Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Generali Fond korporátních dluhopisů

Úplný název: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

0%

12.12

Hodnota investiční akcie
k 25.05.2023

Generali Fond korporátních dluhopisů je vhodný pro méně konzervativní investory, kteří mohou uložit své volné finanční prostředky nejméně na dobu 3 let a hledají vyšší výnos, než jaký nabízí státní dluhopisy. Investice do fondu jsou rozkládány napříč sektory i regiony. Fond investuje především do dluhopisů neinvestičního ratingu, které díky své kreditní prémii nabízí vyšší potenciál zhodnocení. Výběru dluhopisů předchází důkladná fundamentální analýza společnosti spolu s makroanalýzou daného státu. Preferujeme dluhopisy s kratší dobou do splatnosti. Rizikovější dluhopisy mají v portfoliu menší váhu a/nebo nižší dobu do splatnosti a naopak. Portfolio je spravováno aktivně. Během poklesu cen, kdy roste výnosový potenciál dluhopisu, většinou nakupujeme a naopak.

Stupeň rizika - SRI

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu korporátních dluhopisů?

 • Předpoklad vyšší výnosnosti

  Firemní dluhopisy mají vyšší výnosový potenciál, než je tomu u stát­ních dluhopisů. Kreditní riziko emitentů omezujeme důkladnou analýzou prováděnou na průběžné bázi.

 • Nízká citlivost na pohyb úrokových sazeb

  Do portfolia fondu jsou vy­bírány zejména dluhopisy s kratší dobou do splat­nosti, které jsou méně citlivé na pohyby úrokových sazeb. 

 • Důkladná diverzifikace

  Fond pečlivě rozkládá své investice napříč regiony, sektory a emitenty. Portfolio fondu obsahuje minimálně 40 titulů.

 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Je možné investovat již od nízkých částek

 • Rizika

  Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také akciové riziko, měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.
Úplný název fondu: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označení fondu: Generali Fond korporátních dluhopisů
Zaměření fondu: dluhopisový
Datum založení: 27.5.2009
Depozitář: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu:

IBAN:CZ67 2700 0000 0005 3495 0000

Auditor:

KPMG Audit, Dublin, Irská republika 

ISIN: IE00B4362Q21
Klasifikace fondu: Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6
Měna fondu: EUR
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: 1%
Minimální doporučená výše zaslané částky:

10 EUR

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Prospektem.

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 1,84 %
Manažerský poplatek*:

1,60 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %
Scénáře výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00B4362Q21&lang=cz&kid=yes

Výkonnost fondu

Stav ke dni 25.05.2023

Vlastní kapitál na investiční akcii 12,12 EUR
Výkonnost fondu za 1 měsíc -0,33 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 0,17 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 1,68 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 0,5 %
Výkonnost fondu od začátku roku 1,25 %
Výkonnost fondu za 3 roky -9,28 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. -3,19 %
Výkonnost fondu za 5 let -9,69 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. -2,02 %
Výkonnost fondu za 10 let -3,35 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. -0,34 %
Výkonnost fondu za rok 2022 -13,57 %
Výkonnost fondu za rok 2021 -1,77 %
Výkonnost fondu za rok 2020 2,47 %
Výkonnost fondu za rok 2019 3,3 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -1,77 %
Výkonnost fondu za rok 2017 1,35 %
Výkonnost fondu za rok 2016 3,48 %
Výkonnost fondu za rok 2015 6,51 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -4,93 %
Výkonnost fondu za rok 2013 4,93 %
Výkonnost fondu za rok 2012 16,02 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -0,1 %
Výkonnost fondu za rok 2010 5 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.