Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Generali Fond globálních značek - Třída A

Úplný název: Generali Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

-1,34%

1.3177

Hodnota podílového listu
k 21.09.2023

Generali Fond globálních značek - Třída A je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 8 let a očekávají za to vyšší míru zhodnocení. Podílníci fondu profitují především z výnosu akcií silných, světově známých firem. Tyto obchodované společnosti vlastní nejhodnotnější obchodní značky ve světě – jde například o Nike, Apple, BMW, Gucci, apod. Fond si pro své investice vybírá primárně z těch společností, jejichž seznam každoročně stanovují společnosti Interbrand a Kantar Millward Brown. Fond prosazuje principy udržitelnosti v oblasti životního prostředí, sociální oblasti i oblasti správy a řízení, a splňuje tedy klasifikaci dle článku 8 nařízení SFDR Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088.

Stupeň rizika - SRI

Investiční horizont

Zhodnocení

Celý název fondu: Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označení fondu: Generali Fond globálních značek - Třída A
Zaměření fondu: akciový
Datum založení Třídy A fondu: 13.2.2020
Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o. 
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008476041
Klasifikace fondu: Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 8
Vstupní poplatek: 0 %
Minimální výše jedné investice u podílových listů Třídy A:

100 000 Kč

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 0,66 
Z toho manažerský poplatek*:

0,60 % 

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 % 
Scénáře výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=CZ0008476041&lang=cz&kid=yes

Výkonnost fondu

Stav ke dni 21.09.2023

Vlastní kapitál na podílový list 1,3177 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc -0,05 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce -0,15 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 8,69 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 23,58 %
Výkonnost fondu od začátku roku 18,01 %
Výkonnost fondu za 3 roky 31,26 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 9,49 %
Výkonnost fondu za 5 let N/A %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za 10 let N/A %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za rok 2022 -16,38 %
Výkonnost fondu za rok 2021 16,52 %
Výkonnost fondu za rok 2020 14,04 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.