Generali Fond farmacie a biotechnologie

Úplný název: Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Původní název fondu

0,19%

1.6611

Hodnota podílového listu
k 16.01.2017

Generali Fond farmacie a biotechnologie je stejně jako jiné akciové fondy určen investorům, kteří zamýšlejí uložit své prostředky dlouhodobě, tedy minimálně na 8 let. Portfolio fondu je zaměřeno na atraktivní odvětví zdravotní péče, farmacie a biotechnologie. Jde o obory, které těží z demografických změn a stárnutí populace, což se projevuje ve stabilním růstu výdajů na zdravotní péči. Tento růst překračuje tempo růstu HDP.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu farmacie a biotechnologie?

 • Stárnutí světové populace

  Populace v celosvětovém měřítku stárne. Hlavními příčinami jsou jednak zvyšující se životní úroveň, jednak pokračující pokles porodnosti. To se týká především vyspělých zemí, kde péče o seniory a nemocné přináší zvýšené výdaje na léky a lékařskou péči.
 • Vysoká dynamika růstu výdajů na zdravotní péči

  Tempo růstu výdajů je v průměru až 2× vyšší než tempo růstu HDP. 
 • Preference zdravého životního stylu

  Důraz na zdravý životní styl je doprovázen vysokou poptávkou po potravinových přípravcích, vitamínech, prostředcích na posílení imunity a výdaji souvisejících s péčí o tělo. 
 • Rozmach biotechnologií

  Biotechnologie se čím dál více prosazují v lékařství. Proti standardním medikamentům totiž představují možnost léčby, která je cílená a minimalizuje rozsah vedlejších účinků standardních léků. Ve svém důsledku je tato léčba potom levnější s obrovským růstovým potenciálem v budoucnu. 
 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Minimální hodnota investice: 500 KčCelý název fondu: Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označení fondu: Generali Fond farmacie a biotechnologie
Zaměření fondu: akciový
Datum založení: 11.10. 2001
Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankovního účtu: 100051104/2700
Auditor: Ernst & Young Audit, s.r.o.
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008474129
Původní SIN: 770010000402
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: 0 - 99 999 kč - 4 %
100 000 - 499 999 kč - 3,5 %
500 000 - 999 999 kč - 3 %
1 000 000 kč a více - 2,5 %
Minimální hodnota investice: 500 Kč
Výstupní poplatek: 0 Kč
Manažerský poplatek*:

2,2 %

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci.

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Aktuální hodnoty majetku ke dni 16.01.2017

Vlastní kapitál na podílový list 1,6611 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 2,79 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 2,44 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -2,77 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 1,4 %
Výkonnost fondu od začátku roku 2,75 %
Výkonnost fondu za 3 roky 15,48 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 4,92 %
Výkonnost fondu za 5 let 81,82 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 12,7 %
Výkonnost fondu za rok 2016 -9,16 %
Výkonnost fondu za rok 2015 6,05 %
Výkonnost fondu za rok 2014 20,72 %
Výkonnost fondu za rok 2013 35,83 %
Výkonnost fondu za rok 2012 15,95 %
Výkonnost fondu za rok 2011 5,36 %
Výkonnost fondu za rok 2010 -0,56 %
Výkonnost fondu za rok 2009 14,24 %
Výkonnost fondu za rok 2008 -19,09 %
Výkonnost fondu za rok 2007 -2,7 %
Výkonnost fondu za rok 2006 -1,4 %
Výkonnost fondu za rok 2005 10,96 %
Výkonnost fondu za rok 2004 5,72 %
Výkonnost fondu za rok 2003 7,74 %
Výkonnost fondu za rok 2002 -25,54 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.