Abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek, používáme na stránce Generali Investments CEE soubory cookies. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, budete tyto cookies pro Váš komfortní pohyb na stránce využívat. Samozřejmě, můžete si nastavení cookies kdykoli upravit. Chcete vědět více o cookies?

Nezbytná Funkční Analytická Pokračovat

...Zpět

Jednáme eticky a transparentně

Dbáme na dodržování etických zásad ve všech oblastech našeho podnikání. Chovat se a jednat odpovědně v podnikání pro nás znamená koordinovat veškeré aktivity v souladu se zásadami stanovenými ve skupinovém kodexu chování. Znamená to však také neustále hledat zlepšení napříč hodnotovým řetězcem a harmonizovat obchodní cíle a požadavky se sociálně odpovědným jednáním v praxi.

Všechny aktivity skupiny Generali vycházejí ze základních hodnot – kvality, transparentnosti a poctivosti. Díky týmovému fungování přispíváme ke zlepšování kvality životů našich zákazníků a jejich pocitu bezpečí. Věříme v přístup, který je zaměřený na každého jednotlivého člověka, stejně jako na budování vztahů na základě vzájemné důvěry dané kvalitou našich služeb.

Kodex stanoví minimální standardy chování, které je třeba dodržovat, i konkrétní pravidla chování v následujících oblastech: podpora rozmanitosti a začlenění, ochrana majetku a obchodních dat, střet zájmů, zákaz úplatků a korupce, finanční informace a obchodování zasvěcených osob, zákaz praní špinavých peněz, financování terorismu a mezinárodní sankce.

V podnikání se řídíme následujícími zásadami

 • Podnikáme v souladu s platnými právními předpisy, vnitřními předpisy a zásadami profesionální etiky.
 • Prosazujeme jedinečnost a začleňování. Vytváříme podnětné pracovní prostředí, ve kterém není místo pro jakoukoli diskriminaci či obtěžování. Domníváme se, že spolupráce mezi lidmi z různých kultur, s různými dovednostmi, názory a zkušenostmi je základním předpokladem pro vyhledávání talentů, umožňuje růst podniku a zavádění inovací při vykonávaných činnostech.
 • Zajišťujeme zdravý a bezpečný pracovní prostor.
 • S osobními údaji nakládáme řádně a právo na ochranu soukromí musí být vždy dodržováno.
 • Zaměstnanci jsou povinni jednat tak, aby hájili zájmy skupiny.
 • Odsuzujeme a potíráme všechny formy úplatkářství a korupce.
 • Spokojenost zákazníka je pro nás klíčovým faktorem strategické obchodní vize.
 • Uznáváme zásadní význam spravedlivé soutěže pro zlepšování obchodních příležitostí a výkonnosti.
 • Zajišťujeme spravedlivý přístup, transparentnost a poctivost ve vztazích s dodavateli.
 • Přijímáme opatření, která mají zabránit zneužití interních informací, a zajišťujeme spravedlivé řízení transakcí s cennými papíry.
 • Podporujeme transparentnost finančních trhů a pečlivě řídíme komunikaci s médii, finančními analytiky a veřejností.
 • Zavázali jsme se podporovat mezinárodní boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu a vymezovat se vůči jednání, které by mohlo být vnímáno jako podpora těchto trestných činů.
 • Cílem skupiny je přispívat ke kvalitnímu ekonomickému a sociálnímu rozvoji založeném na úctě k základním lidským a pracovním právům a respektování ochrany životního prostředí. Skupina prosazuje kulturu udržitelnosti ve všech oblastech svého vlivu, zejména pokud jde o její zaměstnance, zákazníky a dodavatele.