Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Generali Zajištěný fond akciového výnosu 4.0

Úplný název: Zajištěný fond akciového výnosu 4.0, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Generali Zajištěný fond akciového výnosu 4.0 nabízí možnost využít růstový potenciál akciového indexu STOXX Global Select Dividend 100 EUR. Fond je určen pro investory, kteří mají alespoň základní znalosti a případně i vlastní zkušenosti z oblasti investování, požadují nízkou míru rizika a předpokládají, že dodrží dobu trvání fondu. Po uplynutí doby trvání fondu obdrží investoři zpět investovanou částku a případný možný výnos alespoň ve výši 80 % participace z procentuální změny akciového indexu při splatnosti fondu v září 2028.

Investiční strategie

Investiční strategie je založena na investici do 100 akcií s vysokým dividendovým výnosem z celého světa. Jednotlivé akcie jsou váženy podle indikovaného ročního čistého dividendového výnosu, přičemž akcie s největším dividendovým výnosem mají v indexu nejvyšší váhu. Zastoupení akcií jednotlivých regionů je pevně dané: Amerika (40 akcií), Evropa (30 akcií) a Asie/Pacifik (30 akcií). Index je diverzifikován regionálně i sektorově. Investice je zajištěna podkladovými aktivy. Fond je v souladu se statutem řízen pasivně a nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark). 


Proč investovat do Generali Zajištěného fondu akciového výnosu 4.0?

 • Stoprocentní zajištění investované částky** při dodržení stanovené doby trvání fondu.
 • Investice do indexu STOXX Global Select Dividend 100 EUR, který je složen z vybraných 100 akcií s vysokým dividendovým výnosem z celého světa. volatilitou, který zároveň zohledňuje kritéria odpovědného investování.
 • Dividendy vyplácí pouze velké a zdravé firmy. 
 • Vaše investice je široce diverzifikována napříč celým světem a sektory.
 • Možnost participovat na růstu daného indexu – alespoň 80 % participace z procentuální změny akciového indexu STOXX Global Select Dividend 100 EUR při splatnosti fondu v září 2028. Případný propad Vaši investici nijak neohrozí.
 • Stoprocentní měnové zajištění, které chrání vaši investici před případnými kurzovými pohyby v budoucnu.
 • Prezentované scénáře představují odhad budoucí výkonnosti založený na údajích z minulosti týkajících se toho, jak se mění hodnota této investice, a/nebo na aktuálních tržních podmínkách a nepředstavují přesný ukazatel. Váš zisk se bude lišit v závislosti na tom, jaká bude situace na trhu a jak dlouho budete investici držet. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. Investice do dluhopisových fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity

Předpokládané složení portfolia fondu a investiční strategie:

 • Dluhopisy investičního stupně – především české státní dluhopisy, popřípadě doplněné o vybrané korporátní dluhopisy 
 • Opce na akciový index STOXX Global Select Dividend 100 EUR
 • Investice je zajištěna podkladovými aktivy
 • Fond je v souladu se statutem řízen pasivně a nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark).

 

* Zajištěná hodnota se rovná 100 % ze součtu jmenovitých hodnot všech podílových listů Fondu ke Dni splatnosti Fondu.
**Po odečtení vstupního poplatku. Zabezpečení Zajištěné hodnoty způsobem investování majetku však samo o sobě není dostatečnou zárukou a neznamená poskytnutí jakékoli garance.

Vývoj indexu STOXX Global Select Dividend 100 EUR

Zdroj: qontigo.com data k 30.6. 2023

Celý název fondu: Zajištěný fond akciového výnosu 4.0, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označení fondu: Generali Zajištěný fond akciového výnosu 4.0
Zaměření fondu: Smíšený - zajištěný
Datum založení: 31. 8. 2023
Začátek prodeje: 25. 9. 2023
Akumulační období*:

25. 9. 2023 – 8. 12. 2023

*Akumulační období stanovuje svým rozhodnutím představenstvo Generali Investments CEE a je uvedeno v Oznámení o nabízení.
Ukončení fondu:

26. 9. 2028

Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo bankovního účtu: 1388061137/2700
Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008477858
Klasifikace fondu: Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek: po dobu Akumulačního období 1,5 %
Minimální výše každé jedné investice: 10 000 Kč
Výstupní poplatek: po dobu Akumulačního období* 0 %
po ukončení Akumulačního období* 5 %
Celková nákladovost (TER): 1,93%
Z toho manažerský poplatek**:

1,8 % (0 % v rámci akumulačního období)

**Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.