Generali Fond balancovaný konzervativní

Úplný název: Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Původní název fondu

0,16%

1.7248

Hodnota podílového listu
k 16.01.2017

Generali Fond balancovaný konzervativní je určen pro investory, kteří preferují vyvážený poměr mezi výší očekávaného výnosu, mírou investičního rizika a potřebným časovým horizontem, v tomto případě stanoveným nejméně na 5 let. Portfolio fondu je rozloženo mezi akciovou a dluhopisovou část s tím, že podíl akcií dosahuje maximálně 30 %. Akciová část je široce diverzifikována jak regionálně, tak i sektorově. Jednotlivé akcie vybíráme na základě fundamentálních a technických ukazatelů. Dluhopisové část portfolia je složena z českých státních dluhopisů s delší splatností a korporátních dluhopisů, jejichž struktura je obdobná jako v Generali Fondu korporátních dluhopisů. Měnové riziko je zajišťováno.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu balancovaného konzervativního?

 • Vyvážené portfolio jak z pohledu rizika, tak i výnosu

  Díky optimální struktuře aktiv, tj. mixu dluhopisů a akcií, nabízí tento fond vyvážený poměr mezi mírou rizika a očekávaným výnosem. Investice ve fondu jsou pečlivě rozdělené mezi různá odvětví, regiony a jednotlivé tituly, což dále snižuje riziko.
 • Komplexní a jednoduché řešení vašich potřeb

  Můžete čerpat ze všech silných stránek jednotlivých instrumentů širokého portfolia, které je již přednastaveno a není třeba ho složitě sestavovat. Navíc nemusíte sledovat aktuální situaci na trzích, zabývat se analýzami a následnými převody mezi akciemi, dluhopisy a nástroji peněžního trhu. Naši portfolio manažeři to udělají za vás.
 • Příznivý investiční horizont

  Díky optimální kombinaci akcií a dluhopisů můžete zkrátit svůj investiční horizont, a přitom využít výnosový potenciál akcií.
 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Fond vhodný i pro nadace

  Fond splňuje zákonné podmínky pro investování nadací.
 • Minimální hodnota investice: 500 KčCelý název fondu: Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označení fondu: Generali Fond balancovaný konzervativní (dříve Smíšený fond)
Zaměření fondu: smíšený
Datum založení: 1993 ve 2.vlně kuponové privatizace, otevřen od 1.1.1998
Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankovního účtu: 100951102/2700
Auditor: Ernst & Young Audit, s.r.o.
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008471760
Původní název fondu: Alpha Effect
Původní ISIN fondu: CZ0008470382
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: 0 - 99 999 kč  - 3,00%
100 000 - 499 999 kč - 2,60%
500 000 - 999 999 kč - 2,20 %
1 000 000 kč a více - 1,80 %
Minimální hodnota investice: 500 Kč
Výstupní poplatek: 0 Kč
Manažerský poplatek*:

2 %

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci.

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 % (platí od 6.1.2000)

Výkonnost fondu

Aktuální hodnoty majetku ke dni 16.01.2017

Vlastní kapitál na podílový list 1,7248 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,92 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 1,38 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 2,05 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 8,11 %
Výkonnost fondu od začátku roku 0,58 %
Výkonnost fondu za 3 roky 4,73 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 1,55 %
Výkonnost fondu za 5 let 21,78 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 4,02 %
Výkonnost fondu za rok 2016 4,7 %
Výkonnost fondu za rok 2015 2,63 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -2,93 %
Výkonnost fondu za rok 2013 3,23 %
Výkonnost fondu za rok 2012 14,54 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -4,35 %
Výkonnost fondu za rok 2010 4,77 %
Výkonnost fondu za rok 2009 24,28 %
Výkonnost fondu za rok 2008 -26,46 %
Výkonnost fondu za rok 2007 1,85 %
Výkonnost fondu za rok 2006 5,49 %
Výkonnost fondu za rok 2005 8,74 %
Výkonnost fondu za rok 2004 5,09 %
Výkonnost fondu za rok 2003 9,27 %
Výkonnost fondu za rok 2002 -16,14 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.