Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Generali Fond korporátních dluhopisů - Třída M

Úplný název: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc

-0,09%

99.33

Hodnota podílového listu
k 26.09.2023

Generali Fond korporátních dluhopisů - Třída M je určen pro investory s opatrnějším přístupem k investování, kteří hledají rozumné zhodnocení s nižším rizikem a mají investiční horizont alespoň čtyři roky. Investor, který investuje do fondu, má zájem získat výnos vyšší než na depozitech, chce držet krok s růstem spotřebitelských cen (inflací) a požaduje nízké kolísání hodnoty majetku ve fondu. Fond je řízen aktivně, měnové riziko je zajištěno.

Stupeň rizika - SRI

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu korporátních dluhopisů - Třídy M?

  • Zajímavé zhodnocení

    Fond cílí na průměrný roční výnos okolo 2 % na investičním horizontu čtyř let. Prostředkem k dosažení investičního cíle je dobře diverzifikované a aktivně řízené portfolio. Uvedený výnos byl stanoven na základě expertního odhadu vývoje úrokových sazeb a dluhopisového trhu za předpokladu, že nedojde k prudkému poklesu kapitálových trhů, změně makroekonomického vývoje apod. Skutečný výnos fondu může být vyšší i nižší. Výnos ani navrácení hodnoty investice nejsou garantovány ani zaručeny nebo zajištěny jakýmkoli způsobem.
  • Diverzifikace portfolia

    Globálně rozložené portfolio fondu obsahuje více než 50 pečlivě vybraných dluhopisů. V portfoliu jsou zahrnuty korporátní (podnikové) dluhopisy, dluhopisy finančních institucí, v menší míře pak také státní dluhopisy a dluhopisy nadnárodních institucí. Preferovány jsou především dluhopisy s kratší dobou splatnosti.
  • Rizika

    Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také akciové riziko, měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.
Celý název fondu: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označení fondu: Generali Fond korporátních dluhopisů - Třída M
Zaměření fondu: dluhopisový
Datum založení: 27. 1. 2020
Depozitář:

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  S.A., Dublin, Irská republika

Auditor:

KPMG Audit, Dublin, Irská republika 

ISIN: IE00BK9WQ196
Klasifikace fondu: Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek: 1,50 %
Minimální doporučená výše zaslané částky:

 

10 000 Kč

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Prospektem.

Výstupní poplatek: 3 %
Celková nákladovost (TER): 1,63 %
Manažerský poplatek*:

1,30 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Stav ke dni 26.09.2023

Vlastní kapitál na podílový list 99,33 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,51 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 2,02 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 4,1 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 10,16 %
Výkonnost fondu od začátku roku 6,28 %
Výkonnost fondu za 3 roky -1,43 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. -0,48 %
Výkonnost fondu za 5 let N/A %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za 10 let N/A %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za rok 2022 -8,56 %
Výkonnost fondu za rok 2021 -0,69 %
Výkonnost fondu za rok 2020 2,88 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.