Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Generali Fond nemovitostních akcií

Úplný název: Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Původní název fondu

-2,27%

0.9141

Hodnota podílového listu
k 21.09.2023

Generali Fond nemovitostních akcií je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 8 let a mohou v krátkodobém horizontu akceptovat i výraznější kolísání hodnoty své investice. Z regionálního hlediska je fond koncipován jako globální se zaměřením na regiony, kde očekáváme vysoký růstový potenciál. V portfoliu fondu jsou zastoupeny tzv. realitní trusty (REIT – Real Estate Investment Trust). Jedná se o společnosti, které vlastní, pronajímají a spravují nemovitosti, přičemž minimálně 90 % zisku plynoucího z této činnosti je vypláceno ve formě dividend. V portfoliu jsou nejen nemovitostní akcie nabízející nadprůměrné a pravidelné dividendy, ale i klasické developerské společnosti vyznačující se výrazně vyšším růstovým potenciálem, u kterých je však nutné počítat s relativně vysokou "„volatilitou“" (tj. cenovým kolísáním). Měnové riziko je zajištěno. Vzhledem k tomu, že se jedná o sektorově zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.

Stupeň rizika - SRI

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu nemovitostních akcií?

 • Pojistka proti inflaci

  Investování do nemovitostí je ochranou proti inflaci či nejistotě. 
 • Potenciál růstu ceny

  Nemovitosti jsou ve své podstatě podobné dividendovým akciím (akcionářům jsou vypláceny dividendy, vlastníkům nemovitostí plynou příjmy z nájemného). Investice do regionu střední a východní Evropy navíc vytváří větší potenciál pro dosažení vyšších výnosů, neboť rozvinutost nemovitostního trhu je zatím nižší než je průměr v EU.
 • Pojistka proti politické nestabilitě

  Nemovitosti na rozdíl od cenných papírů mají nejen investiční, ale i užitnou hodnotu, a jsou tudíž méně citlivé k politickým rizikům než jiné typy investic.
 • Diverzifikace

  Stejně jako akcie, dluhopisy a peníze, patří nemovitosti do každého portfolia. Navíc jde o reálná aktiva, jejichž hodnota dlouhodobě roste.
 • Likvidita

  Prodej nemovitostí trvá i několik měsíců, odkup cenných papírů proběhne během několika dnů. 
 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Je možné investovat již od nízkých částek

 • Rizika

  Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také akciové riziko, měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.
Celý název fondu: Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s
Marketingové označení fondu: Generali Fond nemovitostních akcií
Zaměření fondu: akciový
Založen: 24.7.2006
Zahájení prodeje: 1.8.2006
Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankovního účtu: 100551109/2700
Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o. 
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008472396
Klasifikace fondu: Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: do 99 999 Kč - 4 %
od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3.5 %
od 500 000 Kč do 999 999 Kč - 3 %
nad 1 000 000 Kč - 2.5 %
Minimální doporučená výše zaslané částky:

500 Kč

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Statutem.

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 2,34 %
Z toho manažerský poplatek*:

2,20 %

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %
Scénáře výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=CZ0008472396&lang=cz&kid=yes

Výkonnost fondu

Stav ke dni 21.09.2023

Vlastní kapitál na podílový list 0,9141 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 3,06 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 3,37 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 5,76 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 7,33 %
Výkonnost fondu od začátku roku 6,92 %
Výkonnost fondu za 3 roky 15,45 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 4,9 %
Výkonnost fondu za 5 let -1,77 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. -0,36 %
Výkonnost fondu za 10 let 48,49 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 4,03 %
Výkonnost fondu za rok 2022 -22,21 %
Výkonnost fondu za rok 2021 21,6 %
Výkonnost fondu za rok 2020 -12,66 %
Výkonnost fondu za rok 2019 23,74 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -10,04 %
Výkonnost fondu za rok 2017 13,38 %
Výkonnost fondu za rok 2016 4,39 %
Výkonnost fondu za rok 2015 8,75 %
Výkonnost fondu za rok 2014 14,82 %
Výkonnost fondu za rok 2013 2,63 %
Výkonnost fondu za rok 2012 19,47 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -18,6 %
Výkonnost fondu za rok 2010 15,21 %
Výkonnost fondu za rok 2009 40,11 %
Výkonnost fondu za rok 2008 -55,04 %
Výkonnost fondu za rok 2007 -20,89 %
Výkonnost fondu za rok 2006 9,77 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.