Generali Fond globálních značek

Úplný název: Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Původní název fondu

-0,05%

1.5656

Hodnota podílového listu
k 16.01.2017

Generali Fond globálních značek je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 8 let a očekávají za to vyšší míru zhodnocení. Podílníci fondu profitují především z výnosu akcií silných, světově známých firem. Tyto obchodované společnosti vlastní nejhodnotnější obchodní značky ve světě – jde například o Nike, Apple, BMW, Gucci, apod. Fond investuje do těch společností, jejichž seznam každoročně stanovuje společnost Interbrand a publikuje časopis Bussinesweek.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu globálních značek?

 • Participace na růstu a významu osobní spotřeby ve světě

  Bohatství domácností v dlouhodobém horizontu roste. Tomu odpovídá i podíl spotřeby domácností na HDP, který se pohybuje od 50 % v ČR až k 70 % v USA. Značná část příjmů domácností je utracena za spotřební zboží a služby. Z toho profitují zvláště nadnárodní společnosti disponující významnou, světově proslulou značkou.
 • Nejjednodušší forma investování do světových blue chips akcií s nízkým rizikem

  Společnosti s hodnotnou obchodní značkou mají riziko srovnatelné s klíčovými akciovými indexy a přitom dokáží nabídnout vyšší potenciální výnos. 
 • Věrnost značce

  Je prokázáno, že spotřebitelé zachovávají svou věrnost obchodním značkám. To se týká i u zboží občasné spotřeby.
 • Stabilita

  Velké nadnárodní společnosti díky značnému tržnímu podílu a síle značky dosahují zpravidla nižšího kolísání na trzích a vykazují vyšší stabilitu v základních finančních ukazatelích, jakými jsou zisk či tržby.
 • Kvalifikovaný výběr investičních titulů

  Do portfolia Fondu se konkrétní tituly nakupují na základě analýzy kvalitativních parametrů (významné postavení na trhu, komparativní výhody oproti konkurenci) i kvantitativních parametrů (nadprůměrné hodnoty finančních ukazatelů v rámci sektoru a jejich časová stabilita, příspěvek titulu k diverzifikaci portfolia).
 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Minimální hodnota investice: 500 KčCelý název fondu: Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označení fondu: Generali Fond globálních značek
Zaměření fondu: akciový
Datum založení: 1993 v 2. vlně kuponové privatizace, otevřen od 15. 11. 2001
Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankovního účtu: 101851103/2700
Auditor: Ernst & Young Audit, s.r.o.
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008471778
Původní název fondu: AAA
Původní ISIN fondu: CZ0008470358
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: 0 - 99 999 kč - 4 %
100 000 - 499 999 kč - 3,5 %
500 000 - 999 999 kč - 3 %
1 000 000 kč a více - 2,5 %
Minimální hodnota investice: 500 Kč
Výstupní poplatek: 0 Kč
Manažerský poplatek*:

2,2 %

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci.

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 % (platí od 15.11.2001)

Výkonnost fondu

Aktuální hodnoty majetku ke dni 16.01.2017

Vlastní kapitál na podílový list 1,5656 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 1,75 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 6,28 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 8,21 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 18,53 %
Výkonnost fondu od začátku roku 2,09 %
Výkonnost fondu za 3 roky 11,44 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 3,68 %
Výkonnost fondu za 5 let 54,52 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 9,09 %
Výkonnost fondu za rok 2016 6,42 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -1,53 %
Výkonnost fondu za rok 2014 3,55 %
Výkonnost fondu za rok 2013 25,48 %
Výkonnost fondu za rok 2012 13,84 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -7,34 %
Výkonnost fondu za rok 2010 11,17 %
Výkonnost fondu za rok 2009 33,48 %
Výkonnost fondu za rok 2008 -38,81 %
Výkonnost fondu za rok 2007 0,04 %
Výkonnost fondu za rok 2006 9,15 %
Výkonnost fondu za rok 2005 2,56 %
Výkonnost fondu za rok 2004 8,02 %
Výkonnost fondu za rok 2003 17,12 %
Výkonnost fondu za rok 2002 -12,47 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.