Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

ZFPA Rezerva

Tento produkt již nelze nově sjednat.

ZFPA Rezerva

  • Efektivní investice na střednědobý horizont

  • Vhodná pro jednorázové i pravidelné investování

  • V případě nenadálých událostí bezplatně dostupnost finančních prostředků 
    před uplynutím investičního horizontu

 Pro klienty, kteří:

  • preferují vyšší výnos
  • podstoupí omezené riziko
  • Rozložení do dluhopisových a smíšených fondů
  • Doporučený investiční horizont: 3 – 8 let

Stupeň rizika - SRI

Investiční horizont

Zhodnocení

ZFPA Rezerva

Měna investičního programu: CZK

Číslo účtu pro investice: 595550000/2700

Složení programu Výše investice
Generali Fond korporátních dluhopisů 80%
Generali Fond balancovaný konzervativní 20%
Scénáře výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=ZFPAR&lang=cz&kid=yes

Stav ke dni 23.03.2023

Výkonnost programu za 1 měsíc 0,2 %
Výkonnost programu za 3 měsíce 2,13 %
Výkonnost programu za 6 měsíců 5,89 %
Výkonnost programu za 12 měsíců 3,82 %
Výkonnost programu od začátku roku 2,21 %
Výkonnost programu za 3 roky 1,46 %
Výkonnost programu za 3 roky p.a. 0,48 %
Výkonnost programu za 5 let -1,18 %
Výkonnost programu za 5 let p.a. -0,24 %
Výkonnost programu za rok 2022 0 %
Výkonnost programu za rok 2021 0 %
Výkonnost programu za rok 2020 0 %
Výkonnost programu za rok 2019 0 %
Výkonnost programu za rok 2018 0 %
Výkonnost programu za rok 2017 0 %
Výkonnost programu za rok 2016 0 %
Výkonnost programu za rok 2015 0 %
Výkonnost programu za rok 2014 0 %
Výkonnost programu za rok 2013 0 %
Výkonnost programu za rok 2012 0 %
Výkonnost programu za rok 2011 0 %
Výkonnost programu za rok 2010 0 %
Výkonnost programu za rok 2009 0 %
Výkonnost programu za rok 2008 0 %
Výkonnost programu za rok 2007 0 %
Výkonnost programu za rok 2006 0 %
Výkonnost programu za rok 2005 0 %
Výkonnost programu za rok 2004 0 %
Výkonnost programu za rok 2003 0 %
Výkonnost programu za rok 2002 0 %
Výkonnost programu za rok 2001 0,85 %

Výkonnost investičního programu je vypočítaná jako vážený průměr hodnot jednotlivých fondů a jejich procentuálního zastoupení v tomto investičním programu.

 

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.