Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Generali Fond východoevropských akcií

Úplný název: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

-1,54%

12.79

Hodnota investiční akcie
k 21.09.2023

Generali Fond východoevropských akcií je určen dynamičtějším dlouhodobým investorům, kteří vyhledávají zajímavé příležitosti a chtějí profitovat z potenciálu vyššího hospodářského růstu a nízkého zadlužení rozvíjejících se ekonomik střední a východní Evropy, jejichž trhy však v některých případech mohou být pro běžného investora obtížněji přístupné či drahé. Zároveň však počítají s vyšším rizikem celého regionu a vyšší kolísavostí hodnoty jednotlivých firem. Fond investuje do perspektivních společností s významným postavením na trhu a podstupuje měnové riziko lokálních měn. Významně jsou v portfoliu zastoupeny především Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Turecko a Rusko. Vzhledem k tomu, že se jedná o regionálně zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.

Stupeň rizika - SRI

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu východoevropských akcií?

 • Vyšší dynamika hospodářského růstu

  Země střední a východní Evropy proti svým protějškům z rozvinutých zemí mají mnohem vyšší dynamiku růstu, což se promítá do lepšího ziskového potenciálu tamních firem.
 • Zázemí skupiny Generali – Skupina Generali má silné analytické pokrytí celého regionu střední a východní Evropy.

 • Možnost vyššího výnosu díky posilování lokálních měn 

  Konvergence regionu na ekonomickou úroveň západoevropských ekonomik zpravidla vede v dlouhém horizontu k posilování lokálních měn.
 • Ideální a levný způsob vstupu na trhy bývalého „ východního bloku“.

 • Diverzifikace portfolia 

  Investování do regionu střední a východní Evropy je vhodné i z pohledu diverzifikace vašeho portfolia.
 • Je možné investovat již od nízkých částek

 • Rizika

  Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také akciové riziko, měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.
Úplný název fondu: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označení fondu: Generali Fond východoevropských akcií (dříve Východoevropský akciový fond)
Zaměření fondu: akciový
Datum založení: 16.5.2011
Depozitář: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu: IBAN: CZ55 2700 0000 0005 1385 0000
Auditor:

KPMG Audit, Dublin, Irská republika 

ISIN: IE00B63XYJ47
Klasifikace fondu: Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6
Měna fondu: EUR
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu od 0 - 3 999 EUR - 4 %
od 4 000 - 19 999 EUR - 3.5 %
od 20 000 - 39 999 EUR - 3 %
od 40 000 EUR a více - 2.50 %
Minimální doporučená výše zaslané částky:

10 EUR

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Prospektem.

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 2,55 %
Manažerský poplatek*:

2, 30 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %
Scénáře výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00B63XYJ47&lang=cz&kid=yes

Výkonost fondu

Stav ke dni 21.09.2023

Vlastní kapitál na investiční akcii 12,79 EUR
Výkonnost fondu za 1 měsíc -4,05 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce -2,22 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 15,54 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 30,64 %
Výkonnost fondu od začátku roku 16,91 %
Výkonnost fondu za 3 roky 42,11 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 12,43 %
Výkonnost fondu za 5 let 8,94 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 1,73 %
Výkonnost fondu za 10 let 23,57 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 2,14 %
Výkonnost fondu za rok 2022 -19,26 %
Výkonnost fondu za rok 2021 25,58 %
Výkonnost fondu za rok 2020 -13,12 %
Výkonnost fondu za rok 2019 10,7 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -9,95 %
Výkonnost fondu za rok 2017 19,35 %
Výkonnost fondu za rok 2016 11,18 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -3 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -3,01 %
Výkonnost fondu za rok 2013 -8,86 %
Výkonnost fondu za rok 2012 21,53 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -9,9 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.