Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Generali Fond východoevropských dluhopisů

Úplný název: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

-0,25%

247.61

Hodnota investiční akcie
k 21.09.2023

Generali Fond východoevropských dluhopisů je vhodný pro zkušené investory, jejichž cílem je zvyšovat hodnotu svého kapitálu investováním do dluhových nástrojů rozvíjejících se trhů ve střední, východní a jihovýchodní Evropě a ve Společenství nezávislých států. Tito investoři jsou si vědomi potenciálního zhodnocení a rizik spojených s takovými typy investic, mimo jiné také výkyvů měnových kurzů. Tento fond je určen investorům, kteří počítají s investičním horizontem min. 5 let a jsou ochotni akceptovat riziko a volatilitu spojené s investováním do dluhových nástrojů rozvíjejících se trhů. Významně jsou v portfoliu zastoupeny především Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko a Turecko.

Stupeň rizika - SRI

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu východoevropských dluhopisů?

 • Potenciál vyšších výnosů dluhopisů 

  Dluhopisy v těchto zemích nabízí vyšší výnosy, než je tomu ve vyspělých zemích.
 • Zázemí skupiny Generali

  Skupina Generali má silné analytické pokrytí celého regionu střední a východní Evropy.
 • Možnost vyššího výnosu díky posilování lokálních měn

  Konvergence regionu na ekonomickou úroveň západoevropských ekonomik zpravidla vede v dlouhém horizontu k posilování lokálních měn.
 • Diverzifikace portfolia.

  Dluhopisy z tohoto regionu skýtají velice atraktivní výnosový potenciál a nacházejí se v jiném prostředí měnové politiky, což může vylepšit diverzifikaci vašeho osobního portfolia.
 • Je možné investovat již od nízkých částek

 • Rizika

  Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také akciové riziko, měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.
Úplný název fondu: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označení fondu Generali Fond východoevropských dluhopisů
Zaměření fondu: dluhopisový
Datum založení: 26.2.2013
Depozitář: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu: 553350000/2700
Auditor:

KPMG Audit, Dublin, Irská republika 

ISIN: IE00B96J2076
Klasifikace fondu: Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: 1 %
Minimální doporučená výše zaslané částky:

500 Kč

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Prospektem.

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 1,94 %
Manažerský poplatek*:

 1,50 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).


Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %
Scénáře výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00B96J2076&lang=cz&kid=yes

Výkonnost fondu

Stav ke dni 21.09.2023

Vlastní kapitál na investiční akcii 247,61 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc -0,13 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 0,42 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 4,83 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 9,63 %
Výkonnost fondu od začátku roku 8,23 %
Výkonnost fondu za 3 roky -3,96 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. -1,34 %
Výkonnost fondu za 5 let -0,45 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. -0,09 %
Výkonnost fondu za 10 let -2,1 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. -0,21 %
Výkonnost fondu za rok 2022 -7,31 %
Výkonnost fondu za rok 2021 -4,7 %
Výkonnost fondu za rok 2020 -3,43 %
Výkonnost fondu za rok 2019 6,06 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -2,87 %
Výkonnost fondu za rok 2017 0,36 %
Výkonnost fondu za rok 2016 4,01 %
Výkonnost fondu za rok 2015 5,01 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -6,19 %
Výkonnost fondu za rok 2013 -2,2 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.

2,07