Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Jak se stát klientem

Investorem v pěti krocích

1. krok: Vyberte si správný fond nebo investiční program

Můžete investovat v CZK nebo EUR.

Pokud si nejste jisti, jaký typ fondu nebo investičního programu je pro vás nejvhodnější, zkuste využít návod, jak vybrat správný fond.

Máte-li zájem svůj výběr konzultovat s odborníkem, můžete:

 • sjednat bezplatnou návštěvu finančního poradce
 • navštívit nás v sídle společnosti nebo na obchodních místech
 • zavolat nám na infolinku 281 044 198

U vybraného fondu si přečtěte jeho statut nebo prospekt. Pozornost byste měli věnovat hlavně investiční strategii, jestli skutečně odpovídá vašim představám.

2. krok: Uzavřete smlouvu o podmínkách vydávání a odkupování cenných papírů

Abyste mohli začít obchodovat, je třeba uzavřít s Generali Investments CEE Smlouvu o podmínkách vydávání a odkupování Cenných papírů.

Postupovat můžete následujícími způsoby:

Prostřednictvím obchodního zástupce 

 • Bezplatnou návštěvu našeho zástupce si můžete vyžádat na infolince 281 044 198 nebo pomocí kontaktního formuláře.
 • Poradce vám během 24 hodin zavolá a dohodnete si termín schůzky. Na místě s vámi vyplní Smlouvu o podmínkách vydávání a odkupování Cenných papírů, ověří vaši totožnost podle občanského průkazu a převezme 2 výtisky vyplněné smlouvy a jeden doručí společnosti Generali Investments CEE.
 • Zašleme vám potvrzení o uzavření smlouvy spolu s pokyny pro investování a přístupovými hesly.

Upozornění: Obchodní zástupce není v žádném případě oprávněn převzít finanční hotovost.

Je-li investorem právnická osoba, předložte při uzavření smlouvy originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců. Jestliže se dává právnická osoba zastupovat, je nutno k uzavření smlouvy připojit úředně ověřenou plnou moc zástupce.

Nezletilý investor je pro účely smlouvy zastupován zákonným zástupcem. Zákonný zástupce je povinen při uzavření smlouvy předložit originál nebo úředně ověřenou kopii rodného listu nezletilého investora, popřípadě prokázat jiným způsobem, že je jeho zákonným zástupcem.

Poštou - korespondenčně

 • Uzavření smlouvy korespondenčně, tzn. že první identifikaci klienta provede notář, krajský nebo obecní úřad, můžeme akceptovat pouze ve výjimečných případech, kdy dojde k naplnění požadavků §10 zákona č. 253/2008 Sb, tj. ze závažných důvodů, na základě žádosti klienta.
 • V takovém případě si dvakrát vytiskněte formulář Smlouvu o podmínkách vydávání a odkupování Cenných papírů.
 • Oba výtisky vyplňte, podepište a u jednoho z nich nechte úředně ověřit totožnost vaší osoby prostřednictvím formuláře „Veřejná listina o identifikaci“ (ověřují notáři nebo matriky obecních či městských úřadů a jedná se v podstatě o úřední ověření vašeho podpisu).
 • Výtisk s „Veřejnou listinou o identifikaci“ zašlete na korespondenční adresu společnosti Generali Investments CEE.
 • Zašleme vám potvrzení o uzavření smlouvy spolu s pokyny pro investování a přístupovými hesly.

Zaslání formuláře smlouvy poštou si můžete také vyžádat telefonicky na infolince 281 044 198.

3. krok: Investujte – nakupujte cenné papíry

S uzavřenou smlouvou je již investování snadné:

 • Bez dalšího papírování je možné investovat pouhým zasláním peněz na bankovní účet vybraného fondu nebo investičního programu.
 • Jako variabilní symbol (případně jako avízo) uvedete své rodné číslo nebo IČ společnosti nebo náhradní identifikátor přidělený Společností pro cizí státní příslušníky (NID).
 • Minimální výše investice je u CZK produktů pouze 500 Kč, u EUR produktů pouze 10 eur.
 • Investování do produktů Generali Investments CEE probíhá na principu volného investování, to znamená, že při dalším investování není nutné podepisovat žádné dodatky ke smlouvě.

