Generali Fond nemovitostních akcií

Úplný název: Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Původní název fondu

0,1%

0.8169

Hodnota podílového listu
k 16.01.2017

Generali Fond nemovitostních akcií je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 8 let a mohou v krátkodobém horizontu akceptovat i výraznější kolísání hodnoty své investice. Z regionálního hlediska je fond koncipován jako globální se zaměřením na regiony, kde očekáváme vysoký růstový potenciál. Fond se zaměřuje zejména na region střední a východní Evropy. V portfoliu fondu jsou zastoupeny tzv. realitní trusty (REIT – Real Estate Investment Trust). Jedná se o společnosti, které vlastní, pronajímají a spravují nemovitosti, přičemž minimálně 90 % zisku plynoucího z této činnosti je vypláceno ve formě dividend. V portfoliu jsou nejen nemovitostní akcie nabízející nadprůměrné a pravidelné dividendy, ale i klasické developerské společnosti vyznačující se výrazně vyšším růstovým potenciálem, u kterých je však nutné počítat s relativně vysokou "„volatilitou“" (tj. cenovým kolísáním). Měnové riziko je zajištěno.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu nemovitostních akcií?

 • Pojistka proti inflaci

  Investování do nemovistostí je ochranou proti inflaci či nejistotě. 
 • Potenciál růstu ceny

  Nemovitosti jsou ve své podstatě podobné dividendovým akciím (akcionářům jsou vypláceny dividendy, vlastníkům nemovitostí plynou příjmy z nájemného). Investice do regionu střední a východní Evropy navíc vytváří větší potenciál pro dosažení vyšších výnosů, neboť rozvinutost nemovitostního trhu je zatím nižší než je průměr v EU.
 • Pojistka proti politické nestabilitě

  Nemovitosti na rozdíl od cenných papírů mají nejen investiční, ale i užitnou hodnotu, a jsou tudíž méně citlivé k politickým rizikům než jiné typy investic.
 • Diverzifikace

  Stejně jako akcie, dluhopisy a peníze, patří nemovitosti do každého portfolia. Navíc jde o reálná aktiva, jejichž hodnota dlouhodobě roste.
 • Likvidita

  Prodej nemovitostí trvá i několik měsíců, odkup cenných papírů proběhne během několika dnů. 
 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Minimální hodnota investice: 500 KčCelý název fondu: Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s
Marketingové označení fondu: Generali Fond nemovitostních akcií
Zaměření fondu: akciový
Založen: 24.7.2006
Zahájení prodeje: 1.8.2006
Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankovního účtu: 100551109/2700
Auditor: Ernst & Young Audit, s.r.o.
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008472396
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: do 99 999 Kč - 4 %
od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3.5 %
od 500 000 Kč do 999 999 Kč - 3 %
nad 1 000 000 Kč - 2.5%
Minimální hodnota investice: 500 Kč
Výstupní poplatek: 0 Kč
Manažerský poplatek*:

2,2 %

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci.

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Aktuální hodnoty majetku ke dni 16.01.2017

Vlastní kapitál na podílový list 0,8169 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 1,59 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce -0,45 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -2,45 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 11,29 %
Výkonnost fondu od začátku roku -0,37 %
Výkonnost fondu za 3 roky 26,89 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 8,26 %
Výkonnost fondu za 5 let 61,19 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 10,02 %
Výkonnost fondu za rok 2016 4,39 %
Výkonnost fondu za rok 2015 8,75 %
Výkonnost fondu za rok 2014 14,82 %
Výkonnost fondu za rok 2013 2,63 %
Výkonnost fondu za rok 2012 19,47 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -18,6 %
Výkonnost fondu za rok 2010 15,21 %
Výkonnost fondu za rok 2009 49,9 %
Výkonnost fondu za rok 2008 -57,98 %
Výkonnost fondu za rok 2007 -20,89 %
Výkonnost fondu za rok 2006 9,77 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.