Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Generali Fond realit

Úplný název: Fond realit, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

0,27%

1.1777

Hodnota podílového listu
k 31.08.2023

Generali Fond realit investuje primárně do nemovitostí v České republice a Evropské unii. V České republice investice realizuje formou pořízení účasti v nemovitostních společnostech v Praze a významných regionálních městech. Fond se zaměřuje na investice do bytových domů, obchodních center, administrativních budov a dalších nemovitostí. Bližší informace o investiční strategii a rizicích investování jsou uvedeny ve statutu fondu Generali Fond realit.

Stupeň rizika - SRI

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu realit?

  • Vydělávejte na příjmech z pronájmů a dlouhodobém růstu tržní hodnoty nemovitostí
  • Očekávaný roční výnos 2,5–3 %
  • Šetřete čas a peníze spojené s nákupem vlastní nemovitosti, její správou a hledáním nájemníků
  • Fond se nespoléhá na jedinou nemovitost a rozkládá riziko investicemi do více realitních projektů
  • Doporučená minimální investice je 10 000 Kč
  • S osvobozením od daně - díky dodržení tzv. daňového testu bude váš výnos osvobozen od daně z příjmů (platí pro fyzickou osobu - daňového rezidenta ČR při době trvání investice nejméně 3 roky).
  • Rizika - Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také akciové riziko, měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.

Každý investor má právo na odkoupení svých podílových listů Společností ve výši zvolené finanční částky nebo počtu podílových listů. V období 3 let ode dne, kdy Fond vznikl, se podílové listy vydávané Fondem neodkupují.

Jak probíhá vypořádání investic do Generali Fondu realit? 

Pro přehrávání videí je třeba povolit funkční cookies.

Povolit

Úplný název fondu: Fond realit, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označení fondu: Generali Fond realit
Zaměření fondu: speciální fond nemovitostí
Datum založení: 3. 10. 2019
Zahájení prodeje: 15. 10. 2019
Depozitář: Komerční banka, a.s.
Číslo bankovního účtu: 115-9545140207/0100
Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o 
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008475928
Klasifikace fondu: Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6
Měna fondu: CZK
Podkladové aktivum: primárně účasti v nemovitostních společnostech, nemovitosti
a dále finanční aktiva s cílem zhodnotit volné peněžní prostředky fondu
Průměrný očekávaný roční výnos fondu: 2,5–3 % p. a.
převážně z příjmů z nájmů, a dále možný kapitálový výnos růstu tržní hodnoty nemovitostí
Vstupní poplatek 3,00 %
Minimální doporučená výše zaslané částky:

10 000 Kč

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Statutem.

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 1,36 %
Manažerský poplatek*: 1,20 %
* Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).
Stanovení aktuální hodnoty PL: 1 x měsíčně
Scénáře výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=CZ0008475928&lang=cz&kid=yes

Výkonnost fondu

Stav ke dni 31.08.2023

Vlastní kapitál na podílový list 1,1777 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,27 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 1,09 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 1,94 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 7,4 %
Výkonnost fondu od začátku roku 2,44 %
Výkonnost fondu za 3 roky 15,05 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 4,79 %
Výkonnost fondu za 5 let N/A %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za 10 let N/A %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za rok 2022 8 %
Výkonnost fondu za rok 2021 3,81 %
Výkonnost fondu za rok 2020 3,18 %
Výkonnost fondu za rok 2019 -0,63 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.