Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

...Zpět

Odpovědné investování

Skupina Generali patří mezi nejvýznamnější celosvětové institucionální investory se značným vlivem na reálnou ekonomiku. Prostřednictvím svých investic podporuje přechod k udržitelné ekonomice a využívá možnost aktivně ovlivňovat oblasti, jako je ochrana životního prostředí či dodržování lidských práv. Skupina Generali již řadu let zvyšuje podíl svých investic do ekologických odvětví a obnovitelných zdrojů energie.

V zemích, ve kterých je ekonomika silně závislá na uhelném sektoru, si Generali dala za úkol monitorovat a vyhodnocovat plány energetických společností, které se na těžbu uhlí zaměřují, a podněcovat dialog mezi různými zúčastněnými stranami.

Při vytváření investičních produktů a správě finančních prostředků důsledně zohledňujeme pravidla stanovená skupinou Generali. Tato pravidla vychází z principů iniciativy Global Compact (celosvětově největší iniciativy společenské odpovědnosti, kterou zajišťuje OSN) a Zásad odpovědného investování OSN. Konkrétně se jedná o těchto šest hlavních principů:  • Implementování principů společenské odpovědnosti do analytických a rozhodovacích procesů v oblasti investic.
  • Princip aktivního vlastníka a uplatnění společenské odpovědnosti v rámci vnitřních pravidel a praxe skupiny.
  • Uplatnění principů společenské odpovědnosti v rámci portfoliových společností skupiny.
  • Uplatňování principů společenské odpovědnosti v investičním odvětví jako takovém.
  • Spolupráce při efektivním zavádění principů společenské odpovědnosti.
  • Podávání zpráv o aktivitách a pokroku při zavádění principů společenské odpovědnosti.

 

Věříme, že dodržování těchto pravidel nám pomůže zhodnotit investované prostředky a současně přispět k podpoře veřejného zájmu.

Investorům v České republice, kteří mají zájem o investice do ekologických odvětví, nabízí Generali Investments CEE Generali Fond živé planety. Tento fond má ve svém portfoliu převážně cenné papíry společností zaměřených na „zelenou ekonomii“. Jsou to společnosti, které se zabývají odpadovým a vodním hospodářstvím a výrobou energie z obnovitelných zdrojů. Důležitou část majetku fondu tvoří také firmy z dalších sektorů (např. recyklace), které jsou průkopníky a inovátory v oblasti minimalizace negativních dopadů na životní prostředí.