Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Generali Fond živé planety - Třída P

Úplný název: Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

-0,3%

1.0435

Hodnota podílového listu
k 25.05.2023

Generali Fond živé planety - Třída P je určen investorům, kteří hledají zajímavé zhodnocení a jsou ochotni tolerovat vyšší kolísavost svého majetku. Fond se zaměřuje na investice do společností, které mají pozitivní přístup ke změně klimatu, chovají se ekologicky a jsou sociálně zodpovědné. Konkrétně jde o oblasti, jako jsou např. zpracování a úprava vody, ekologický controlling, recyklace, biopotraviny, alternativní zdroje energie, nové materiály. Vzhledem k ekologickým, ale i ekonomickým problémům, které vznikají v důsledku proměny klimatu a omezeným zásobám nerostných surovin, jsou řešení v těchto sektorech poptávaná. Vzhledem k tomu, že se jedná o sektorově zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.

Stupeň rizika - SRI

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu živé planety - Třídy P?

 • Ochrana klimatu

  Skleníkový efekt, globální oteplování – po narůstajícím počtu přírodních katastrof a extrémním výkyvům počasí už nejde jen o abstraktní a vzdálené pojmy. Skutečně nám začínají ovlivňovat náš každodenní život. Bez ochrany klimatu se neobejdeme.
 • Obnovitelné zdroje energie

  Zodpovědný přístup vede i k přehodnocení zdrojů výroby elektrické energie. Cílem je být nezávislý a snižovat míru ekologické zátěže. Význam alternativních energií tak přirozeně roste. Společnosti působící v oblasti vodní energetiky, geotermie, solární energie, biomasy či větrné energie mají zelenou.
 • Čistá voda a biozemědělství

  Nejen ropa nebo kovy, ale i čistá voda je stále větším problémem. Jde o jeden z největších problémů, kterým svět čelí. Světová spotřeba pitné vody roste, zatímco globální rezervy kontinuálně ubývají. Firmy zabývající se zpracováním a úpravou vody mají velký potenciál, stejně tak biozemědělství. Bioprodukty jsou stále oblíbenější a jejich prodej výrazně roste.
 • Nové materiály a technologie

  Zefektivnění výroby si žádá nové materiály vykazující zlepšené vlastnosti. Důležitá role připadá bioinženýrství, nanotechnologiím či recyklaci.
 • Nová třída investic

  Co je ekologické, je společensky vítané a perspektivní. Efektivnější využívání nerostných surovin šetří náklady. Alternativní zdroje energie činí firmy nezávislými na cenách ropy. Ochrana životního prostředí, ekologie, trvale udržitelný rozvoj, etika tvoří nově vzniklou, unikátní třídu investic, před kterou stojí ohromný růstový potenciál.
 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Rizika

  Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také akciové riziko, měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.
Celý název fondu: Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označení fondu: Generali Fond živé planety - Třída P
Zaměření fondu: speciální fond smíšený
Datum založení: 25.6.2007
Datum zahájení vydávání podílových listů Třídy P: 12.9.2022
Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankovního účtu:

10411110/2700

Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008477262
Klasifikace fondu: Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6
Měna fondu:
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: 1 %
Minimální doporučená výše zaslané částky:

300 000 Kč

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Statutem.

Minimální výše druhé a každé další zaslané částky:

10 000 Kč

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 0,56 %
Z toho manažerský poplatek*:

0,5 %

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %
Výkonnostní poplatek: 5 % z částky, o kterou aktuální hodnota podílového listu před odečtením výkonnostního poplatku přesáhne poslední aktuální hodnotu podílové listu, při níž byl v období předchozích pěti let přiznán výkonnostní poplatek, případně hodnotu podílové listu vypočtenou na začátku pětiletého období (tzv. High on High).
Scénáře výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=CZ0008477262&lang=cz&kid=yes

Výkonnost fondu

Stav ke dni 25.05.2023

Vlastní kapitál na podílový list 1,0435 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc -1,82 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce -0,71 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -1,24 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců N/A %
Výkonnost fondu od začátku roku 2,55 %
Výkonnost fondu za 3 roky N/A %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. N/A %
Výkonnost fondu za 5 let N/A %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za 10 let N/A %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za rok 2022 -0,63 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.