Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Generali Fond balancovaný komoditní

Úplný název: Balanced Commodity Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

0%

3.63

Hodnota investiční akcie
k 29.09.2023

Generali Fond balancovaný komoditní je určen všem investorům, kteří chtějí zvýšit diverzifikaci svého portfolia akciových a dluhopisových fondů o další třídu aktiv – komodity. Fond nakupuje investiční cenné papíry, které odráží ceny komodit, přičemž hlavní důraz se klade na investice do komodit energetických, zemědělských a průmyslových. Fond je vhodný také pro dynamické investory, kteří hledají příležitosti na komoditních trzích, které jsou jinak pro běžné investory obtížně přístupné. Zatímco jiné obdobné fondy se zaměřují na investice do společností z komoditního sektoru (např. těžařské firmy), v případě tohoto fondu se jedná ryze o přímé investice do jednotlivých komodit. Cílem fondu je nabídnout investorům vyvážené komoditní portfolio, které bude ideálním doplňkem každé investice dosud zaměřené pouze na akcie a dluhopisy. Vzhledem k tomu, že se jedná o sektorově zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.

Jak bylo plánováno a dříve avizováno, dne 16. prosince 2020 došlo ke sloučení Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE Plc (Generali Fond ropy a energetiky), (slučovaný fond) s Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc (Generali Fond komoditní), (nástupnický fond) a zároveň byl nástupnický fond přejmenován na Balanced Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc (Generali Fond balancovaný komoditní). V období 16. - 18. prosince 2020 je s ohledem na sloučení těchto pod-fondů přerušeno vydávání a odkupování investičních akcií u nástupnického fondu. Prvním obchodním dnem bude 21. prosinec 2020.


Aktuální informace týkající se fúze pod-fondů Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE Plc a Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc jsou uvedeny v souborech Fully Executed Merger Circular a Executed Shareholder Notice. Tyto soubory se nacházejí v menu „Ke stažení“ umístěném v pravé části této stránky.


Návrh na fúzi podfondů Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE Plc s Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc

Představenstvo společnosti Generali Invest CEE Plc a představenstvo společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. schválili návrh na fúzi podfondu Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE Plc (slučovaný fond) s podfondem Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc (nástupnický fond), a to v průběhu prosince 2020, přičemž toto sloučení podléhá dále ještě schválení Centrální bankou Irska a mimořádnou valnou hromadou společnosti Generali Invest CEE Plc.

V souvislosti s plánovanánou fúzí dojde v průběhu prosince 2020 také ke změně názvu podfondu Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc na Balanced Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc. Tato změna názvu podléhá ještě schválení Centrální bankou Irska a akcionáři slučovaného fondu.

Stupeň rizika - SRI

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu balancovaného komoditního?

 • Ideální prvek diverzifikace portfolia

  Komodity se proti klasickým třídám aktiv, jakými jsou akcie nebo dluhopisy, chovají odlišně.
 • Dlouhodobý růst poptávky

  Poptávka po komoditách je tažena růstem světové populace ve světě a také vyšším hospodářským růstem zejména z tzv. rozvíjejících se zemí v čele s Čínou a Indií.
 • Jde o reálná aktiva, která mají svou hodnotu

  Komodity mohou růst, ale i klesat. Vždy mají svou reálnou hodnotu, která v delším horizontu kryje přinejmenším pořizovací náklady. A proto se na rozdíl od akcií nebo dluhopisů nemohou stát zcela bezcennými.
 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Je možné investovat již od nízkých částek

 • Rizika

  Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také akciové riziko, měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.
Úplný název fondu:

 

Balanced Commodity Fund, Generali Invest CEE plc

Marketingové označení fondu: Generali Fond balancovaný komoditní
Zaměření fondu: komoditní
Datum založení: 6.8.2009
Depozitář: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu: IBAN: CZ44 2700 0000 0005 6645 0000
Auditor:

KPMG Audit, Dublin, Irská republika 

ISIN: IE00B469TQ76
Klasifikace fondu: Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6
Měna fondu: EUR
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu

od 0 - 3 999 EUR - 4 %
od 4 000 - 19 999 EUR - 3,5 %
od 20 000 - 39 999 EUR - 3 %
od 40 000 EUR a více - 2,5 %

Minimální doporučená výše zaslané částky:

10 EUR

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Prospektem.

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 3,24 %
Manažerský poplatek*:

2.30 % 

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %
Scénáře výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00B469TQ76&lang=cz&kid=yes

Výkonnost fondu

Stav ke dni 29.09.2023

Vlastní kapitál na investiční akcii 3,63 EUR
Výkonnost fondu za 1 měsíc -3,2 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce -2,68 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -7,4 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců -10,81 %
Výkonnost fondu od začátku roku -12,53 %
Výkonnost fondu za 3 roky -0,55 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. -0,18 %
Výkonnost fondu za 5 let -31,89 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. -7,39 %
Výkonnost fondu za 10 let -60,02 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. -8,76 %
Výkonnost fondu za rok 2022 0 %
Výkonnost fondu za rok 2021 6,14 %
Výkonnost fondu za rok 2020 -19,38 %
Výkonnost fondu za rok 2019 3,63 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -16,73 %
Výkonnost fondu za rok 2017 -1,06 %
Výkonnost fondu za rok 2016 5,19 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -25,41 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -17,07 %
Výkonnost fondu za rok 2013 -13,31 %
Výkonnost fondu za rok 2012 -5,18 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -9,62 %
Výkonnost fondu za rok 2010 17,5 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.