Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Kodex chování

Kodex chování skupiny Generali byl schválen představenstvem Assicurazioni Generali S.p.A 14. prosince 2012 a nahradil Etický kodex skupiny Generali.

Kodex chování se vztahuje na všechny zaměstnance skupiny Generali, včetně členů dozorčích a řídicích orgánů. Také od třetích osob (konzultanti, dodavatelé, zprostředkovatelé, atd.), které jednají jménem skupiny, se očekává, že budou dodržovat zásady stanovené v Kodexu.

Kodex stanoví minimální standardy chování, které je třeba dodržovat, a stanoví konkrétní pravidla chování v následujících oblastech: Podpora rozmanitosti a začlenění, ochrana majetku a obchodních dat, střet zájmů, zákaz úplatků a korupce, finanční informace a obchodování zasvěcených osob, zákaz praní špinavých peněz, financování terorismu a mezinárodní sankce.

Kodex chování byl přeložen do všech jazyků zemí, kde Skupina působí.

Informování o znepokojivých záležitostech a nesprávném jednání

Praktiky nebo jednání, které je v dobré víře možné považovat za nevhodné nebo v rozporu se zákonem, Kodexem nebo Skupinovými Pravidly chování či jinými vnitřními pravidly (např. diskriminace, obtěžování, šikana, mobbing, korupce a úplatkářství, atd.) lze oznámit na místní nebo skupinové úrovni. Z důvodu rychlejší odpovědi, doporučujeme použít nejdříve místní kontakty.

Oznámení mohou být podána na:

Místní úrovni:

Ředitelství skupiny:

  • E-mail: concerns.co@generali.com
  • pošta: Group Compliance - Business Integrity - Piazza Cordusio 2, 20123 Milano, Italy.

Oznámení nebo obavy týkající se finančních, auditních a účetních, bankovních záležitostí a podplácení mohou být hlášena také prostřednictvím Skupinové Linky pomoci, kterou zajišťuje  GCS Compliance Service Europe Ltd. (dodavatel třetí strany, dceřiná společnost Navex Global): www.compliancehelpline.generali.com

Oznámení musejí být dostatečně podrobná, pokud jde o popis okolností údajného porušení. Oznámení bez dostatečných podrobností nemohou byt prošetřeny.

Pokud to dovolují místní zákony, jsou anonymní oznámení přijímána. Skupina se však domnívá, že vyšetřování každého oznámení bude účinnější, pokud je známa totožnost osoby, která oznámení podala. Z toho důvodu Skupina vyzývá stěžovatele, aby zveřejnili svoji identitu při podávání oznámení.

S oznámeními, stejně jako s údaji o stěžovatelích a konkrétních osobách, bude nakládáno jako s důvěrnými a v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se ochrany soukromí.

Skupina přísně zakazuje postih proti komukoli, kdo podal v dobré víře oznámení, bez ohledu na to, koho se dané oznámení týká. 

Mějte prosím na paměti, že výše uvedené možnosti, jak podat oznámení, nejsou určeny pro podávání oznámení od zákazníků, která se týkají produktů a služeb poskytovaných společnostmi Skupiny. Na tato oznámení se vztahují konkrétní postupy v souladu s místními právními předpisy. Tato by měla být sdělována prostřednictvím vhodných, konkrétních kanálů v souladu s ustanoveními uvedenými v příslušné smluvní dokumentaci, v souladu s místními předpisy.

Kodex chování skupiny Generali