Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Generali Fond fondů vyvážený

Úplný název: Fond fondů vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Původní název fondu

0,08%

1.3605

Hodnota podílového listu
k 20.09.2023

Generali Fond fondů vyvážený je určen pro investory, kteří preferují vyvážený poměr mezi výší očekávaného výnosu, mírou investičního rizika a minimálního investičního horizontu. Důraz je kladen na dosažení zhodnocení, které bude překonávat klasické konzervativní produkty a přitom umožní částečnou participaci na akciových a komoditních trzích. Složení fondu je tvořeno diverzifikovaným portfoliem fondů Generali Investments, přičemž v neutrální pozici obsahuje z 40% akciovou složku, 45 % dluhopisovou složku a zbývající část tvoří nástroje peněžního trhu. Portfolio je spravováno aktivně, váha jednotlivých fondů v portfoliu závisí na výhledu jak jednotlivých sektorů, tak i finančních trhů. Investiční strategie tohoto fondu vyplývá z principu uzavřené architektury a využití dalších fondů skupiny Generali. V případě existence více tříd využívaného fondu se použije třída přímo určená k využití v rámci jiných fondů skupiny Generali. Pokud taková neexistuje, pak se využije třída R (tedy retailová třída fondu).

Stupeň rizika - SRI

Investiční horizont

Zhodnocení

Co jsou to Generali fondy fondů a jaké výhody vám mohou přinést? 

 • Diverzifikace

  Generali Fond fondů vyvážený přináší investorům větší diverzifikaci, jelikož investuje do několika dalších fondů Generali Investments, což obvykle přináší snížení rizika a volatility.
 • Výběr Generali Investments fondů

  Výběr toho nejlepšího ze skupiny fondů Generali Investments. Vhodné pro každého investora, který chce investovat do většího počtu fondů. 
 • Správcovský poplatek

  Pouze správcovské poplatky na úrovni podkladových fondů.
 • Je možné investovat již od nízkých částek

 • Rizika

  Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také akciové riziko, měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.
Celý název fondu:

Fond fondů vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Marketingové označení fondu: Generali Fond fondů vyvážený
Zaměření fondu: smíšený speciální fond fondů
Datum založení: 9.2.2010
Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankovního účtu: 100751151/2700
Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008473287
Klasifikace fondu: Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: od 0 - 99 999 Kč - 3 %
od 100 000 - 499 999 Kč - 2,60 %
od 500 000 - 999 999 Kč - 2,20 %
od 1 000 000 Kč a více - 1,80 %
Minimální doporučená výše zaslané částky:

500 Kč

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Statutem.

Výstupní poplatek: 0 %
Syntetický TER: 0,08 %
Z toho manažerský poplatek*

0 %

***Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %
Scénáře výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=CZ0008473287&lang=cz&kid=yes

Výkonnost fondu

Stav ke dni 20.09.2023

Vlastní kapitál na podílový list 1,3605 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 1,02 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 1,96 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 6,77 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 13,84 %
Výkonnost fondu od začátku roku 8,74 %
Výkonnost fondu za 3 roky 9,56 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 3,09 %
Výkonnost fondu za 5 let 13,32 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 2,53 %
Výkonnost fondu za 10 let 24,3 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 2,2 %
Výkonnost fondu za rok 2022 -7,79 %
Výkonnost fondu za rok 2021 4,59 %
Výkonnost fondu za rok 2020 3,01 %
Výkonnost fondu za rok 2019 8,05 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -3,65 %
Výkonnost fondu za rok 2017 4,53 %
Výkonnost fondu za rok 2016 4,25 %
Výkonnost fondu za rok 2015 0,88 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -0,76 %
Výkonnost fondu za rok 2013 1,81 %
Výkonnost fondu za rok 2012 9,9 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -5,15 %
Výkonnost fondu za rok 2010 4,48 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.