Abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek, používáme na stránce Generali Investments CEE soubory cookies. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, budete tyto cookies pro Váš komfortní pohyb na stránce využívat. Samozřejmě, můžete si nastavení cookies kdykoli upravit. Chcete vědět více o cookies?

Nezbytná Funkční Analytická Pokračovat

Generali Fond konzervativní

Úplný název: Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Původní název fondu

0,07%

1.2687

Hodnota podílového listu
k 29.06.2022

Generali Fond konzervativní je určen pro takové klienty, pro které je důležitá nízká míra rizika a větší jistota zhodnocení. Doporučovaný investiční horizont je minimálně 1 rok. Fond investuje převážně do termínovaných vkladů u důvěryhodných bank, státních dluhopisů a do bonitních firemních dluhopisů. Očekávaná míra zhodnocení by se měla pohybovat nad úrovní běžných bankovních spořicích produktů. Fond prosazuje principy udržitelnosti v oblasti životního prostředí, sociální oblasti i oblasti správy a řízení, a splňuje tedy klasifikaci dle článku 8 nařízení SFDR Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088.

Informace o fondu uváděné na této stránce se vztahují k Třídě R.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu konzervativního?

 • Potenciál vyššího zhodnocení než u bankovních produktů

  Fond obvykle překonává v krátkém období úroveň čistých výnosů z běžných účtů, termínovaných vkladů v bankách, apod.
 • Vstupní brána do oblasti investic

  Fond je vhodný pro přestup investic do ostatních podílových fondů. Je jedno, zda jde o jednorázové nebo pravidelné investice. Tyto pokyny lze zadávat 24 hodin denně, zároveň máte plnou flexibilitu a kontrolu nad svým portfoliem. 
 • Diverzifikace vašich prostředků

  Vaše úspory nemusí být pouze ve standardních depozitních produktech. Můžete investovat do tohoto fondu a své úspory tak efektivně rozložit a diverzifikovat.
 • Daňové osvobození

  Pokud jako fyzická osoba a rezident ČR odprodáte podílový list fondu se ziskem až po třech letech od koupě, neplatíte z výnosu daň.
 • Dostupná finanční rezerva

  V případě potřeby budete mít finanční prostředky k dispozici obvykle do 5 pracovních dnů.
 • Nulové poplatky

  S vydáním cenných papírů ani odkupem cenných papírů tohoto fondu nejsou spojeny žádné poplatky.
 • Minimální investiční riziko

  Fond investuje převážně do bezpečných instrumentů jako jsou např. pokladniční poukázky a státní dluhopisy.
 • Je možné investovat již od nízkých částek

Úplný název fondu: Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označení fondu: Generali Fond konzervativní 
Zaměření fondu: dluhopisový
Datum založení: 11.10. 2001
Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankovního účtu: 100251106/2700
Auditor:

KPMG Česká republika Audit, s.r.o. 

Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008474145
Původní SIN: 770010000410
Klasifikace fondu: Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 8
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: 0 %
Minimální doporučená výše zaslané částky:

500 Kč

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Statutem.

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 0,51 %
Z toho manažerský poplatek*:

0,4 %

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Stav ke dni 29.06.2022

Vlastní kapitál na podílový list 1,2687 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc -0,46 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce -0,83 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -1,94 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců -3,53 %
Výkonnost fondu od začátku roku -1,89 %
Výkonnost fondu za 3 roky -2,42 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. -0,81 %
Výkonnost fondu za 5 let -1,51 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. -0,3 %
Výkonnost fondu za 10 let 3,32 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 0,33 %
Výkonnost fondu za rok 2021 -2,52 %
Výkonnost fondu za rok 2020 0,99 %
Výkonnost fondu za rok 2019 2,69 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -0,68 %
Výkonnost fondu za rok 2017 0,17 %
Výkonnost fondu za rok 2016 0,66 %
Výkonnost fondu za rok 2015 0,88 %
Výkonnost fondu za rok 2014 0,95 %
Výkonnost fondu za rok 2013 0,72 %
Výkonnost fondu za rok 2012 2,91 %
Výkonnost fondu za rok 2011 0,93 %
Výkonnost fondu za rok 2010 1,35 %
Výkonnost fondu za rok 2009 3,77 %
Výkonnost fondu za rok 2008 2,88 %
Výkonnost fondu za rok 2007 1,49 %
Výkonnost fondu za rok 2006 1,6 %
Výkonnost fondu za rok 2005 1,46 %
Výkonnost fondu za rok 2004 2,13 %
Výkonnost fondu za rok 2003 1,53 %
Výkonnost fondu za rok 2002 2,11 %
Výkonnost fondu za rok 2001 0 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož syntetický ukazatel rizika je 5 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.