Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Individuální investiční program

Sestavte si investiční program podle své vlastní představy.

Určete si sami, kolika procenty v něm mají být zastoupeny jednotlivé fondy.

Číslo bankovního účtu: 551750000/2700
Měna investičního programu: CZK
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: vážený průměr poplatků Fondů
Výstupní poplatek: 0 %
Scénáře výkonnosti: IIP-FKN
IIP-FVD
IIP-FKD
IIP-DFKD
IIP-FVED
IIP-FBK
IIP-PKF
IIP-PVF
IIP-PDF
IIP-FBD
IIP-FGZ
IIP-FSA
IIP-FRE
IIP-FFB
IIP-FZL
IIP-FNA
IIP-FNE
IIP-FZP
IIP-FVE
IIP-FFV
IIP-FFD
IIP-FKOM

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.