Aby zapewnić jak najlepsze doświadczenie użytkownika, na stronie Generali Investments CEE korzystamy z plików cookies. Kontynuując bez zmiany swoich ustawień, te pliki cookies umożliwią Ci komfortowe poruszanie się po stronie. Ustawienia cookies możesz oczywiście w każdej chwili zmienić. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies?

Niezbędny Funkcjonalny Analityczne Dalej

Generali Emerging Europe Bond Fund

Pełna nazwa: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc

Pierwotna nazwa funduszu

-0.12%

8.57

Wartość jednostki uczestnictwa
na 01.12.2022

Fundusz jest przeznaczony dla doświadczonych inwestorów, których celem jest wzrost wartości kapitału poprzez inwestowanie w instrumenty dłużne rozwijających się rynków Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw. Inwestorzy muszą być świadomi możliwości zwrotu z inwestycji a także ryzyka związanego z tego typu inwestycją między innymi wahań kursów walut. Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy liczą się w horyzontem inwestycyjnym min. 5 lat i są w stanie zaakceptować ryzyko i zmienność związaną z inwestowaniem w papiery dłużne na rynkach rozwijających się. Najważniejsze pozycje w portfelu zajmują instrumenty dłużne z Węgier, Polski, Rumunii, Rosji, Słowenii i Turcji.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Dlaczego inwestować do Funduszu?

 • Potencjalne wyższa rentowności obligacji

  Obligacje tych krajów oferują wyższą wydajność niż te z krajów rozwiniętych.
 • Zaplecze grupy Generali

  Grupa Generali posiada silne pokrycie analityczne całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej.
 • Możliwość wyższej wydajności ze względu na wzrost wartości lokalnych walut

  Konwergencja regionu do poziomu gospodarczego Europy Zachodniej na ogół prowadzi w dłuższej perspektywie do wzrostu wartości lokalnych walut.
 • Dywersyfikacja portfela

  Obligacje z tego regionu stanowią bardzo atrakcyjną możliwość zwrotu i znajdują się w innym środowisku polityki pieniężnej. Jest to możliwość zwiększenia dywersyfikacji osobistego portfela.
 • Minimalna wartość inwestycji: 10 EURO

Pełna nazwa Funduszu: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingowa nazwa Funduszu: Generali Emerging Europe Bond Fund 
Skład Funduszu: obligacje
Data założenia: 26.2.2013
Depozytariusz: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Republika Irlandii
Numer rachunku/tytuł płatności: IBAN:69175000090000000020339268/216-numer Umowy
Audytor: KPMG Audit, Dublin, Irlandia 
ISIN: IE00B956BY68
Waluta Funduszu: EURO

Opłata Wstępna/Opłata Wstępna
Programu Inwestycyjnego:

1%
Minimalna wartość inwestycji:

 10 EURO

Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji.

Opłata końcowa:  0 %
Kompletne wydatki (TER): 1,73 %
 


Taksa manadżerska*:

1,50 %

*Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER).

Forma wypłaty: reinwestycja 100 %

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 01.12.2022

Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa 8.57 EURO
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 3.38 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 0.59 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 0.47 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy -11.19 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku -11.01 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata -18.3 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe -6.52 %
Wynik funduszu za 5 lat -17.28 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych -3.72 %
Výkonnost fondu za 10 let N/A %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. N/A %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2021 -5.22 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2020 -3.61 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2019 4.46 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 -3.35 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 1.95 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 4.28 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 5.71 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 -5.59 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 -1.6 %

Wykres


Pobrać wartości v XLS tabeli  

Ostrzeżenie o ryzyku:
To jest komunikat reklamowy. Wartość inwestycji może podlegać wahaniom w okresie jej trwania i, o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Wyniki w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W niektórych przypadkach zwrot dla inwestora może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na wahania kursów walut. Wartość papierów wartościowych wyemitowanych przez fundusz o syntetycznym wskaźniku ryzyka równym 5 lub wyższym może cechować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach i ryzyku oraz strategii inwestycyjnej, można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów w języku polskim i folderze odpowiedniego funduszu w języku polskim, w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii po angielsku. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (zwanej dalej „GIC”) www.generali-investments.cz/pl .  Informacje o prawach inwestora podane są w języku polskim w dokumencie Informacje o Spółce, który jest dostępnytutaj. W formie papierowej dokumenty te są dostępne w siedzibie firmy, w jej punkcie kontaktowym oraz u partnerów handlowych firmy. W przypadku funduszy utworzonych i zlokalizowanych w Irlandii administrator może zadecydować o anulowaniu działań mających na celu oferowanie.

Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.