Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Informace pro státní orgány

Informace pro oprávněné osoby ke komunikaci se společností

V souvislosti se zahájením vedení samostatné evidence investičních nástrojů (dále jen „SEIN") zavádí Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost") možné způsoby poskytování informací ze SEIN a vzájemné komunikace s osobami (dále jen „oprávněné osoby") podle ust. § 115 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále jen „ZPKT").

1. Způsob doručení žádostí a příkazů Společnosti

a) Prostřednictvím formulářů odeslaných datovou schránkou, příp. poštou

Společnost vytvořila základní formuláře, jejichž prostřednictvím podané žádosti a příkazy oprávněných osob jsou realizovány zpravidla rychleji. Seznam formulářů s vysvětlením jejich použití je uveden níže. Formuláře je též možné stáhnout z internetových stránek Společnosti www.generali-investments.cz, kde jsou připraveny v pdf formátu k vyplnění. Formuláře obsahují všechny nezbytné položky a nesmějí se mimo jejich vyplnění žádným jiným způsobem upravovat (tj. doplňovat, měnit apod.).

b) Zasláním požadavku nebo příkazu ve formě volného textu přes datovou schránku nebo poštou

V případě, že pro konkrétní požadavek není k dispozici vhodný formulář, lze dotaz napsat volným textem a následně odeslat prostřednictvím datové schránky, případně jako dopis na doručovací adresu Společnosti.

1.1. Kontaktní údaje

ID datové schránky: x8xdmh4

Doručovací adresa: Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., P.O.BOX 405, 660 05 Brno

V případě potřeby můžete kontaktovat společnost:

a) na emailové adrese info@generali-investments.cz;

b) telefonicky na infolince 281 044 198 v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hod.

2. Povinnost komunikovat se Společností prostřednictvím datové schránky

Oprávněné osoby, musejí ve vztahu ke Společnosti použít komunikaci prostřednictvím datových schránek, pokud jim to zákon ukládá. V případě, že Společnost obdrží žádost či příkaz formou dopisu doručeného poštou od oprávněné osoby, která má povinnost používat datové schránky, společnost si vyhrazuje právo takový dotaz či příkaz odmítnout.

3. Úhrada vynaložených nákladů

Společnost poskytuje oprávněným osobám informace zdarma. V souladu s ust. § 115 ZPKT a vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 212/2010 Sb., o způsobu stanovení výše vynaložených věcných nákladů a způsobu jejich úhrady při poskytování údajů centrálním depozitářem a osobou, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, v platném znění, má však Společnost nárok na úhradu vynaložených nákladů. Oprávněné osoby hradí úhradu vynaložených nákladů bezhotovostním převodem na bankovní účet Společnosti uvedený na daňovém dokladu (dále jen „faktura"), případně v hotovosti při převzetí poskytnuté služby nebo dobírkou. Faktury jsou doručovány oprávněným osobám v elektronické podobě do datové schránky, pokud jsou povinny datovou schránku používat; v ostatních případech prostřednictvím držitele poštovní licence či jiného doručovacího subjektu. Fakturu za úhradu vynaložených nákladů doručí Společnost oprávněné osobě nejpozději do dvacátého pátého dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, v němž došlo k poskytnutí údajů podle ust. § 115 odst. 1 ZPKT. Fakturu za kalendářní měsíc listopad doručí Společnost oprávněné osobě nejpozději do dne 10. prosince téhož kalendářního roku. Úhrady vynaložených nákladů jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení oprávněné osobě.

4. Sazebník úhrad vynaložených nákladů

A. Vynaložené náklady spojené s poskytováním údajů ze SEIN oprávněným osobám podle ust. § 115 odst. 1 ZPKT činí k 1.2.2012:

a) 226 Kč za každé číslo jednací oprávněné osoby, k němuž jsou údaje ze SEIN poskytovány, a to na základě strukturovaného dotazu (tj. dotaz, který je zaslán ve formě vyplněného formuláře zveřejněného na internetových stránkách Společnosti)

b) 402 Kč za každé číslo jednací oprávněné osoby, k němuž jsou údaje ze SEIN poskytovány, a to na základě nestrukturovaného dotazu

a poplatek za doručení dle ceníku držitele poštovní licence nebo jiného doručovacího subjektu.

