům v USA či eurozóně. Portfolio obsahuje tituly, které regionálně pocházejí z Asie, Latinské Ameriky či střední a východní Evropy a jsou v daném regionu považovány za velmi bonitní lídry s rychlou dynamikou růstu. Vzhledem k tomu, že se jedná o regionálně zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.

Stupeň rizika - SRI

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu nových ekonomik?

 • Vysoký hospodářský růst

  Atraktivnost těchto zemí spočívá ve vysoké dynamice hospodářského růstu, který je cca 2–3× vyšší než ve vyspělém světě. Navíc zhruba 70 % světového růstu budou generovat právě tyto země. Jen Čína s Indií reprezentují téměř 40% podíl na celkovém světovém hospodářském růstu.
 • Rychlý růst populace – růst poptávky

  Fond investuje do oblastí, kde se koncentruje většina světové populace (Čína, Indie). Do budoucna se tato populace stane velmi významným zdrojem poptávky po komoditách, výrobcích a službách. Půjde o nový motor světového hospodářského růstu. Také demografická struktura je mnohem příznivější. Většina tamní populace je totiž mladší 45 let. 
 • Tržní kapitalizace poroste

  S tím, jak dané země porostou a budou bohatší, poroste logicky tržní kapitalizace tamních firem. V současné době většina připadá na evropské, japonské či americké společnosti a likvidní tituly emerging markets tvoří méně než 15 % světové tržní kapitalizace. 
 • Průběžná úprava struktury portfolia

  Nová odvětví i rozvíjející se ekonomiky se vyznačují vysokou dynamikou a velkými změnami. Situace na světových trzích je neustále monitorována. Společnosti jsou průběžně hodnoceny z hlediska postavení na trhu, finanční síly apod.
 • Nové globální společnosti

  Fond investuje do rozvíjejících se zemí, kde význam tamních společností globálně roste. Nejvíce zřetelné je to v sektoru IT, kde vznikají noví globální hráči. 
 • Země bohaté na přírodní zdroje

  Velkou výhodou do budoucna je skutečnost, že tyto země jsou zpravidla bohaté na klíčové komodity – ropu, zemní plyn, železnou rudu, apod. Jsou tedy mnohem méně citlivé na případné vysoké ceny těchto komodit.
 • Vysoká dynamika spotřebitelské poptávky

  Většina světové populace a strukturální přechod na standardní typ vyspělé ekonomiky znamená výrazný nárůst spotřebitelské poptávky. Její podíl se navíc ve světovém měřítku zvyšuje.
 • Atraktivní ocenění

  Akcie rozvíjejících se trhů skýtají potenciál vyššího zhodnocení než u vyspělých ekonomik. Obchodují se totiž s diskontem proti svým konkurentům ve vyspělých zemích.
 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Je možné investovat již od nízkých částek

 • Rizika

  Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také akciové riziko, měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.
Celý název fondu: Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označení fondu: Generali Fond nových ekonomik
Zaměření fondu: akciový
Datum založení: 11.10. 2001
Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankovního účtu: 100151105/2700
Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o. 
Typ cenného papírů: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008474137
Původní SIN: 770010000386
Klasifikace fondu: Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: do 99 999 Kč - 4 %
od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3,5 %
od 500 000 Kč do  999 999 Kč - 3 %
nad 1 000 000 Kč - 2,5 %
Minimální doporučená výše zaslané částky:

500 Kč

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Statutem. 

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 2,39 %
Z toho manažerský poplatek*:

2,20 %

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %
Scénáře výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=CZ0008474137&lang=cz&kid=yes

Výkonnost fondu

Stav ke dni 21.09.2023

Vlastní kapitál na podílový list 0,812 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc -1,05 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce -2,94 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 5,92 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 14,61 %
Výkonnost fondu od začátku roku 9,92 %
Výkonnost fondu za 3 roky 13,55 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 4,33 %
Výkonnost fondu za 5 let 6,7 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 1,31 %
Výkonnost fondu za 10 let 8,64 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 0,83 %
Výkonnost fondu za rok 2022 -14,25 %
Výkonnost fondu za rok 2021 1,25 %
Výkonnost fondu za rok 2020 6,87 %
Výkonnost fondu za rok 2019 12,71 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -16,61 %
Výkonnost fondu za rok 2017 18,38 %
Výkonnost fondu za rok 2016 12,15 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -17,11 %
Výkonnost fondu za rok 2014 2,38 %
Výkonnost fondu za rok 2013 -6,15 %
Výkonnost fondu za rok 2012 15,07 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -20,87 %
Výkonnost fondu za rok 2010 10,18 %
Výkonnost fondu za rok 2009 43,71 %
Výkonnost fondu za rok 2008 -48,98 %
Výkonnost fondu za rok 2007 16,9 %
Výkonnost fondu za rok 2006 -1,27 %
Výkonnost fondu za rok 2005 -1,66 %
Výkonnost fondu za rok 2004 4,06 %
Výkonnost fondu za rok 2003 27,41 %
Výkonnost fondu za rok 2002 -27,62 %
Výkonnost fondu za rok 2001 0 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.