Używamy ciasteczka by zaoferować atmosferę przyjazną dla użytkownika. Jeśli będziesz kontynuować bez zmiany ustawień, zakładamy, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich ciasteczek na stronach Generali Investments CEE. Oczywiście, zawsze możesz zablokować nasze ciasteczka. Chcesz wiedzieć więcej na temat ciasteczek?

Dalej

Generali Emerging Europe Bond Fund

Pełna nazwa: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc

Pierwotna nazwa funduszu

0%

9.86

Wartość jednostki uczestnictwa
na 20.10.2021

Fundusz jest przeznaczony dla doświadczonych inwestorów, których celem jest wzrost wartości kapitału poprzez inwestowanie w instrumenty dłużne rozwijających się rynków Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw. Inwestorzy muszą być świadomi możliwości zwrotu z inwestycji a także ryzyka związanego z tego typu inwestycją między innymi wahań kursów walut. Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy liczą się w horyzontem inwestycyjnym min. 5 lat i są w stanie zaakceptować ryzyko i zmienność związaną z inwestowaniem w papiery dłużne na rynkach rozwijających się. Najważniejsze pozycje w portfelu zajmują instrumenty dłużne z Węgier, Polski, Rumunii, Rosji, Słowenii i Turcji.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Dlaczego inwestować do Funduszu?

 • Potencjalne wyższa rentowności obligacji

  Obligacje tych krajów oferują wyższą wydajność niż te z krajów rozwiniętych.
 • Zaplecze grupy Generali

  Grupa Generali posiada silne pokrycie analityczne całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej.
 • Możliwość wyższej wydajności ze względu na wzrost wartości lokalnych walut

  Konwergencja regionu do poziomu gospodarczego Europy Zachodniej na ogół prowadzi w dłuższej perspektywie do wzrostu wartości lokalnych walut.
 • Dywersyfikacja portfela

  Obligacje z tego regionu stanowią bardzo atrakcyjną możliwość zwrotu i znajdują się w innym środowisku polityki pieniężnej. Jest to możliwość zwiększenia dywersyfikacji osobistego portfela.
 • Minimalna wartość inwestycji: 10 EURO

Pełna nazwa Funduszu: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingowa nazwa Funduszu: Generali Emerging Europe Bond Fund 
Skład Funduszu: obligacje
Data założenia: 26.2.2013
Depozytariusz: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Republika Irlandii
Numer rachunku/tytuł płatności: IBAN:69175000090000000020339268/216-numer Umowy
Audytor: KPMG Audit, Dublin, Irlandia 
ISIN: IE00B956BY68
Waluta Funduszu: EURO

Opłata Wstępna/Opłata Wstępna
Programu Inwestycyjnego:

1%
Minimalna wartość inwestycji:

 10 EURO

Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji.

Opłata końcowa:  0 %
Kompletne wydatki (TER): 1,63 %
 


Taksa manadżerska*:

1,50 %

*Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER).

Forma wypłaty: reinwestycja 100 %

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 20.10.2021

Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa 9.86 EURO
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca -1.4 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy -1.89 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy -2.09 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy -1.69 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku -2.95 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata -1.4 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe -0.47 %
Wynik funduszu za 5 lat -4.73 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych -0.97 %
Výkonnost fondu za 10 let N/A %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. N/A %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2020 -3.61 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2019 4.46 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 -3.35 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 1.95 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 4.28 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 5.71 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 -5.59 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 -1.6 %

Wykres


Pobrać wartości v XLS tabeli  

Ostrzeżenie o ryzyku:
To jest komunikat reklamowy. Wartość inwestycji może podlegać wahaniom w okresie jej trwania i, o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Wyniki w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W niektórych przypadkach zwrot dla inwestora może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na wahania kursów walut. Wartość papierów wartościowych wyemitowanych przez fundusz o syntetycznym wskaźniku ryzyka równym 5 lub wyższym może cechować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach i ryzyku oraz strategii inwestycyjnej, można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów w języku polskim i folderze odpowiedniego funduszu w języku polskim, w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii po angielsku. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (zwanej dalej „GIC”) www.generali-investments.cz/pl .  Informacje o prawach inwestora podane są w języku polskim w dokumencie Informacje o Spółce, który jest dostępnytutaj. W formie papierowej dokumenty te są dostępne w siedzibie firmy, w jej punkcie kontaktowym oraz u partnerów handlowych firmy. W przypadku funduszy utworzonych i zlokalizowanych w Irlandii administrator może zadecydować o anulowaniu działań mających na celu oferowanie.

Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.