4. krok: Připsání cenných papírů na váš účet

Jakmile přijde vámi zaslaná finanční částka na bankovní účet vybraného fondu nebo investičního programu, budou vám připsány na váš majetkový účet cenné papíry v počtu, který odpovídá aktuální hodnotě a výši vaší investice.

O stavu svého majetkového účtu můžete být informováni prostřednictvím písemného výpisu, e-mailu, SMS zprávy nebo dotazu na klientské lince.

5. krok: Provádějte další operace

Odkup – cenných papírů

Ze zákona máte právo kdykoliv požádat společnost Generali Investments CEE, aby od vás odkoupila cenné papíry zpět a společnost je povinna provést odkup do 30 pracovních dní ode dne doručení žádosti o odkup do společnosti. Běžně je tato žádost vyřízena do 7 dnů. Ve výjimečných případech má společnost ze zákona možnost pozastavit odkup cenných papírů, maximálně však na dobu 3 měsíců.

Stáhnout formulář

Přestup mezi fondy nebo investičními programy

Našim klientům umožňujeme za zvýhodněné poplatky vyměnit část nebo všechny cenné papíry jednoho produktu za jiné v rámci produktů stejné měny a stejných společností. To znamená, že pokud vlastníte např. cenné papíry Generali Fondu zlatého, můžete s nimi přestoupit např. do Generali Fondu farmacie a biotechnologie nebo do Vyváženého investičního programu.

Stáhnout formulář

Převod cenných papírů mezi investory

Na základě této žádosti můžete převést část nebo všechny své cenné papíry na jinou osobu, která má uzavřenou smlouvu s naší společností. Tuto žádost ale nelze podat telefonicky, je nutná její písemná forma.

Stáhnout formulář

Pravidelný odkup/přestup cenných papírů

Na základě žádosti si můžete nastavit pravidelný odkup/přestup z fondů naší společnosti, a to v měsíčních, čtvrtletních, pololetních nebo ročních periodách.

Stáhnout formulář

Žádost o změnu služeb

Touto žádostí můžete změnit nastavení zasílání výpisů o stavu vašeho majetkového účtu. Jejím prostřednictvím ohlašujete i změny trvalého bydliště, korespondenční adresy či osobních údajů, které jsou nutné ke správnému vedení evidence.

Stáhnout formulář

Jak postupovat 

 • Stejně jako při uzavření smlouvy: prostřednictvím pošty, osobně nebo prostřednictvím obchodního zástupce.
 • Tyto operace navíc můžete řešit on-line nebo telefonicky (nelze použít pro převod cenných papírů mezi investory nebo změnu trvalého bydliště). Celou operaci můžete velmi pohodlně vyřídit telefonicky prostřednictvím infolinky 281 044 198. Pracovník klientského servisu ověří vaše oprávnění nakládat s příslušným účtem pomocí přístupových hesel, která jste obdrželi při uzavírání smlouvy, a převezme vaše pokyny. Zadávání telefonických pokynů je zaznamenáváno a uchováváno.
 • U právnických osob je třeba předložit originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců. Jestliže se dává právnická osoba zastupovat, je nutno připojit úředně ověřenou plnou moc zástupce nebo ověřenou od obchodního zástupce.
 • Zákonný zástupce nezletilého investora je povinen přiložit souhlas opatrovnického soudu se zmiňovanou operací (vyjma přestupu mezi fondy nebo investičními programy a odkupu cenných papírů do celkové výše ekvivalentu 25 000 Kč ročně, ke kterému je třeba souhlas všech zákonných zástupců nezletilého investora).