Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, budete využívat jen nezbytná cookies na stránce Generali Investments CEE. Pro dosažení co nejlepšího uživatelského zážitku doporučujeme povolit všechny typy cookies. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoli zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Nezbytná Funkční Analytická Pokračovat

Generali Prémiový dynamický fond

Úplný název: Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc

0,2%

375.22

Hodnota investiční akcie
k 15.08.2022

Generali Prémiový dynamický fond je určen pro investory, kteří očekávají vyšší očekávaný výnos a jsou ochotni podstoupit vyšší riziko. Fond je charakteristický tím, že může plynule měnit zastoupení akciové složky portfolia. V neutrální alokaci tento podíl dosahuje zhruba 95 %. Akcie jsou široce diverzifikovány jak regionálně tak i sektorově zejména díky instrumentům typu ETF, které pokrývají klíčové světové akciové indexy. Investiční strategie umožňuje flexibilně reagovat na situaci na kapitálových trzích a tento podíl případně snižovat v období nejistoty ve prospěch dluhopisů. Tento přístup snižuje celkové riziko a investorům umožňuje participovat na akciových výnosech v dobách růstu. Naopak v turbulentních dobách se zvyšuje podíl konzervativnějších instrumentů, především dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, a portfolio je lépe chráněno proti případným rizikům a poklesům.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Prémiového dynamického fondu?

 • Moderní nástroj pro ty, kteří preferují investování do akcií

  Díky profesionální správě a zázemí skupiny Generali obsahuje v příznivém období portfolio vyšší zastoupení akcií.
 • Flexibilní investiční strategie

  Podíl akcií a dluhopisů plně odráží aktuální situaci na kapitálových trzích a výhled portfolio manažera. V příznivém období obsahuje portfolio vyšší zastoupneí akcií, naopak v dobách nejistoty je situace opačná.
 • Nižší kolísání a vyšší stabilita

  Díky optimálnímu nastavení portfolia se fond proti typickým akciovým fondům chová stabilněji a v případě poklesu kapitálových trhů lépe ochraňuje majetek fondu.
 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Je možné investovat již od nízkých částek

Úplný název fondu: Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označení fondu Generali Prémiový dynamický fond
Zaměření fondu: smíšený
Datum založení: 21.12.2015
Depozitář: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu: 300350002/2700
Auditor:

KPMG Audit, Dublin, Irská republika 

ISIN: IE00BYZDV649
Klasifikace fondu: Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: 0 - 99 999 Kč - 4 %
100 000 - 499 999 Kč - 3,5 %
500 000 - 999 999 Kč - 3 %
1 000 000 Kč a více - 2,5 %
Minimální doporučená výše zaslané částky:

500 Kč

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Prospektem.

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 2,19 %
Manažerský poplatek*:

 1,8 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Stav ke dni 15.08.2022

Vlastní kapitál na investiční akcii 375,22 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 9,12 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 3,38 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -7,88 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců -6,87 %
Výkonnost fondu od začátku roku -8,35 %
Výkonnost fondu za 3 roky 17,8 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 5,61 %
Výkonnost fondu za 5 let 20,04 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 3,72 %
Výkonnost fondu za 10 let N/A %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za rok 2021 16,78 %
Výkonnost fondu za rok 2020 -1,51 %
Výkonnost fondu za rok 2019 20,33 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -7,47 %
Výkonnost fondu za rok 2017 7,56 %
Výkonnost fondu za rok 2016 10 %

*výkonnost od 8.1.2016, fond otevřen

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož syntetický ukazatel rizika je 5 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.