Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

...Zpět

Pomáháme sociálně slabým a spolupracujeme s nadacemi

Sociální odpovědnost je téma, kterému v Generali Investments CEE věnujeme velkou pozornost. Dlouhodobě finančně podporujeme partnerské organizace, které pomáhají lidem s handicapem, sociálně znevýhodněným skupinám či provozují různé veřejně prospěšné aktivity.

Jako zaměstnavatel poskytujeme vlastním zaměstnancům dny volna, které jsou vyčleněny speciálně na charitativní účely, a povzbuzujeme je tak k realizaci aktivit, které se společenskou odpovědností úzce souvisí.

Naše podpora patří také čerstvým absolventům, kteří se po ukončení studia ocitli na trhu práce a řeší své pracovní uplatnění, popř. studentům, kteří se již v rámci studia chtějí zapojit do činností naší společnosti.

Nezůstali jsme stranou ani v době koronavirové pandemie. Již v prvních týdnech výskytu onemocnění v ČR jsme Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové pomohli založit Fond podpory seniorů, kterému jsme věnovali 1,5 milionu korun. Cílem fondu je finančně podpořit pečovatelskou službu pro seniory v domácím prostředí, aby nezůstali doma v izolaci bez přísunu potravin, léků či zdravotnické pomoci.

Dále jsme se zapojili do výzvy #rozdychejto našeho partnerského projektu Běhej lesy. Sbírka „Běhej lesy 3000“ přispěla k pořízení plicních ventilátorů do vybraných krajských nemocnic a zároveň rozhýbala všechny účastníky. Do výzvy se zapojilo celkem 1 284 účastníků, kteří nadýchali 3 852 000 litrů vzduchu a přispěli částkou 259 450 Kč.   Generali Investments CEE pak vybranou částku zdvojnásobila a tak na podporu 4 regionálních nemocnic v Břeclavi, Benešově, Jihlavě a Karlových Varech půjde celková částka 518 900 Kč.

Koho konkrétně podporujeme

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Pomoc lidem se zdravotním postižením, lidem opuštěným a diskriminovaným v jejich začlenění do společnosti, podpora dalších nestátních neziskových organizací v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací, pokud směřují k důstojnému začlenění lidí se zdravotním postižením, opuštěných dětí, nemocných a starších občanů.

Spolupráce VDV a společnosti Generali Investments CEE začala v roce 2015, kdy společně uspořádali na Karlštejně první ročník charitativního golfového turnaje. Výtěžek z turnaje ve výši 150 tisíc korun byl použit na pohybovou terapii dětem s dětskou mozkovou obrnou. Úspěšně započatá spolupráce pokračovala v dalších letech, ať už v rámci sportovních projektů (charitativní běh, golf dobré vůle), zapojením zaměstnanců do dobrovolnických aktivit nebo v rámci sbírek nadace. V březnu 2020 založil VDV s podporou společnosti Fond podpory seniorů zaměřený na terénní sociální služby určené zejména pro seniory, aby během pandemie nezůstali doma sami bez potřebné pomoci. Na tento účel věnovala společnost 1,8 mil. korun. Za tento počin získala společnost Generali Investmenst CEE ocenění Zlatá koruna 2020. V červnu 2020 udělil VDV na Ceně Olgy Havlové společnosti poděkování za účinnou spolupráci a významnou finanční podporu.

Jak se zapojit do pomoci prostřednictvím VDV?


Stránky Nadace Olgy Havlové

...

Denní stacionář AKORD

Poskytování ambulantní služby dětem, mládeži a dospělým ve věku od 6 do 45 let – lidem s mentálním postižením a kombinovanými vadami, kteří v důsledku svého postižení potřebují pravidelnou podporu druhé osoby v oblastech péče o sebe, rozvoje osobnosti a hájení svých práv a zájmů.


Stránky denního stacionáře AKORD

...

Nadace Leontinka

Poskytování pomoci dětem a mladým lidem se zrakovým postižením. Umožnění jejich integrace do společnosti, vzdělání a zapojení se do společenských, sportovních i jiných volnočasových aktivit. Nadace spolupracuje se speciálními školami pro zrakově postižené a podporuje specializované kliniky a výcviková centra, které zrakově postiženým pomáhají.


Stránky Nadace Leontinka

...

Dětské centrum Paprsek

Posláním služby je umožnit rodinám, které pečují o děti s postižením a speciálními potřebami, život co možná nejvíce podobný každé jiné rodině s malými dětmi. Pomáhá jim začlenit se do společnosti a běžného života. Cílem služby je poskytnout jim včasnou podporu a odbornou pomoc a zmírnit důsledky postižení.


Stránky Dětského centra Paprsek

...

Nadace Jakuba Voráčka

Nadace se zasazuje o zajištění dostupnosti léčby a rehabilitace pro všechny pacienty s roztroušenou sklerózou a zajišťuje ucelený a komplexní program pro nově diagnostikované pacienty s tímto onemocněním. Mezi další aktivity nadace patří také efektivní podpora výzkumu roztroušené sklerózy a získávání finančních prostředků na zajištění potřeb pacientů pomocí fundraisingu.


Stránky Nadání a dovednosti

...

Kolínský klášter

Kolínský klášter se definuje jako „centrum spirituality a duchovních cvičení“. Společnost byla založena s cílem poskytovat lidem z řad široké veřejnosti podmínky k lepšímu sebepoznání, duchovnímu a osobnímu rozvoji. Tým kláštera tvoří zkušení odborníci a lektoři převážně z řad kněží, řeholníků, teologů, psychologů a psychoterapeutů. Ti jsou k dispozici všem, kdo mají zájem pracovat na svém rozvoji (tedy bez ohledu na vyznání), a provázejí je různými typy duchovních cvičení, jako je kontemplace, modlitba či meditace. Kolínský klášter myslí i na osoby v náročných pracovních (například manažerských) pozicích a připravuje pro ně speciální kurzy.


Stránky Kolínského kláštera