Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Generali Fond farmacie a biotechnologie

Úplný název: Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Původní název fondu

-0,94%

2.3505

Hodnota podílového listu
k 21.09.2023

Generali Fond farmacie a biotechnologie je stejně jako jiné akciové fondy určen investorům, kteří zamýšlejí uložit své prostředky dlouhodobě, tedy minimálně na 8 let. Portfolio fondu je zaměřeno na atraktivní odvětví zdravotní péče, farmacie a biotechnologie. Jde o obory, které těží z demografických změn a stárnutí populace, což se projevuje ve stabilním růstu výdajů na zdravotní péči. Tento růst překračuje tempo růstu HDP. Vzhledem k tomu, že se jedná o sektorově zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.

Stupeň rizika - SRI

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu farmacie a biotechnologie?

 • Stárnutí světové populace

  Populace v celosvětovém měřítku stárne. Hlavními příčinami jsou jednak zvyšující se životní úroveň, jednak pokračující pokles porodnosti. To se týká především vyspělých zemí, kde péče o seniory a nemocné přináší zvýšené výdaje na léky a lékařskou péči.
 • Vysoká dynamika růstu výdajů na zdravotní péči

  Tempo růstu výdajů je v průměru až 2× vyšší než tempo růstu HDP. 
 • Preference zdravého životního stylu

  Důraz na zdravý životní styl je doprovázen vysokou poptávkou po potravinových přípravcích, vitamínech, prostředcích na posílení imunity a výdaji souvisejících s péčí o tělo. 
 • Rozmach biotechnologií

  Biotechnologie se čím dál více prosazují v lékařství. Proti standardním medikamentům totiž představují možnost léčby, která je cílená a minimalizuje rozsah vedlejších účinků standardních léků. Ve svém důsledku je tato léčba potom levnější s obrovským růstovým potenciálem v budoucnu. 
 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Je možné investovat již od nízkých částek

 • Rizika

  Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také akciové riziko, měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.

Pro přehrávání videí je třeba povolit funkční cookies.

Povolit

Celý název fondu: Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označení fondu: Generali Fond farmacie a biotechnologie
Zaměření fondu: akciový
Datum založení: 11.10. 2001
Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankovního účtu: 100051104/2700
Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o. 
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008474129
Původní SIN: 770010000402
Klasifikace fondu: Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: 0 - 99 999 Kč - 4 %
100 000 - 499 999 Kč - 3,5 %
500 000 - 999 999 Kč - 3 %
1 000 000 Kč a více - 2,5 %
Minimální doporučená výše zaslané částky:

500 Kč

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Statutem.

Výstupní poplatek: 0 %
 Celková nákladovost (TER): 2,34 %
Z toho manažerský poplatek*:

2,20 %

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %
Scénáře výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=CZ0008474129&lang=cz&kid=yes

Výkonnost fondu

Stav ke dni 21.09.2023

Vlastní kapitál na podílový list 2,3505 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc -1,21 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 0,69 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 4,58 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 12,67 %
Výkonnost fondu od začátku roku 0,34 %
Výkonnost fondu za 3 roky 22,04 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 6,86 %
Výkonnost fondu za 5 let 23,13 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 4,25 %
Výkonnost fondu za 10 let 81,8 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 6,16 %
Výkonnost fondu za rok 2022 3,6 %
Výkonnost fondu za rok 2021 12,85 %
Výkonnost fondu za rok 2020 2,86 %
Výkonnost fondu za rok 2019 14,21 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -3 %
Výkonnost fondu za rok 2017 8,77 %
Výkonnost fondu za rok 2016 -9,16 %
Výkonnost fondu za rok 2015 6,05 %
Výkonnost fondu za rok 2014 20,72 %
Výkonnost fondu za rok 2013 35,83 %
Výkonnost fondu za rok 2012 15,95 %
Výkonnost fondu za rok 2011 5,36 %
Výkonnost fondu za rok 2010 -0,56 %
Výkonnost fondu za rok 2009 10,22 %
Výkonnost fondu za rok 2008 -16,14 %
Výkonnost fondu za rok 2007 -2,7 %
Výkonnost fondu za rok 2006 -0,86 %
Výkonnost fondu za rok 2005 10,96 %
Výkonnost fondu za rok 2004 5,72 %
Výkonnost fondu za rok 2003 8,85 %
Výkonnost fondu za rok 2002 -26,01 %
Výkonnost fondu za rok 2001 0 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.