Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, budete využívat jen nezbytná cookies na stránce Generali Investments CEE. Pro dosažení co nejlepšího uživatelského zážitku doporučujeme povolit všechny typy cookies. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoli zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Nezbytná Funkční Analytická Pokračovat

Investiční rezerva Generali

Investiční rezerva Generali

  • Efektivní investice na střednědobý horizont

  • Vhodná pro jednorázové i pravidelné investování

  • V případě nenadálých událostí bezplatně dostupnost finančních prostředků
    před uplynutím investičního horizontu

 Pro klienty, kteří:

  • preferují vyšší výnos
  • podstoupí omezené riziko
  • Rozložení do dluhopisových a smíšených fondů
  • Doporučený investiční horizont: 3 – 8 let

Investiční rezerva Generali

Měna investičního programu: CZK

Číslo účtu pro investice:  585950000/2700

Složení programu Výše investice
Generali Fond korporátních dluhopisů 70%
Generali Fond balancovaný konzervativní 30%

Stav ke dni 30.09.2022

Výkonnost programu za 1 měsíc -1,75 %
Výkonnost programu za 3 měsíce 0,26 %
Výkonnost programu za 6 měsíců -3,53 %
Výkonnost programu za 12 měsíců -14,83 %
Výkonnost programu od začátku roku -13,27 %
Výkonnost programu za 3 roky -9,92 %
Výkonnost programu za 3 roky p.a. -3,42 %
Výkonnost programu za 5 let -7,8 %
Výkonnost programu za 5 let p.a. -1,61 %
Výkonnost programu za rok 2021 -0,2 %
Výkonnost programu za rok 2020 2,75 %
Výkonnost programu za rok 2019 5,63 %
Výkonnost programu za rok 2018 -1,93 %
Výkonnost programu za rok 2017 1,27 %
Výkonnost programu za rok 2016 3,93 %
Výkonnost programu za rok 2015 5,01 %
Výkonnost programu za rok 2014 -3,91 %
Výkonnost programu za rok 2013 3,39 %
Výkonnost programu za rok 2012 13,23 %
Výkonnost programu za rok 2011 -1,04 %

Výkonnost investičního programu je vypočítaná jako vážený průměr hodnot jednotlivých fondů a jejich procentuálního zastoupení v tomto investičním programu.

 

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož syntetický ukazatel rizika je 5 anebo vyšší, nebo souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.