Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

...Zpět

Jednáme eticky a transparentně

Dbáme na dodržování etických zásad ve všech oblastech našeho podnikání. Chovat se a jednat odpovědně v podnikání pro nás znamená koordinovat veškeré aktivity v souladu se zásadami stanovenými ve skupinovém kodexu chování. Znamená to však také neustále hledat zlepšení napříč hodnotovým řetězcem a harmonizovat obchodní cíle a požadavky se sociálně odpovědným jednáním v praxi.

Všechny aktivity skupiny Generali vycházejí ze základních hodnot – kvality, transparentnosti a poctivosti. Díky týmovému fungování přispíváme ke zlepšování kvality životů našich zákazníků a jejich pocitu bezpečí. Věříme v přístup, který je zaměřený na každého jednotlivého člověka, stejně jako na budování vztahů na základě vzájemné důvěry dané kvalitou našich služeb.

Kodex stanoví minimální standardy chování, které je třeba dodržovat, i konkrétní pravidla chování v následujících oblastech: podpora rozmanitosti a začlenění, ochrana majetku a obchodních dat, střet zájmů, zákaz úplatků a korupce, finanční informace a obchodování zasvěcených osob, zákaz praní špinavých peněz, financování terorismu a mezinárodní sankce.

V podnikání se řídíme následujícími zásadami

 • Podnikáme v souladu s platnými právními předpisy, vnitřními předpisy a zásadami profesionální etiky.
 • Prosazujeme jedinečnost a začleňování. Vytváříme podnětné pracovní prostředí, ve kterém není místo pro jakoukoli diskriminaci či obtěžování. Domníváme se, že spolupráce mezi lidmi z různých kultur, s různými dovednostmi, názory a zkušenostmi je základním předpokladem pro vyhledávání talentů, umožňuje růst podniku a zavádění inovací při vykonávaných činnostech.
 • Zajišťujeme zdravý a bezpečný pracovní prostor.
 • S osobními údaji nakládáme řádně a právo na ochranu soukromí musí být vždy dodržováno.
 • Zaměstnanci jsou povinni jednat tak, aby hájili zájmy skupiny.
 • Odsuzujeme a potíráme všechny formy úplatkářství a korupce.
 • Spokojenost zákazníka je pro nás klíčovým faktorem strategické obchodní vize.
 • Uznáváme zásadní význam spravedlivé soutěže pro zlepšování obchodních příležitostí a výkonnosti.
 • Zajišťujeme spravedlivý přístup, transparentnost a poctivost ve vztazích s dodavateli.
 • Přijímáme opatření, která mají zabránit zneužití interních informací, a zajišťujeme spravedlivé řízení transakcí s cennými papíry.
 • Podporujeme transparentnost finančních trhů a pečlivě řídíme komunikaci s médii, finančními analytiky a veřejností.
 • Zavázali jsme se podporovat mezinárodní boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu a vymezovat se vůči jednání, které by mohlo být vnímáno jako podpora těchto trestných činů.
 • Cílem skupiny je přispívat ke kvalitnímu ekonomickému a sociálnímu rozvoji založeném na úctě k základním lidským a pracovním právům a respektování ochrany životního prostředí. Skupina prosazuje kulturu udržitelnosti ve všech oblastech svého vlivu, zejména pokud jde o její zaměstnance, zákazníky a dodavatele.