Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Generali Fond krátkodobých investic – Třída I

Úplný název: Short-term Investments Fund, Generali Invest CEE plc

Generali Fond krátkodobých investic – Třída I představuje vstupní bránu do světa investování. Je vhodný jak pro investory s malými zkušenostmi, tak i pro ty zkušenější. Umožňuje realizovat velmi konzervativní investici, která kopíruje aktuální příznivý vývoj úrokových sazeb České národní banky, a současně je zajímavou alternativou k depozitním vkladům. V rámci své investiční strategie investuje do nástrojů peněžního trhu, státních dluhopisů ČR, pokladničních poukázek ČR, případně termínovaných vkladů u bank. S uvedenými typy cenných papírů může provádět reverzní repo operace. Jedná se o fond s nejnižším stupněm rizika a nejkratším doporučeným investičním horizontem z celé naší nabídky. Fond prosazuje principy udržitelnosti v oblasti životního prostředí, sociální oblasti i oblasti správy a řízení, a splňuje tedy klasifikaci dle článku 6 nařízení SFDR Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088.

Stupeň rizika - SRI

Investiční horizont

Zhodnocení

Vaše výnosnější alternativa k spořicím účtům a termínovaným vkladům

Nechcete čekat, až vám inflace „ukrojí“ opět o něco víc z vašich úspor? Připadají vám tradiční spořicí a termínované produkty v bankách málo atraktivní? Vyzkoušejte výnosnější alternativu a využijte aktuálních vysokých úrokových sazeb. I krátkodobé investice do nízkorizikových investičních nástrojů mohou vaše peníze zhodnotit a zmírnit tak dopady inflace při akceptaci příslušného investičního rizika.

Proč investovat do Generali Fondu krátkodobých investic - Třídy I?

 • Potenciál atraktivního výnosu

  Výnos je odvozen od vývoje dvoutýdenní repo sazby ČNB (snížené o náklady fondu) a předpokládáme, že bude vyšší než u tradičních depozitních produktů v bankách.
 • Pro všechny typy investorů

  Fond je vhodný pro nezkušené investory, kteří si chtějí vyzkoušet svou první investici s nízkým stupněm rizika, ale i pro takové, kteří jej chtějí využít jako „kotvu“ v době možných poklesů akciových trhů a zvyšování úrokových sazeb ze strany České národní banky.
 • Nízkoriziková investice

  Fond investuje pouze do nástrojů peněžního trhu, státních dluhopisů ČR, pokladničních poukázek ČR, případně termínovaných vkladů u bank. S těmito typy cenných papírů má možnost realizovat reverzní repo operace.
 • Krátký doporučený investiční horizont

  Fond přinese zhodnocení už při investici v řádu měsíců, přičemž nejste smluvně vázáni konkrétní délkou úročení jako v případě termínovaného vkladu u bank.
 • Diverzifikace prostředků

  Investice do Generali Fondu krátkodobých investic je další alternativou k standardním depozitním a spořicím účtům.
 • Vysoká likvidita

  Fond má denní frekvenci oceňování a denní likviditu. V případě potřeby tak můžete cenné papíry kdykoli prodat a své finanční prostředky obdržíte v řádu několika málo pracovních dnů.
 • Zajištění měnového rizika

  Fond je plně zajišťován proti měnovému riziku, takže se nemusíte obávat nepříznivého vývoje měnových kurzů.
 • Rizika

  Předpokládaná výkonnost představuje odhad budoucí výkonnosti založený na údajích z minulosti týkajících se toho, jak se mění hodnota této investice, a/nebo na aktuálních tržních podmínkách a nepředstavují přesný ukazatel. Váš zisk se bude lišit v závislosti na tom, jaká bude situace na trhu a jak dlouho budete investici držet. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit.

  Potenciální rizika: investice do dluhopisových fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a po­litické riziko, dále také měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity.

 

 

 


Jedním z příběhů loňského roku byl nárůst inflace napříč Evropou a v USA na dlouhodobá maxima. Centrální banky reagovaly zpřísněním své politiky. Dvoutýdenní repo sazba ČNB se loni v červnu vyšplhala na 7 % a na této úrovni se stabilizovala. Inflace v české ekonomice již klesá, ČNB ale nechce uspěchat obrat své politiky. Bankovní rada naopak hovoří o možnosti vyšších úroků, pokud by vývoj mezd či státního rozpočtu vedl k růstu inflačních rizik. Očekáváme, že repo sazba zůstane na 7 % přinejmenším do počátku letošního podzimu, poté by ale ČNB mohla začít úroky snižovat. Do oblasti 3 %, jež je odhadována coby dlouhodobě rovnovážná úroveň, se však repo sazba ČNB dostane nejdříve koncem roku 2024.

Radomír Jáč, hlavní ekonom Generali Investments CEE

 

Co jsou repo operace ČNB a dvoutýdenní repo sazba?

Na repo operace České národní banky lze pohlížet jako na úvěr zajištěný cenným papírem, přičemž repo sazba představuje úrok, který ČNB za tento úvěr bankám platí. Nejznámější repo sazbou je tzv. dvoutýdenní repo sazba vyhlašovaná ČNB. Výše této sazby pak přirozeně ovlivňuje i úroky, za něž si banky navzájem půjčují peníze na mezibankovním trhu.

Zdroj: www.cnb.cz

Repo operace v portfoliu fondu

V případě repo obchodů, které budou prováděny v rámci Generali Fondu krátkodobých investic, pak půjde o finanční operace, kdy investor (fond) poskytne protistraně (bance) na určitou dobu finanční prostředky a zástavou za to obdrží domluvené cenné papíry (státní dluhopisy, pokladniční poukázky). Po uplynutí sjednané doby fond vrátí příslušné bance zástavu (cenné papíry) a budou mu vráceny investované finanční prostředky navýšené o domluvený úrok.

 

 

Celý název fondu: Short-term investments fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označení fondu: Generali Fond krátkodobých investic – Třída I
Zaměření fondu: dluhopisový
Datum založení: 21. 9. 2022
Depozitář: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika
Auditor: KPMG Audit, Dublin, Irská republika
ISIN: IE0003OZNF08
Klasifikace fondu: Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: 0 %
Minimální výše jedné investice u podílových listů Třídy I: 100 000 Kč.
Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 0,27 %
Z toho manažerský poplatek*:

0 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).
Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %
Scénáře výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE0003OZNF08&lang=cz&kid=yes

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.

Výkonnost fondu a graf

Stav ke dni

Vlastní kapitál na investiční akcii 0 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc N/A %
Výkonnost fondu za 3 měsíce N/A %
Výkonnost fondu za 6 měsíců N/A %
Výkonnost fondu za 12 měsíců N/A %
Výkonnost fondu od začátku roku N/A %
Výkonnost fondu za 3 roky N/A %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. N/A %
Výkonnost fondu za 5 let N/A %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za 10 let N/A %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. N/A %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.