Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Generali Prémiový dynamický fond

Úplný název: Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc

0,15%

13.72

Hodnota investiční akcie
k 29.09.2023

Generali Prémiový dynamický fond je určen pro investory, kteří očekávají vyšší očekávaný výnos a jsou ochotni podstoupit vyšší riziko. Fond je charakteristický tím, že může plynule měnit zastoupení akciové složky portfolia. V neutrální alokaci tento podíl dosahuje zhruba 95 %. Akcie jsou široce diverzifikovány jak regionálně tak i sektorově zejména díky instrumentům typu ETF, které pokrývají klíčové světové akciové indexy. Investiční strategie umožňuje flexibilně reagovat na situaci na kapitálových trzích a tento podíl případně snižovat v období nejistoty ve prospěch dluhopisů. Tento přístup snižuje celkové riziko a investorům umožňuje participovat na akciových výnosech v dobách růstu. Naopak v turbulentních dobách se zvyšuje podíl konzervativnějších instrumentů, především dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, a portfolio je lépe chráněno proti případným rizikům a poklesům.

Stupeň rizika - SRI

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Prémiového dynamického fondu?

 • Moderní nástroj pro ty, kteří preferují investování do akcií

  Díky profesionální správě a zázemí skupiny Generali obsahuje v příznivém období portfolio vyšší zastoupení akcií.
 • Flexibilní investiční strategie

  Podíl akcií a dluhopisů plně odráží aktuální situaci na kapitálových trzích a výhled portfolio manažera. V příznivém období obsahuje portfolio vyšší zastoupení akcií, naopak v dobách nejistoty je situace opačná.
 • Nižší kolísání a vyšší stabilita

  Díky optimálnímu nastavení portfolia se fond proti typickým akciovým fondům chová stabilněji a v případě poklesu kapitálových trhů lépe ochraňuje majetek fondu.
 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Je možné investovat již od nízkých částek

 • Rizika

  Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také akciové riziko, měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.
Úplný název fondu: Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označení fondu Generali Prémiový dynamický fond
Zaměření fondu: smíšený
Datum založení: 21.12.2015
Depozitář: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu: IBAN: CZ61 2700 0000 0021 1334 9822
Auditor:

KPMG Audit, Dublin, Irská republika 

ISIN: IE00BYZDV532
Klasifikace fondu: Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6
Měna fondu: EUR
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: 0 – 3 999 EUR - 4 %
4 000 - 19 999 EUR - 3,5 %
20 000 - 39 999 EUR - 3 %
40 000 EUR a více - 2,5 %
Minimální doporučená výše zaslané částky:

10 EUR

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Prospektem.

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 2,11 %
Manažerský poplatek*:

1,8 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %
Scénáře výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00BYZDV532&lang=cz&kid=yes

Výkonnost fondu

Stav ke dni 29.09.2023

Vlastní kapitál na investiční akcii 13,72 EUR
Výkonnost fondu za 1 měsíc -1,22 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 1,11 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 5,54 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 14,24 %
Výkonnost fondu od začátku roku 8,37 %
Výkonnost fondu za 3 roky 16,57 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 5,24 %
Výkonnost fondu za 5 let 14,91 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 2,82 %
Výkonnost fondu za 10 let N/A %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za rok 2022 -17,2 %
Výkonnost fondu za rok 2021 16,19 %
Výkonnost fondu za rok 2020 -0,75 %
Výkonnost fondu za rok 2019 19,89 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -7,99 %
Výkonnost fondu za rok 2017 8,78 %
Výkonnost fondu za rok 2016 10,5 %

 

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.