Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Generali Fond korporátních dluhopisů

Úplný název: Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Původní název fondu

-0,07%

2.0604

Hodnota podílového listu
k 21.09.2023

Generali Fond korporátních dluhopisů je vhodný pro méně konzervativní investory, kteří mohou uložit své volné finanční prostředky nejméně na dobu 3 let a hledají vyšší výnos, než jaký nabízí státní dluhopisy. Investice do fondu jsou rozkládány napříč sektory i regiony. Fond investuje především do dluhopisů neinvestičního ratingu, které díky své kreditní prémii nabízí vyšší potenciál zhodnocení. Výběru dluhopisů předchází důkladná fundamentální analýza společnosti spolu s makroanalýzou daného státu. Preferujeme dluhopisy s kratší dobou do splatnosti. Rizikovější dluhopisy mají v portfoliu menší váhu a/nebo nižší dobu do splatnosti a naopak. Portfolio je spravováno aktivně. Během poklesu cen, kdy roste výnosový potenciál dluhopisu, většinou nakupujeme a naopak. Fond prosazuje principy udržitelnosti v oblasti životního prostředí, sociální oblasti i oblasti správy a řízení, a splňuje tedy klasifikaci dle článku 8 nařízení SFDR Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088.

Informace o fondu uváděné na této stránce se vztahují k Třídě R.

Stupeň rizika - SRI

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu korporátních dluhopisů?

 • Dlouhá historie fondu

  Fond již více než 19 let dosahuje atraktivních výnosů díky osvědčené investiční stra­tegii, důkladné analýze investic a řízení investič­ních rizik.
 • Předpoklad vyšší výnosnosti

  Firemní dluhopisy mají vyšší výnosový potenciál, než je tomu u stát­ních dluhopisů. Kreditní riziko emitentů omezujeme důkladnou analýzou prováděnou na průběžné bázi.

 • Nízká citlivost na pohyb úrokových sazeb

  Do portfolia fondu jsou vy­bírány zejména dluhopisy s kratší dobou do splat­nosti, které jsou méně citlivé na pohyby úrokových sazeb. 

 • Důkladná diverzifikace

  Fond pečlivě rozkládá své investice napříč regiony, sektory a emitenty. Portfolio fondu obsahuje minimálně 40 titulů.

 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Je možné investovat již od nízkých částek

 • Rizika

  Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také akciové riziko, měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.

Pro přehrávání videí je třeba povolit funkční cookies.

Povolit

Celý název fondu: Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označení fondu: Generali Fond korporátních dluhopisů 
Zaměření fondu: dluhopisový
Datum založení: 1993 ve 2.vlně kuponové privatizace, otevřen od 15. 11. 2001
Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankovního účtu: 100851101/2700
Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o. 
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008471786
Původní název fondu Thesaurus
Původní ISIN: CZ0008470390
Klasifikace fondu: Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 8
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: 1 %
Minimální doporučená výše zaslané částky:

500 Kč

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Statutem.

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 2,02 %
Z toho manažerský poplatek*:

1,9 %

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 % (platí od 15.11.2001)
Scénáře výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=CZ0008471786&lang=cz&kid=yes

Výkonnost fondu

Stav ke dni 21.09.2023

Vlastní kapitál na podílový list 2,0604 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,87 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 2,26 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 4,26 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 9,34 %
Výkonnost fondu od začátku roku 6,1 %
Výkonnost fondu za 3 roky -2,64 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. -0,89 %
Výkonnost fondu za 5 let 3,49 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 0,69 %
Výkonnost fondu za 10 let 8,47 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 0,82 %
Výkonnost fondu za rok 2022 -8,34 %
Výkonnost fondu za rok 2021 -1,17 %
Výkonnost fondu za rok 2020 2,5 %
Výkonnost fondu za rok 2019 4,66 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -1,47 %
Výkonnost fondu za rok 2017 0,57 %
Výkonnost fondu za rok 2016 3,65 %
Výkonnost fondu za rok 2015 5,9 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -4,27 %
Výkonnost fondu za rok 2013 3,44 %
Výkonnost fondu za rok 2012 12,76 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -0,3 %
Výkonnost fondu za rok 2010 8,37 %
Výkonnost fondu za rok 2009 39,35 %
Výkonnost fondu za rok 2008 -17,67 %
Výkonnost fondu za rok 2007 -1,55 %
Výkonnost fondu za rok 2006 1,95 %
Výkonnost fondu za rok 2005 2,9 %
Výkonnost fondu za rok 2004 3,95 %
Výkonnost fondu za rok 2003 2,29 %
Výkonnost fondu za rok 2002 9,19 %
Výkonnost fondu za rok 2001 0,57 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.