Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Generali Fond fondů dynamický

Úplný název: Fond fondů dynamický, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Původní název fondu

-0,2%

1.5096

Hodnota podílového listu
k 27.09.2023

Generali Fond fondů dynamický je určen investorům s dlouhodobým investičním horizontem nejméně 8 let, kteří chtějí využít potenciálu na akciových a komoditních trzích a mohou akceptovat i výraznější kolísání hodnoty své investice. Složení fondu je tvořeno diverzifikovaným portfoliem fondů Generali Investments, přičemž v neutrální pozici obsahuje 85 % akciových a 10 % dluhopisových fondů, zbývající část představují nástroje peněžního trhu. Portfolio je spravováno aktivně, váha jednotlivých fondů v portfoliu závisí na výhledu jak jednotlivých sektorů, tak i finančních trhů. Investiční strategie tohoto fondu vyplývá z principu uzavřené architektury a využití dalších fondů skupiny Generali. V případě existence více tříd využívaného fondu se použije třída přímo určená k využití v rámci jiných fondů skupiny Generali. Pokud taková neexistuje, pak se využije třída R (tedy retailová třída fondu).

Stupeň rizika - SRI

Investiční horizont

Zhodnocení

Co jsou to Generali Fondy fondů a jaké výhody vám mohou přinést?

 • Diverzifikace

  Generali Fond fondů dynamický přináší investorům větší diverzifikaci, jelikož investuje do několika dalších fondů Generali Investments, což obvykle přináší snížení rizika a volatility.
 • Výběr Generali Investments fondů

  Výběr toho nejlepšího ze skupiny fondů Generali Investments. Vhodné pro každého investora, který chce investovat do většího počtu fondů.
 • Správcovský poplatek

  Pouze správcovské poplatky na úrovni podkladových fondů.
 • Je možné investovat již od nízkých částek

 • Rizika

  Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také akciové riziko, měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.
Celý název fondu: Fond fondů dynamický, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označení fondu: Generali Fond fondů dynamický 
Zaměření fondu: smíšený speciální fond fondů
Datum založení: 9.2.2010
Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankovního účtu: 100851152/2700
Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008473303
Klasifikace fondu: Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: od 0 - 99 999 Kč - 3 %
od 100 000 - 499 999 Kč - 2,60 %
od 500 000 - 999 999 Kč - 2,20 %
od 1 000 000 Kč a více - 1,80 %
Minimální doporučená výše zaslané částky:

500 Kč

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Statutem.

Výstupní poplatek: 0 %
Syntetický TER: 0,08 %
Z toho manažerský poplatek*

0 %

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %
Scénáře výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=CZ0008473303&lang=cz&kid=yes

Výkonnost fondu

Stav ke dni 27.09.2023

Vlastní kapitál na podílový list 1,5096 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc -1,31 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 0,08 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 6,12 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 18,99 %
Výkonnost fondu od začátku roku 8,64 %
Výkonnost fondu za 3 roky 23,1 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 7,17 %
Výkonnost fondu za 5 let 19,37 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 3,61 %
Výkonnost fondu za 10 let 41,02 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 3,5 %
Výkonnost fondu za rok 2022 -9,22 %
Výkonnost fondu za rok 2021 11,44 %
Výkonnost fondu za rok 2020 2,49 %
Výkonnost fondu za rok 2019 14,14 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -6,71 %
Výkonnost fondu za rok 2017 8,47 %
Výkonnost fondu za rok 2016 5,84 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -2,54 %
Výkonnost fondu za rok 2014 2,37 %
Výkonnost fondu za rok 2013 4,55 %
Výkonnost fondu za rok 2012 10,01 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -10,11 %
Výkonnost fondu za rok 2010 6,28 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.