Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Generali Zajištěný fond akciového výnosu 3.0

Úplný název: Zajištěný fond akciového výnosu 3.0, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

0%

1.0483

Hodnota podílového listu
k 31.08.2023

Generali Zajištěný fond akciového výnosu 3.0 nabízí možnost využít růstový potenciál evropského akciového indexu STOXX Europe ESG Leaders Select 30. Fond je určen pro investory, kteří mají alespoň základní znalosti a případně i vlastní zkušenosti z oblasti investování, požadují nízkou míru rizika a předpokládají, že dodrží dobu trvání fondu. Po uplynutí doby trvání fondu obdrží investoři zpět investovanou částku a případný maximálně možný výnos dle skutečného vývoje zvoleného akciového indexu při splatnosti fondu v únoru 2027.

Proč investovat do Generali Zajištěného fondu akciového výnosu 3.0?

  • Stoprocentní zajištění investované částky** při dodržení stanovené doby trvání fondu.
  • Využíváte růstový potenciál evropského akciového indexu vybraných stabilních společností s nízkou volatilitou, který zároveň zohledňuje kritéria odpovědného investování.
  • Příznivý vývoj vybraného evropského akciového indexu STOXX Europe ESG Leaders Select 30 pracuje ve váš prospěch, zatímco případný propad vaši investici nijak neohrozí.
  • Maximální možný výnos bez omezení dle skutečného vývoje zvoleného akciového indexu při splatnosti fondu v únoru 2027.
  • Stoprocentní měnové zajištění, které chrání vaši investici před případnými kurzovými pohyby v budoucnu.
  • Prezentované scénáře představují odhad budoucí výkonnosti založený na údajích z minulosti týkajících se toho, jak se mění hodnota této investice, a/nebo na aktuálních tržních podmínkách a nepředstavují přesný ukazatel. Váš zisk se bude lišit v závislosti na tom, jaká bude situace na trhu a jak dlouho budete investici držet. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. Investice do dluhopisových fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Maximální možný výnos bez omezení dle skutečného vývoje indexu STOXX Europe ESG Leaders Select 30, který je vypočten na základě průměrné historické výkonnosti -https://www.stoxx.com/.

 

* Zajištěná hodnota se rovná 100 % ze součtu jmenovitých hodnot všech podílových listů Fondu ke Dni splatnosti Fondu.
**Po odečtení vstupního poplatku. Zabezpečení Zajištěné hodnoty způsobem investování majetku však samo o sobě není dostatečnou zárukou a neznamená poskytnutí jakékoli garance.

Investiční strategie

Investiční strategie je založena na investici do akcií vybraných silných evropských společností, které mají nízkou volatilitu a vysoký dividendový výnos. Zároveň se tyto společnosti aktivně profilují v oblasti odpovědného investování (ESG). Index je diverzifikován regionálně i sektorově. Investice je zajištěna podkladovými aktivy. Fond je v souladu se statutem řízen pasivně a nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark).

Do tohoto 100% zajištěného fondu investujete po dobu jeho trvání 4 roky a 6 měsíců. Generali Zajištěný fond akciového výnosu 3.0. zafixoval první pracovní den po skončení akumulačního období dne 19. 12. 2022 startovací hodnotu pro podkladový index STOXX Europe ESG Leaders Select 30 na úrovni 113,67 bodů.

Složení portfolia fondu

  • Dluhopisy investičního stupně – české státní dluhopisy, Generali podřízený dluhopis (maximálně do výše 20 % majetku fondu)
  • Opce na akciový index STOXX Europe ESG Leaders Select 30

Vývoj indexu STOXX ESG Leaders Select 30

Zdroj: qontigo.com

Celý název fondu: Zajištěný fond akciového výnosu 3.0, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označení fondu: Generali Zajištěný fond akciového výnosu 3.0
Zaměření fondu: Smíšený - zajištěný
Datum založení: 19. 9. 2022
Začátek prodeje: 26. 9. 2022
Akumulační období*:

26. 9. 2022 – 16. 12. 2022

*Akumulační období stanovuje svým rozhodnutím představenstvo Generali Investments CEE a je uvedeno v Oznámení o nabízení.
Ukončení fondu:

28. 2. 2027 (4 roky a 2 měsíce)

Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo bankovního účtu: 1387999668/2700
Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008477296
Klasifikace fondu: Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6
Měna fondu:
Vstupní poplatek: po dobu Akumulačního období 1,5 %
Minimální výše každé jedné investice: 10 000 Kč
Výstupní poplatek: po dobu Akumulačního období* 0 %
po ukončení Akumulačního období* 5 %
Celková nákladovost (TER): 2,01 %
Z toho manažerský poplatek**:

1,85 %

**Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Výkonnost fondu

Stav ke dni 31.08.2023

Vlastní kapitál na podílový list 1,0483 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc -0,54 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 2,23 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 1,31 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců N/A %
Výkonnost fondu od začátku roku 7,96 %
Výkonnost fondu za 3 roky N/A %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. N/A %
Výkonnost fondu za 5 let N/A %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za 10 let N/A %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za rok 2022 -2,9 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.