Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Fond kvalifikovaných investorů

Popis nejdůležitějších rizik spojených s investováním do Fondu kreditního výnosu, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Obecná rizika plynoucí z povahy investování do fondu kvalifikovaných investorů

Zákon rozlišuje investiční fondy na fondy kolektivního investování a fondy kvalifikovaných investorů. Fondy kvalifikovaných investorů podléhají méně přísné právní ochraně investic klienta v porovnání s fondy kolektivního investování. To se projevuje zejména ve větší volnosti obhospodařovatele při definování investičních limitů a investiční strategie fondu kvalifikovaných investorů (vč. souvisejících rizik), které jsou upraveny především vlastním statutem fondu kvalifikovaných investorů. Změny statutu fondu kvalifikovaných investorů nepodléhají schválení Českou národní bankou. Investiční strategie a související rizika se tak mohou měnit po dobu trvání fondu kvalifikovaných investorů.

Obecně se u kvalifikovaného investora předpokládá, že má odborné znalosti a zkušenosti s investováním do majetku, na který je zaměřena investiční politika fondu kvalifikova­ných investorů, postačující k tomu, aby činil vlastní investiční rozhodnutí a vyhodnocoval rizika, která při investování do konkrétního fondu kvalifikovaných investorů podstupuje.

Níže se uvádí výčet nejdůležitějších rizik spojených s investováním do Fondu kreditního výnosu, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „Fond“). Plné informace o rizicích Fondu jsou uvedeny v kapitole 8.3 a 8.4 Statutu Fondu. 

Riziko vyplývající ze způsobu investování tohoto Fondu*

Investice do Fondu není nikým garantována, veškeré investiční riziko tak nese Investor.

 • Riziko koncentrace: Fond bude usilovat o soustředění veškerých svých investic převážně do jediné konkrétní emise dluhopisu Home Credit B.V., ISIN CZ0000000831 (dále jen „dluhopis HCBV“) s čímž je spojeno riziko nedostatečné diverzifikace. To může výrazně ovlivnit vývoj hodnoty majetku Fondu v případě negativního vývoje faktorů ovlivňují­cích tuto investici a případná ztráta může dosáhnout hodnoty až 100 % majetku Fondu, tedy i 100 % této investice. Společnost proto vyžaduje, aby tomuto faktu odpovídal profil a výše investice Investora, tj. aby investice netvořila značnou část jeho majetku (podmínkou investování do Fondu při minimálním objemu investice 1 000 000 Kč je celkový majetek Investora v minimální výši 10 mil. Kč, tj. tato investice netvoří více než 10 % jeho celkových aktiv k investování).
 • Tržní riziko: Aktuální hodnota podílového listu Fondu (investice) může v čase klesat i stoupat v závislosti na vývoji finančních trhů a dalších souvisejících faktorů, návratnost investované částky není zaručena. Minulá výkonnost Fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucnosti. Investoři si musí být vědomi rizika, že např. v případě zhoršení situace na finančních trzích, zhoršení kredibility nebo kreditního defaultu (i) nakoupených dluhopisů, (ii) banky nebo zahraniční banky, u níž má Fond uložena depozita, nebo (iii) protistrany derivátových transakcí, by Fond nejenže nebyl schopen dosáhnout zhodnocení zainvestované částky ke Dni splatnosti (jak je tento pojem definován ve Statutu Fondu), nýbrž ani jmenovité hodnoty podílového listu Fondu. Při běžných podmínkách kapitálových trhů lze průměrnou hodnotu volatility Fondu očekávat v blízkosti dlouhodobých průměrů volatility aktiv ve Fondu obsažených, nelze však vyloučit situaci (např. všeobecný pokles kapitálových trhů, prudkou změnu makroekonomického vývoje, zvýšené riziko teroristických útoků, válečný konflikt, apod.), kdy volati­lita Fondu výrazně vzroste. Volatilita Fondu může významně vzrůst rovněž v případě kurzotvorné události na straně emitenta dluhopisu HCBV v majetku Fondu (neočekávaná změna finanční situace, či bonity) nebo událostí na hlavních trzích, kde emitent dluhopisu HCBV operuje (zejména Čína a Rusko).
 • Kreditní (úvěrové) riziko: Emitent dluhopisu HCBV nemá přidělen rating od renomovaných ratingových agentur. Společnost mu na základě vlastní analýzy přidělila interní rating B – odpovídající stupnicím externích ratingových agentur (např. Standard & Poors, Fitch). Je tedy nutné, aby se Investor pečlivě seznámil s riziky, která jsou s investicí spojena, zejména:
  • Emitent dluhopisu HCBV působí na rozvíjejících se trzích (tzv. emerging markets), především Číny a Ruska (62 % aktiv, 76 % příjmů), se kterými jsou spojena vyšší rizika ve srovnání s rozvinutými trhy EU nebo USA, např. nestálosti politické situace, nižší úroveň regulace kapitálových trhů a vyšší úroveň právní nejistoty,
  • holdingová společnost emitenta dluhopisu HCBV čelí měnovému riziku plynoucímu z investic prováděných 
   v měnách jako RUB a CNY,
  • dluhopis HCBV je strukturálně podřízen dluhům dceřiných společností holdingové společnosti emitenta dluhopisu HCBV, dále je podřízen vůči tzv. senior secured dluhu holdingové společnosti emitenta dluhopisu HCBV v hodnotě 300 mil EUR. To znamená, že v případě uplatnění nároků věřitelů budou přednostně vypláceny seniornější dluhy a až pak závazky plynoucí z emisí nepodřízených dluhopisů včetně dluhopisu HCBV.
 • Riziko nedostatečné likvidity: Investor by si měl být též vědom, že investice do dluhopisu HCBV bude velmi málo likvidní. To znamená, že v případě odkupu podílových listů Fondu Investorem před Dnem splatnosti (jak je tento pojem definován ve Statutu Fondu) mohou být získané peněžní prostředky v důsledku velkého rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou dluhopisu HCBV a též vlivem aktuálních tržních podmínek (vývoj úrokových křivek, záporných sazeb, cen dluhopisů, akcií a případně dalších faktorů) nižší než za standardních tržních podmínek. To způsobí negativní dopad na výnosnost investice Investora. Investoři nesou riziko, že Fond při větších objemech odkupů nemusí být schopen dostát závazkům při odkupování podílových listů Fondu, nebo že může dojít k pozastavení odkupování podílových listů Fondu.
 • Měnové riziko: Fond je v měně Kč, ale může investovat do cenných papírů v jiných měnách. Hodnota podílového listu tak může být ovlivněná i vývojem měnových kurzů. Na omezení měnového rizika může Fond používat měnové deriváty.


Veškeré informace uvedené výše mají pouze informační charakter a nenahrazují Statut Fondu. Zde uvedené informace rovněž nepředstavují nabídku, doporučení či poradenství pro investování.
 

*Obsah pojmů uvedených na této stránce s velkým počátečním písmenem je vymezen Smlouvou o podmínkách vydávání a odkupování Cenných papírů, a Podmínkami společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. k investování do Fondů a Investičních programů (dále jen „Podmínky k investování“). Podmínky k investování jsou k dispozici na internetové adrese www.generali-investments.cz pod záložkou Produkty/Fondy kvalifikovaných investorů, případně na žádost u Obchodního zástupce a v sídle Společnosti v listinné podobě.