Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Generali Fond balancovaný konzervativní

Úplný název: Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Původní název fondu

-0,31%

1.889

Hodnota podílového listu
k 21.09.2023

Generali Fond balancovaný konzervativní je určen pro investory, kteří preferují vyvážený poměr mezi výší očekávaného výnosu, mírou investičního rizika a potřebným časovým horizontem, v tomto případě stanoveným nejméně na 5 let. Portfolio fondu je rozloženo mezi akciovou a dluhopisovou část s tím, že podíl akcií dosahuje maximálně 30 %. Akciová část je široce diverzifikována jak regionálně, tak i sektorově. Jednotlivé akcie vybíráme na základě fundamentálních a technických ukazatelů. Dluhopisové část portfolia je složena z českých státních dluhopisů s delší splatností a korporátních dluhopisů, jejichž struktura je obdobná jako v Generali Fondu korporátních dluhopisů. Měnové riziko je zajišťováno. Fond prosazuje principy udržitelnosti v oblasti životního prostředí, sociální oblasti i oblasti správy a řízení, a splňuje tedy klasifikaci dle článku 8 nařízení SFDR Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088.

Informace o fondu uváděné na této stránce se vztahují k Třídě R.

Stupeň rizika - SRI

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu balancovaného konzervativního?

 • Vyvážené portfolio jak z pohledu rizika, tak i výnosu

  Díky optimální struktuře aktiv, tj. mixu dluhopisů a akcií, nabízí tento fond vyvážený poměr mezi mírou rizika a očekávaným výnosem. Investice ve fondu jsou pečlivě rozdělené mezi různá odvětví, regiony a jednotlivé tituly, což dále snižuje riziko.
 • Komplexní a jednoduché řešení vašich potřeb

  Můžete čerpat ze všech silných stránek jednotlivých instrumentů širokého portfolia, které je již přednastaveno a není třeba ho složitě sestavovat. Navíc nemusíte sledovat aktuální situaci na trzích, zabývat se analýzami a následnými převody mezi akciemi, dluhopisy a nástroji peněžního trhu. Naši portfolio manažeři to udělají za vás.
 • Příznivý investiční horizont

  Díky optimální kombinaci akcií a dluhopisů můžete zkrátit svůj investiční horizont, a přitom využít výnosový potenciál akcií.
 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Fond vhodný i pro nadace

  Fond splňuje zákonné podmínky pro investování nadací.
 • Je možné investovat již od nízkých částek

 • Rizika

  Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také akciové riziko, měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.

Pro přehrávání videí je třeba povolit funkční cookies.

Povolit

Celý název fondu: Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označení fondu: Generali Fond balancovaný konzervativní 
Zaměření fondu: smíšený
Datum založení: 1993 ve 2.vlně kuponové privatizace, otevřen od 1.1.1998
Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankovního účtu: 100951102/2700
Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o. 
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008471760
Původní název fondu: Alpha Effect
Původní ISIN fondu: CZ0008470382
Klasifikace fondu: Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 8
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: 0 - 99 999 Kč  - 3,00%
100 000 - 499 999 Kč - 2,60%
500 000 - 999 999 Kč - 2,20 %
1 000 000 Kč a více - 1,80 %
Minimální doporučená výše zaslané částky:

500 Kč

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Statutem.

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 2,12 %
Z toho manažerský poplatek*:

2 %

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 % (platí od 6.1.2000)
Scénáře výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=CZ0008471760&lang=cz&kid=yes

Výkonnost fondu

Stav ke dni 21.09.2023

Vlastní kapitál na podílový list 1,889 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,99 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 2,37 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 5,47 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 12,72 %
Výkonnost fondu od začátku roku 8,98 %
Výkonnost fondu za 3 roky 3,18 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 1,05 %
Výkonnost fondu za 5 let 8,06 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 1,56 %
Výkonnost fondu za 10 let 16,66 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 1,55 %
Výkonnost fondu za rok 2022 -11,73 %
Výkonnost fondu za rok 2021 2,33 %
Výkonnost fondu za rok 2020 3,41 %
Výkonnost fondu za rok 2019 8,29 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -3,16 %
Výkonnost fondu za rok 2017 3,19 %
Výkonnost fondu za rok 2016 4,7 %
Výkonnost fondu za rok 2015 2,63 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -2,93 %
Výkonnost fondu za rok 2013 3,23 %
Výkonnost fondu za rok 2012 14,54 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -4,35 %
Výkonnost fondu za rok 2010 4,77 %
Výkonnost fondu za rok 2009 22,43 %
Výkonnost fondu za rok 2008 -25,35 %
Výkonnost fondu za rok 2007 1,85 %
Výkonnost fondu za rok 2006 5,55 %
Výkonnost fondu za rok 2005 8,74 %
Výkonnost fondu za rok 2004 5,09 %
Výkonnost fondu za rok 2003 9,74 %
Výkonnost fondu za rok 2002 -15,51 %
Výkonnost fondu za rok 2001 1,8 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.