Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, budete využívat jen nezbytná cookies na stránce Generali Investments CEE. Pro dosažení co nejlepšího uživatelského zážitku doporučujeme povolit všechny typy cookies. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoli zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Nezbytná Funkční Analytická Pokračovat

Generali Fond fondů dynamický

Úplný název: Fond fondů dynamický, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Původní název fondu

0,39%

1.5533

Hodnota podílového listu
k 12.01.2022

Generali Fond fondů dynamický je určen investorům s dlouhodobým investičním horizontem nejméně 8 let, kteří chtějí využít potenciálu na akciových a komoditních trzích a mohou akceptovat i výraznější kolísání hodnoty své investice. Složení fondu je tvořeno diverzifikovaným portfoliem fondů Generali Investments, přičemž v neutrální pozici obsahuje 85 % akciových a 10 % dluhopisových fondů, zbývající část představují nástroje peněžního trhu. Portfolio je spravováno aktivně, váha jednotlivých fondů v portfoliu závisí na výhledu jak jednotlivých sektorů, tak i finančních trhů. Investiční strategie tohoto fondu vyplývá z principu uzavřené architektury a využití dalších fondů skupiny Generali. V případě existence více tříd využívaného fondu se použije třída přímo určená k využití v rámci jiných fondů skupiny Generali. Pokud taková neexistuje, pak se využije třída R (tedy retailová třída fondu).

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Co jsou to Generali Fondy fondů a jaké výhody vám mohou přinést?

  • Diverzifikace

    Generali Fond fondů dynamický přináší investorům větší diverzifikaci, jelikož investuje do několika dalších fondů Generali Investments, což obvykle přináší snížení rizika a volatility.
  • Výběr Generali Investments fondů

    Výběr toho nejlepšího ze skupiny fondů Generali Investments. Vhodné pro každého investora, který chce investovat do většího počtu fondů.
  • Správcovský poplatek

    Pouze správcovské poplatky na úrovni podkladových fondů.
  • Je možné investovat již od nízkých částek

Celý název fondu: Fond fondů dynamický, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označení fondu: Generali Fond fondů dynamický 
Zaměření fondu: smíšený speciální fond fondů
Datum založení: 9.2.2010
Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankovního účtu: 100851152/2700
Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008473303
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: od 0 - 99 999 Kč - 3 %
od 100 000 - 499 999 Kč - 2,60 %
od 500 000 - 999 999 Kč - 2,20 %
od 1 000 000 Kč a více - 1,80 %
Minimální doporučená výše zaslané částky:

500 Kč

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Statutem.

Výstupní poplatek: 0 %
Syntetický TER:  2,41 %
Z toho manažerský poplatek*

0 %

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Stav ke dni 12.01.2022

Vlastní kapitál na podílový list 1,5533 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 2,38 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 2,99 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 3,28 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 10,25 %
Výkonnost fondu od začátku roku 1,48 %
Výkonnost fondu za 3 roky 28,38 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 8,68 %
Výkonnost fondu za 5 let 31,88 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 5,69 %
Výkonnost fondu za 10 let 58,52 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 4,71 %
Výkonnost fondu za rok 2021 11,44 %
Výkonnost fondu za rok 2020 2,49 %
Výkonnost fondu za rok 2019 14,14 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -6,71 %
Výkonnost fondu za rok 2017 8,47 %
Výkonnost fondu za rok 2016 5,84 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -2,54 %
Výkonnost fondu za rok 2014 2,37 %
Výkonnost fondu za rok 2013 4,55 %
Výkonnost fondu za rok 2012 10,01 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -10,11 %
Výkonnost fondu za rok 2010 6,28 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož syntetický ukazatel rizika je 5 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.