Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Investiční rezerva Generali

Investiční rezerva Generali

  • Efektivní investice na střednědobý horizont

  • Vhodná pro jednorázové i pravidelné investování

  • V případě nenadálých událostí bezplatně dostupnost finančních prostředků
    před uplynutím investičního horizontu

 Pro klienty, kteří:

  • preferují vyšší výnos
  • podstoupí omezené riziko
  • Rozložení do dluhopisových a smíšených fondů
  • Doporučený investiční horizont: 3 – 8 let

Investiční rezerva Generali

Měna investičního programu: CZK

Číslo účtu pro investice:  585950000/2700

Složení programu Výše investice
Generali Fond korporátních dluhopisů 70%
Generali Fond balancovaný konzervativní 30%

Stav ke dni 21.09.2023

Výkonnost programu za 1 měsíc 0,9 %
Výkonnost programu za 3 měsíce 2,29 %
Výkonnost programu za 6 měsíců 4,6 %
Výkonnost programu za 12 měsíců 10,27 %
Výkonnost programu od začátku roku 6,9 %
Výkonnost programu za 3 roky -1,07 %
Výkonnost programu za 3 roky p.a. -0,36 %
Výkonnost programu za 5 let 4,74 %
Výkonnost programu za 5 let p.a. 0,93 %
Výkonnost programu za rok 2022 -9,31 %
Výkonnost programu za rok 2021 -0,2 %
Výkonnost programu za rok 2020 2,75 %
Výkonnost programu za rok 2019 5,63 %
Výkonnost programu za rok 2018 -1,93 %
Výkonnost programu za rok 2017 1,27 %
Výkonnost programu za rok 2016 3,93 %
Výkonnost programu za rok 2015 5,01 %
Výkonnost programu za rok 2014 -3,91 %
Výkonnost programu za rok 2013 3,39 %
Výkonnost programu za rok 2012 13,23 %
Výkonnost programu za rok 2011 -1,04 %

Výkonnost investičního programu je vypočítaná jako vážený průměr hodnot jednotlivých fondů a jejich procentuálního zastoupení v tomto investičním programu.

 

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.