Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Generali Zajištěný fond akciového výnosu

Úplný název: Zajištěný fond akciového výnosu, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

0%

0.9856

Hodnota podílového listu
k 30.04.2023

Generali Zajištěný fond akciového výnosu nabízí možnost využít růstový potenciál akciového indexu Euro STOXX Select Dividend 30. Tento index obsahuje akcie stabilních společností, které mají vysoký dividendový výnos v rámci 11 zemí Eurozóny. Fond je určen pro investory, kteří mají alespoň základní znalosti a případně i zkušenosti z oblasti investování, požadují nízkou míru rizika a předpokládají, že dodrží dobu trvání fondu. Po uplynutí doby trvání fondu obdrží investoři zpět investovanou částku a dále také mohou získat výnos až 24 %. Zabezpečení Zajištěné hodnoty způsobem investování majetku však samo o sobě není dostatečnou zárukou a neznamená poskytnutí jakékoli garance.

Minimalizujte riziko a využijte potenciál atraktivního zhodnocení

Proč investovat do Generali Zajištěného fondu akciového výnosu?

  • Stoprocentní zajištění investované částky** při dodržení stanovené doby trvání fondu.
  • Využíváte růstový potenciál evropského indexu obsahujícího akcie vybraných stabilních společností s vysokým dividendovým výnosem.
  • Příznivý vývoj vybraného evropského akciového indexu Euro STOXX Select Dividend 30 pracuje ve váš prospěch, zatímco případný propad vaši investici nijak neohrozí.
  • Maximální možný výnos až 24 % při splatnosti fondu v červnu 2026 (vypočteno na základě průměrné historické výkonnosti Euro STOXX Select Dividend 30 − https://www.stoxx.com/).
  • Stoprocentní měnové zajištění, které chrání vaši investici před případnými kurzovými pohyby v budoucnu.
  • Prezentované scénáře představují odhad budoucí výkonnosti založený na údajích z minulosti týkajících se toho, jak se mění hodnota této investice, a/nebo na aktuálních tržních podmínkách a nepředstavují přesný ukazatel. Váš zisk se bude lišit v závislosti na tom, jaká bude situace na trhu a jak dlouho budete investici držet. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. Investice do dluhopisových fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Výnos až 24% je vypočten na základě průměrné historické výkonnosti Euro STOXX Select Dividend 30 − https://www.stoxx.com/.

* Zajištěná hodnota se rovná 100 % ze součtu jmenovitých hodnot všech podílových listů Fondu ke Dni splatnosti Fondu.
**Po odečtení vstupního poplatku. Zabezpečení Zajištěné hodnoty způsobem investování majetku však samo o sobě není dostatečnou zárukou a neznamená poskytnutí jakékoli garance.

Investiční strategie

Investiční strategie je založena na investici do akcií vybraných silných společností eurozóny, které mají dlouhodobě vysoký dividendový výnos. Index je diverzifikován regionálně i sektorově. Jed­notlivé společnosti jsou váženy svým ročním čistým dividendovým výnosem, největší dividendové spo­lečnosti tedy mají v indexu nejvyšší váhu. Investice je zajištěna podkladovými aktivy. Fond je v souladu se statutem řízen pasivně a nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark).

Do tohoto 100% zajištěného fondu investujete po dobu jeho trvání 4 roky a 2 měsíce. Generali Zajištěný fond akciového výnosu zafixoval první pracovní den po skončení akumulačního období dne 2. 5. 2022 startovací hodnotu pro podkladový index Euro STOXX Select Dividend 30 (SD3E) na úrovni 1716,63 bodů.

Složení portfolia fondu

  • Dluhopisy investičního stupně – české státní dluhopisy
  • Opce na akciový index EURO STOXX Select Dividend 30

Index EURO STOXX Select Dividend 30 zahrnuje akcie velkých stabilních společností s vysokým dividendovým výnosem v rámci 11 zemí Eurozóny (Rakousko, Belgie, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Lucembursko, Holandsko, Portugalsko a Španělsko). Akcie jsou analyzovány podle defino­vaných historických nezáporných temp růstu dividend na akcii a poměrů dividend k zisku na akcii (EPS). Pevné počty společností a limitní faktory zaručují diverzifikaci indexu. Analyzování likvidity zajišťuje, že index je vhodný jako základ pro finanční produkty.


Zdroj: https://qontigo.com/

Celý název fondu: Zajištěný fond akciového výnosu, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označení fondu: Generali Zajištěný fond akciového výnosu
Zaměření fondu: Smíšený - zajištěný
Datum založení: 7. 2. 2022
Začátek prodeje: 1. 3. 2022
Akumulační období*: 1. 3. 2022 – 29. 4. 2022
*Akumulační období stanovuje svým rozhodnutím představenstvo Generali Investments CEE a je uvedeno v Oznámení o nabízení.
Ukončení fondu: 30. 6. 2026 (4 roky a 2 měsíce od konce Akumulačního období*)
Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo bankovního účtu: 1387955008/2700
Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008476124
Klasifikace fondu: Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek: 0,95 % (po dobu Akumulačního období*)
Minimální výše každé jedné investice: 10 000 Kč
Výstupní poplatek: 0 % (po dobu Akumulačního období*); 5 % (po ukončení Akumulačního období*)
Celková nákladovost (TER): 2,05 %
Z toho manažerský poplatek**:

0 % (po dobu Akumulačního období*); 2,00 % (po ukončení Akumulačního období*)

**Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Výkonnost fondu

Stav ke dni 30.04.2023

Vlastní kapitál na podílový list 0,9856 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc -0,05 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce -1,63 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 3,17 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců -1,02 %
Výkonnost fondu od začátku roku -0,53 %
Výkonnost fondu za 3 roky N/A %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. N/A %
Výkonnost fondu za 5 let N/A %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za 10 let N/A %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za rok 2022 -0,91 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.