Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Generali Fond globálních značek

Úplný název: Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Původní název fondu

0,55%

2.3626

Hodnota podílového listu
k 29.09.2023

Generali Fond globálních značek je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 8 let a očekávají za to vyšší míru zhodnocení. Podílníci fondu profitují především z výnosu akcií silných, světově známých firem. Tyto obchodované společnosti vlastní nejhodnotnější obchodní značky ve světě – jde například o Apple, McDonald’s, Amazon či Microsoft, apod. Fond si pro své investice vybírá primárně z těch společností, jejichž seznam každoročně stanovují společnosti Interbrand a Kantar Millward Brown. Fond prosazuje principy udržitelnosti v oblasti životního prostředí, sociální oblasti i oblasti správy a řízení, a splňuje tedy klasifikaci dle článku 8 nařízení SFDR Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088.

Informace o fondu uváděné na této stránce se vztahují k Třídě R.

Stupeň rizika - SRI

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu globálních značek?

 • Participace na růstu a významu osobní spotřeby ve světě

  Bohatství domácností v dlouhodobém horizontu roste. Tomu odpovídá i podíl spotřeby domácností na HDP, který se pohybuje od 50 % v ČR až k 70 % v USA. Značná část příjmů domácností je utracena za spotřební zboží a služby. Z toho profitují zvláště nadnárodní společnosti disponující významnou, světově proslulou značkou.
 • Nejjednodušší forma investování do světových blue chips akcií s nízkým rizikem

  Společnosti s hodnotnou obchodní značkou mají riziko srovnatelné s klíčovými akciovými indexy a přitom dokáží nabídnout vyšší potenciální výnos. 
 • Věrnost značce

  Je prokázáno, že spotřebitelé zachovávají svou věrnost obchodním značkám. To se týká i u zboží občasné spotřeby.
 • Stabilita

  Velké nadnárodní společnosti díky značnému tržnímu podílu a síle značky dosahují zpravidla nižšího kolísání na trzích a vykazují vyšší stabilitu v základních finančních ukazatelích, jakými jsou zisk či tržby.
 • Kvalifikovaný výběr investičních titulů

  Do portfolia Fondu se konkrétní tituly nakupují na základě analýzy kvalitativních parametrů (významné postavení na trhu, komparativní výhody oproti konkurenci) i kvantitativních parametrů (nadprůměrné hodnoty finančních ukazatelů v rámci sektoru a jejich časová stabilita, příspěvek titulu k diverzifikaci portfolia).
 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Je možné investovat již od nízkých částek

 • Rizika

  Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také akciové riziko, měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.

Pro přehrávání videí je třeba povolit funkční cookies.

Povolit

Celý název fondu: Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označení fondu: Generali Fond globálních značek 
Zaměření fondu: akciový
Datum založení: 1993 v 2. vlně kuponové privatizace, otevřen od 15. 11. 2001
Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankovního účtu: 101851103/2700
Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o. 
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008471778
Původní název fondu: AAA
Původní ISIN fondu: CZ0008470358
Klasifikace fondu: Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 8
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: 0 - 99 999 Kč - 4 %
100 000 - 499 999 Kč - 3,5 %
500 000 - 999 999 Kč - 3 %
1 000 000 Kč a více - 2,5 %
Minimální doporučená výše zaslané částky:

500 Kč

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Statutem.

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 2,33 %
Z toho manažerský poplatek*:

2,2 %

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 % (platí od 15.11.2001)
Scénáře výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=CZ0008471778&lang=cz&kid=yes

Výkonnost fondu

Stav ke dni 29.09.2023

Vlastní kapitál na podílový list 2,3626 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc -2,89 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce -2,27 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 5,99 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 26,63 %
Výkonnost fondu od začátku roku 15,49 %
Výkonnost fondu za 3 roky 23,11 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 7,18 %
Výkonnost fondu za 5 let 31,15 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 5,57 %
Výkonnost fondu za 10 let 78,48 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 5,96 %
Výkonnost fondu za rok 2022 -17,72 %
Výkonnost fondu za rok 2021 14,36 %
Výkonnost fondu za rok 2020 10,88 %
Výkonnost fondu za rok 2019 23,41 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -9,83 %
Výkonnost fondu za rok 2017 14,91 %
Výkonnost fondu za rok 2016 6,42 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -1,53 %
Výkonnost fondu za rok 2014 3,55 %
Výkonnost fondu za rok 2013 25,48 %
Výkonnost fondu za rok 2012 13,84 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -7,34 %
Výkonnost fondu za rok 2010 11,17 %
Výkonnost fondu za rok 2009 25,94 %
Výkonnost fondu za rok 2008 -35,14 %
Výkonnost fondu za rok 2007 0,04 %
Výkonnost fondu za rok 2006 9,74 %
Výkonnost fondu za rok 2005 2,56 %
Výkonnost fondu za rok 2004 8,02 %
Výkonnost fondu za rok 2003 17,74 %
Výkonnost fondu za rok 2002 -12,28 %
Výkonnost fondu za rok 2001 -0,54 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.