Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Generali 7. Zajištěný fond

Úplný název: 7. Zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Původní název fondu

Generali 7. Zajištěný fond je určen investorům, pro které je důležitá bezpečnost a nízká míra rizika investice. Podílníci fondu mají díky způsobu investování fondu zajištěnu návratnost 100 %* vložené investice + navíc 24 % díky konstrukci dluhopisové složky ke dni splatnosti fondu. Fond představuje zajímavou příležitost pro získání čistého výnosu 3% každý rok (celý výnos je vyplacen při splatnosti).

Investice je navržena tak, aby ochránila a zhodnotila vaše úspory bez ohledu na to, jak se vyvíjí situace na kapitálových trzích. Všechny prostředky jsou investovány výhradně do státních dluhopisů České republiky.

Fond může být ideálním nástrojem pro diverzifikaci portfolia a pro velmi konzervativní klienty základní složkou jejich portfolia. Je určen pro všechny typy investorů.

Fond není zařazen do žádného z investičních programů a nelze na něho nastavit program pravidelného invetování.

Oznámení: Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., obhospodařovatel a administrátor fondu 7. Zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „Fond“) oznamuje, že Fond, který byl založen na dobu určitou 8 let a 3 měsíce do 14. 12. 2017, bude v souladu se svým statutem k 14. 12. 2017 zrušen. Následně dojde v souladu se statutem Fondu k zahájení výplaty finančních prostředků podílníkům Fondu.

* Upozornění na rizika: Vyplacení vložené investice a případně dosaženého výnosu je zajištěno pouze ke dni splatnosti fondu a je závislé na splnění závazků protistran a emitentů dluhopisů držených v portfoliu fondu. Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s investičními zprostředkovateli Generali Investments CEE.

Úplný název fondu:

7. Zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Marketingový název fondu:

Generali 7. zajištěný fond

Zaměření fondu: zajištěný
Založen: 19.8.2009
Zahájení prodeje: 14.9.2009
Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor: Ernst & Young Audit, s.r.o.
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008473170
Upisovací období: 14.9..2009 - 13.12.2009 (3 měsíce)
Doba trvání fondu: 14.12.2009 - 13.12.2017 (8 let)
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek: 14.9.2009 - 13.12.2009: 0 %
14.12.2009 - 13.12.2017: 8 %
bez omezení výše investice
Minimální hodnota investice:

500 Kč

Uvedena doporučená minimální hodnota investice pro investování prostřednictvím Investičního programu. Statut může stanovit nižší hodnotu minimální investice.

Výstupní poplatek: 14.9.2009 - 13.12.2009 - 4 %
14.12.2009 - 13.12.2017 - 10%
ke dni splatnosti fondu a dále - 0 %
Celková nákladovost (TER): N.A.
Z toho manažerský poplatek**

2,4 %

**Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Rozdělení výnosu: výplata ke dni splatnosti fondu
Způsob stanovení konečných výnosů: ke dni splatnosti fondu zajištěný pevný výnos 24 %
Rizikové upozornění: Úplný název fondu a informace o podstatných okolnostech této investice jsou uvedeny ve statutu fondu. Vyplacení vložené investice a případně dosaženého výnosu je zajištěno pouze ke dni splatnosti fondu a je závislé na splnění závazků protistran a emitentů dluhopisů držených v portfoliu fondu. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat. V případě předčasného výběru před koncem doby trvání fondu může být vyplacená částka nižší než původně investovaná. Fond nevyplácí výnosy průběžně, celý výnos je vyplacen při splatnosti fondu.

Investiční strategie

Generali 7. Zajištěný fond je určen investorům, pro které je důležitá bezpečnost a nízká míra rizika investice. Podílníci fondu mají díky způsobu investování fondu zajištěnu návratnost 100 %* vložené investice + 24 % díky konstrukci akciové opce ke dni splatnosti fondu. Fond představuje zajímavou příležitost pro získání čistého výnosu 3 %*každý rok.

Všechny prostředky jsou investovány výhradně do státních dluhopisů České republiky, jde tedy o vysoce bezpečnou investici.

* Upozornění na rizika: Vyplacení vložené investice a případně dosaženého výnosu je zajištěno pouze ke dni splatnosti fondu a je závislé na splnění závazků protistran a emitentů dluhopisů držených v portfoliu fondu. Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s investičními zprostředkovateli Generali Investments CEE.

Způsob stanovení konečného výnosu

V každém roce doby trvání fondu mají podílníci zajištěn čistý výnos 3 %* bez ohledu na ekonomickou situaci na domácím trhu nebo zahraničních trzích. Celkem tedy získají 24 %.

Přečtěte si prosím rizikové upozornění v základních údajích tohoto fondu.

*Fond nevyplácí výnosy průběžně, celý výnos je vyplacen při splatnosti fondu.

Výkonnost fondu

Stav ke dni 14.12.2017

Vlastní kapitál na podílový list 1,2448 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc -0,26 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce -0,81 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -1,6 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců -3,15 %
Výkonnost fondu od začátku roku -3,13 %
Výkonnost fondu za 3 roky -6,19 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. -2,11 %
Výkonnost fondu za 5 let -4,47 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. -0,91 %
Výkonnost fondu za rok 2016 -2,36 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -0,79 %
Výkonnost fondu za rok 2014 1,88 %
Výkonnost fondu za rok 2013 -0,36 %
Výkonnost fondu za rok 2012 10,61 %
Výkonnost fondu za rok 2011 4,47 %
Výkonnost fondu za rok 2010 5,29 %
Výkonnost fondu za rok 2009 7,4 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.