Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Generali Zajištěný fond dluhopisového výnosu

Úplný název: Zajištěný fond dluhopisového výnosu, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Generali Zajištěný fond dluhopisového výnosu je založen na investici do podkladového koše vybraných dluhopisů s přibližně stejným datem vydání a splatnosti. Na konci splatnosti daného dluhopisu pak fond obdrží zpět investovanou částku, navíc každý rok získá předem známý výnos daného dluhopisu (tzv. kupón). Hlavní výhodou tohoto způsobu investování je, že investor se vyhýbá možným tržním pohybům cen dluhopisů, které mohou být způsobeny nečekanými politickými nebo ekonomickými událostmi. V průběhu doby existence fondu zůstávají obdržené výnosy uvnitř fondu a investor obdrží celkový výnos až na konci splatnosti fondu. Důležité pro tento způsob investování, tak aby fungoval správně, je nutnost dodržet celou dobu existence fondu.

Složení portfolia fondu

Základní část portfolia fondu tvoří české státní dluhopisy (min. 51 %). Pro korporátní část dluhopisů pak bude fond vybírat mezi kvalitními emitenty, jakými jsou např. společnosti CETIN, PPF Telecom Group, ČEZ, OTP, Volkswagen, HSBC, Banco Santander, Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, BNP Paribas, Barclays, ING Group a další. Zároveň budou do části korporátních dluhopisů zařazeny i státní dluhopisy Polska. Kromě výše uvedených cenných papírů bude fond využívat i nástroje peněžního trhu jako například pokladniční poukázky, termínované vklady u bank a hotovost.

 

 

Proč investovat do Generali Zajištěného fondu dluhopisového výnosu?

  • Stoprocentní zajištění investované částky** při dodržení stanovené doby trvání fondu.

  • Využíváte možnost zafixovat si cílený průměrný roční výnos na úrovni 3,6 % p.a. po dobu přibližně 4 let pro případ rychlejšího poklesu úrokových sazeb, v porovnání s nejnovější prognózou ČNB.

  • Předpokládáme zhodnocení převyšující výnos termínovaných vkladů u bank za dané období.

  • Investujete do dluhopisového portfolia složeného minimálně z 51 % českých státních dluhopisů, doplněného o polské státní dluhopisy a kvalitní korporátní dluhopisy se srovnatelnou délkou splatnosti.

  • Při dodržení stanovené doby trvání fondu jsou výnosy na rozdíl od spořících účtů a termínovaných vkladů osvobozeny od daně z příjmu.

  • Stoprocentní měnové zajištění, které chrání vaši investici před případnými kurzovými pohyby v budoucnu.

  • Využíváte dlouholetou expertizu v oblasti dluhopisových portfolií jednoho z největších správců aktiv v regionu CEE.

  • Prezentované scénáře představují odhad budoucí výkonnosti založený na údajích z minulosti týkajících se toho, jak se mění hodnota této investice, a/nebo na aktuálních tržních podmínkách a nepředstavují přesný ukazatel. Váš zisk se bude lišit v závislosti na tom, jaká bude situace na trhu a jak dlouho budete investici držet. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. Potenciální rizika: investice do dluhopisových fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity.

* Zajištěná hodnota se rovná 100 % ze součtu jmenovitých hodnot všech podílových listů Fondu ke Dni splatnosti Fondu.
**Po odečtení vstupního poplatku. Zabezpečení Zajištěné hodnoty způsobem investování majetku však samo o sobě není dostatečnou zárukou a neznamená poskytnutí jakékoli garance. 

Celý název fondu: Zajištěný fond dluhopisového výnosu, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označení fondu: Generali Zajištěný fond dluhopisového výnosu
Zaměření fondu: Dluhopisový - zajištěný
Datum založení: 10. 3. 2023
Začátek prodeje: 13. 3. 2023
Akumulační období*:

13. 3. 2023 – 23. 5. 2023

*Akumulační období stanovuje svým rozhodnutím představenstvo Generali Investments CEE a je uvedeno v Oznámení o nabízení.
Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008477510
Klasifikace fondu: Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek: po dobu Akumulačního období 0,8 %
Minimální výše každé jedné investice: 10 000 Kč
Výstupní poplatek:

po dobu Akumulačního období* 0 %

po ukončení Akumulačního období* 5 %
Celková nákladovost (TER): 1,53 %
Z toho manažerský poplatek*:

0 %, po ukončení Akumulačního období 1,4 %

**Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.