Společnost používá ke stanovení výše nákladů platný a účinný sazebník úhrad nákladů společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s.


B. Vynaložené náklady spojené s poskytováním údajů ze SEIN oprávněným osobám podle ust. § 115 odst. 1 ZPKT činí k 1.2.2013:

a) 251 Kč za každé číslo jednací oprávněné osoby, k němuž jsou údaje ze SEIN poskytovány, a to na základě strukturovaného dotazu (tj. dotaz, který je zaslán ve formě vyplněného formuláře zveřejněného na internetových stránkách Společnosti)

b) 447 Kč za každé číslo jednací oprávněné osoby, k němuž jsou údaje ze SEIN poskytovány, a to na základě nestrukturovaného dotazu

a poplatek za doručení dle ceníku držitele poštovní licence nebo jiného doručovacího subjektu.

Společnost používá ke stanovení výše nákladů platný a účinný sazebník úhrad nákladů společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s.

5. Seznam formulářů a služeb

  • Formulář č. 1 – Žádost o výpis z majetkového účtu k zadanému datu
  • Formulář č. 2 – Hromadná žádost o výpis z majetkových účtů k zadanému datu
  • Formulář č. 3 – Žádost o výpis změn na majetkovém účtu mezi dvěma daty

6. Popis formulářů a služeb

6.1. Formulář č. 1 – Žádost o výpis z majetkového účtu k zadanému datu

Pomocí tohoto formuláře získají oprávněné osoby komplexní výpis z majetkového účtu osoby specifikované vstupními údaji, dále všechny emise na jeho účtech a počty cenných papírů těchto emisí, s možností volby včetně zástav a pozastavení práv nakládat s cennými papíry (dále jen „PPN") nebo bez zástav a PPN, a to k datu, který byl zadán a/nebo k aktuálnímu datu. Povinné položky jsou označeny hvězdičkou. Tento formulář slouží pro zadání jednotlivého požadavku, kdy lze do požadavku uvést pouze identifikaci jednoho subjektu, na který se oprávněná osoba dotazuje. Výpis může být vyhotoven ke zpětnému, aktuálnímu, nebo zpětnému a aktuálnímu datu zároveň.

6.2. Formulář č. 2 - Hromadná žádost o výpis z majetkových účtů k zadanému datu

Pomocí tohoto formuláře získají oprávněné osoby komplexní výpis z majetkových účtů osob specifikovaných vstupními údaji, dále všechny emise na jejich účtech a počty cenných papírů těchto emisí, s možností volby včetně zástav a PPN nebo bez zástav a PPN, a to k datu, který byl zadán a/nebo k aktuálnímu datu. Povinné položky jsou označeny hvězdičkou. Tento formulář slouží pro zadání více požadavků, kdy lze do požadavků uvést pouze identifikaci více subjektů, na které se oprávněná osoba dotazuje v rámci jednoho řízení (stejná spisová značka). Výpis může být vyhotoven ke zpětnému, aktuálnímu, nebo zpětnému a aktuálnímu datu zároveň.

6.3. Formulář č. 3 – Žádost o výpis změn na majetkovém účtu mezi dvěma daty

Pomocí tohoto formuláře získají oprávněné osoby výpis pohybů cenných papírů na majetkovém účtu osoby specifikované vstupními údaji. Povinné položky jsou označeny hvězdičkou. Tento formulář slouží pro zadání jednotlivého požadavku, kdy lze do požadavku uvést identifikaci jednoho subjektu, na který se oprávněná osoba dotazuje.

 

Formulář ke stáhnutíPDF
Formulář č. 1 - Žádost o výpis z majetkového účtu k zadanému datu
Formulář č. 2 - Hromadná žádost o výpis z majetkových účtů k zadanému datu
Formulář č. 3 – Žádost o výpis změn na majetkovém účtu mezi dvěma daty