Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Generali Zajištěný fond akciového výnosu 4.0

Úplný název: Zajištěný fond akciového výnosu 4.0, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Do tohoto fondu je možné zainvestovat až od 25. 9. 2023 na základě Oznámení o nabízení.

Generali Zajištěný fond akciového výnosu 4.0 nabízí možnost využít růstový potenciál akciového indexu STOXX Global Select Dividend 100 EUR. Fond je určen pro investory, kteří mají alespoň základní znalosti a případně i vlastní zkušenosti z oblasti investování, požadují nízkou míru rizika a předpokládají, že dodrží dobu trvání fondu. Po uplynutí doby trvání fondu obdrží investoři zpět investovanou částku a případný možný výnos alespoň ve výši 80 % participace z procentuální změny akciového indexu při splatnosti fondu v září 2028.

Investiční strategie

Investiční strategie je založena na investici do 100 akcií s vysokým dividendovým výnosem z celého světa. Jednotlivé akcie jsou váženy podle indikovaného ročního čistého dividendového výnosu, přičemž akcie s největším dividendovým výnosem mají v indexu nejvyšší váhu. Zastoupení akcií jednotlivých regionů je pevně dané: Amerika (40 akcií), Evropa (30 akcií) a Asie/Pacifik (30 akcií). Index je diverzifikován regionálně i sektorově. Investice je zajištěna podkladovými aktivy. Fond je v souladu se statutem řízen pasivně a nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark). 


Proč investovat do Generali Zajištěného fondu akciového výnosu 4.0?

 • Stoprocentní zajištění investované částky** při dodržení stanovené doby trvání fondu.
 • Investice do indexu STOXX Global Select Dividend 100 EUR, který je složen z vybraných 100 akcií s vysokým dividendovým výnosem z celého světa. volatilitou, který zároveň zohledňuje kritéria odpovědného investování.
 • Dividendy vyplácí pouze velké a zdravé firmy. 
 • Vaše investice je široce diverzifikována napříč celým světem a sektory.
 • Možnost participovat na růstu daného indexu – alespoň 80 % participace z procentuální změny akciového indexu STOXX Global Select Dividend 100 EUR při splatnosti fondu v září 2028. Případný propad Vaši investici nijak neohrozí.
 • Stoprocentní měnové zajištění, které chrání vaši investici před případnými kurzovými pohyby v budoucnu.
 • Prezentované scénáře představují odhad budoucí výkonnosti založený na údajích z minulosti týkajících se toho, jak se mění hodnota této investice, a/nebo na aktuálních tržních podmínkách a nepředstavují přesný ukazatel. Váš zisk se bude lišit v závislosti na tom, jaká bude situace na trhu a jak dlouho budete investici držet. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. Investice do dluhopisových fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity

Předpokládané složení portfolia fondu a investiční strategie:

 • Dluhopisy investičního stupně – především české státní dluhopisy, popřípadě doplněné o vybrané korporátní dluhopisy 
 • Opce na akciový index STOXX Global Select Dividend 100 EUR
 • Investice je zajištěna podkladovými aktivy
 • Fond je v souladu se statutem řízen pasivně a nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark).

 

* Zajištěná hodnota se rovná 100 % ze součtu jmenovitých hodnot všech podílových listů Fondu ke Dni splatnosti Fondu.
**Po odečtení vstupního poplatku. Zabezpečení Zajištěné hodnoty způsobem investování majetku však samo o sobě není dostatečnou zárukou a neznamená poskytnutí jakékoli garance.

Vývoj indexu STOXX Global Select Dividend 100 EUR

Zdroj: qontigo.com data k 30.6. 2023

Celý název fondu: Zajištěný fond akciového výnosu 4.0, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označení fondu: Generali Zajištěný fond akciového výnosu 4.0
Zaměření fondu: Smíšený - zajištěný
Datum založení: 31. 8. 2023
Začátek prodeje: 25. 9. 2023
Akumulační období*:

25. 9. 2023 – 8. 12. 2023

*Akumulační období stanovuje svým rozhodnutím představenstvo Generali Investments CEE a je uvedeno v Oznámení o nabízení.
Ukončení fondu:

26. 9. 2028

Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo bankovního účtu: 1388061137/2700
Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008477858
Klasifikace fondu: Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek: po dobu Akumulačního období 1,5 %
Minimální výše každé jedné investice: 10 000 Kč
Výstupní poplatek: po dobu Akumulačního období* 0 %
po ukončení Akumulačního období* 5 %
Celková nákladovost (TER): 1,93%
Z toho manažerský poplatek**:

1,8 % (0 % v rámci akumulačního období)

**Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.