Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Generali Fond zlatý

Úplný název: Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Původní název fondu

-1,65%

0.6663

Hodnota podílového listu
k 21.09.2023

Generali Fond zlatý je určen hlavně dynamickým investorům, kteří vyhledávají příležitost především pro vyšší zhodnocení a zároveň počítají s vyšším rizikem, a proto i s delším investičním horizontem - minimálně 8 let. Fond se zaměřuje na investice do drahých kovů (zlata, stříbra, platiny a paládia), akcií významných společností, které nadpoloviční většinu svých příjmů generují primárně z těžby zlata a doplňkových likvidních dluhopisů těžařů zlata a ostatních drahých kovů.

Informace o fondu uváděné na této stránce se vztahují k Třídě R.

Stupeň rizika - SRI

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu zlatého?

 • Jistota a dlouhodobá stabilita

  Zlato je po staletí jedním z nejspolehlivějších prostředků pro uchování hodnoty peněz. A to i díky tomu, že fyzické množství zlata se příliš nemění.
 • Nezávislost

  Zlato je nezávislé na vládách, mě­nách, ratingu a dalších lokálních ekonomických a politických faktorech. 
 • Nejcennější rezerva

  Vlády a centrální banky věří zlatu jako své finanční rezervě, která má sloužit jako kotva pro případ krizí - ať už měnových, ekonomických či politických. Zlato jim totiž poskytuje jedinečnou ochranu proti inflaci, deflaci, geopolitickým problémům či finančním krizím. A ze stejných důvodů je zlato vhodné i pro drobné investory: jako tradiční a prověřená pojistka pro špatné časy.
 • Diverzifikace portfolia

  Drahé kovy se proti akciím a dluhopisům chovají velmi odlišně, což z nich dělá ideální nástroj pro optimalizace jakéhokoliv portfolia. Optimální váha se v případě smíšeného portfolia složeného z akcií a dluhopisů pohybuje do 10 %. 
 • Vysoké náklady na těžbu

  Důvodem růstu nákla­dů je postupně vyčerpání tradičních ložisek a nízká výtěžnost nových nalezišť.

 • Nízká investiční poptávka

  V současné době je podíl drahých kovů v portfoliu velkých investorů opět minimální. Změna, která může být způsobena nejistotou nebo nízkou výkonností standardních aktiv, může vést k výraznému nárůstu ceny zlata, jako jsme tomu byli v minulosti již několikrát svědky.
 • Zlato nemusíte kupovat fyzicky

  Investor se tak vyhne poměrně vysokým poplatkům, které jsou s jeho nákupem a odprodejem spojené. Odpadá i riziko likvidity.

 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility hodnoty portfolia.
 • Je možné investovat již od nízkých částek

 • Rizika

  Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také akciové riziko, měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.

Pro přehrávání videí je třeba povolit funkční cookies.

Povolit

Celý název fondu: Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označení fondu: Generali Fond zlatý 
Zaměření fondu: speciální fond smíšený
Datum založení: 24.4.2006
Zahájení prodeje: 1.5.2006
Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankovního účtu: 100451108/2700
Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o. 
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008472370
Klasifikace fondu: Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: do 99 999 Kč - 4 %
od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3,5 %
od 500 000 Kč do  999 999 Kč - 3 %
nad 1 000 000 Kč - 2,5 %
Minimální doporučená výše zaslané částky:

500 Kč

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Statutem.

Výstupní poplatek: 0 %

Celková nákladovost (TER):

3,16 %
Z toho manažerský poplatek*:

3 %

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %
Scénáře výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=CZ0008472370&lang=cz&kid=yes

Výkonnost fondu

Stav ke dni 21.09.2023

Vlastní kapitál na podílový list 0,6663 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 2,35 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce -1,24 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -2,06 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 14,5 %
Výkonnost fondu od začátku roku 1,05 %
Výkonnost fondu za 3 roky -13,24 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. -4,62 %
Výkonnost fondu za 5 let 37,58 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 6,59 %
Výkonnost fondu za 10 let -15,13 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. -1,63 %
Výkonnost fondu za rok 2022 -3,14 %
Výkonnost fondu za rok 2021 -9,31 %
Výkonnost fondu za rok 2020 20,63 %
Výkonnost fondu za rok 2019 20,83 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -12,18 %
Výkonnost fondu za rok 2017 1,84 %
Výkonnost fondu za rok 2016 22,02 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -22,55 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -12,81 %
Výkonnost fondu za rok 2013 -38,79 %
Výkonnost fondu za rok 2012 -3,86 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -9,77 %
Výkonnost fondu za rok 2010 27,34 %
Výkonnost fondu za rok 2009 26,22 %
Výkonnost fondu za rok 2008 -23,49 %
Výkonnost fondu za rok 2007 9,28 %
Výkonnost fondu za rok 2006 -2,06 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.