Abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek, používáme na stránce Generali Investments CEE soubory cookies. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, budete tyto cookies pro Váš komfortní pohyb na stránce využívat. Samozřejmě, můžete si nastavení cookies kdykoli upravit. Chcete vědět více o cookies?

Nezbytná Funkční Analytická Pokračovat

Generali Fond korporátních dluhopisů - Třída M

Úplný název: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc

-0,1%

89.48

Hodnota podílového listu
k 29.06.2022

Generali Fond korporátních dluhopisů - Třída M je určen pro investory s opatrnějším přístupem k investování, kteří hledají rozumné zhodnocení s nižším rizikem a mají investiční horizont alespoň čtyři roky. Investor, který investuje do fondu, má zájem získat výnos vyšší než na depozitech, chce držet krok s růstem spotřebitelských cen (inflací) a požaduje nízké kolísání hodnoty majetku ve fondu. Fond je řízen aktivně, měnové riziko je zajištěno.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu korporátních dluhopisů - Třídy M?

  • Zajímavé zhodnocení

    Fond cílí na průměrný roční výnos okolo 2 % na investičním horizontu čtyř let. Prostředkem k dosažení investičního cíle je dobře diverzifikované a aktivně řízené portfolio. Uvedený výnos byl stanoven na základě expertního odhadu vývoje úrokových sazeb a dluhopisového trhu za předpokladu, že nedojde k prudkému poklesu kapitálových trhů, změně makroekonomického vývoje apod. Skutečný výnos fondu může být vyšší i nižší. Výnos ani navrácení hodnoty investice nejsou garantovány ani zaručeny nebo zajištěny jakýmkoli způsobem.
  • Diverzifikace portfolia

    Globálně rozložené portfolio fondu obsahuje více než 50 pečlivě vybraných dluhopisů. V portfoliu jsou zahrnuty korporátní (podnikové) dluhopisy, dluhopisy finančních institucí, v menší míře pak také státní dluhopisy a dluhopisy nadnárodních institucí. Preferovány jsou především dluhopisy s kratší dobou splatnosti.
Celý název fondu: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označení fondu: Generali Fond korporátních dluhopisů - Třída M
Zaměření fondu: dluhopisový
Datum založení: 27. 1. 2020
Depozitář:

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  S.A., Dublin, Irská republika

Auditor:

KPMG Audit, Dublin, Irská republika 

ISIN: IE00BK9WQ196
Klasifikace fondu: Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek: 1,50 %
Minimální doporučená výše zaslané částky:

 

10 000 Kč

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Prospektem.

Výstupní poplatek: 3 %
Celková nákladovost (TER): 1,61 %
Manažerský poplatek*:

1,30 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Stav ke dni 29.06.2022

Vlastní kapitál na podílový list 89,48 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc -1,53 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce -2,36 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -12,21 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců -14,32 %
Výkonnost fondu od začátku roku -12,45 %
Výkonnost fondu za 3 roky N/A %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. N/A %
Výkonnost fondu za 5 let N/A %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za 10 let N/A %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za rok 2021 -0,69 %
Výkonnost fondu za rok 2020 2,88 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož syntetický ukazatel rizika je 5 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.