Używamy ciasteczka by zaoferować atmosferę przyjazną dla użytkownika. Jeśli będziesz kontynuować bez zmiany ustawień, zakładamy, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich ciasteczek na stronach Generali Investments CEE. Oczywiście, zawsze możesz zablokować nasze ciasteczka. Chcesz wiedzieć więcej na temat ciasteczek?

Dalej

Generali Premium Balanced Fund

Pełna nazwa: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc

Pierwotna nazwa funduszu

0.16%

12.33

Wartość jednostki uczestnictwa
na 20.10.2021

Fundusz jest jednym z trzech profilowych funduszy, który jest charakterystyczny tym,że płynnie zmienia proporcje akcji i obligacji w portfelu i dlatego potrafi szybko reagować na zmieniające się warunki na rynkach kapitałowych. Fundusz jest przeznaczony dla klientów, którzy szukają równowagi pomiędzy zwrotem i ryzykiem a zamierzają inwestować swoje środki finansowe na co najmniej 5 lat. Portfel funduszu składa się po części z akcji i z obligacji, przy neutralnej alokacji osiąga element akcji około 40% udziału. Akcje są ponadto szeroko zróżnicowane regionalnie i sektorowo. Obligacyjna część portfela jest mieszanką obligacji korporacyjnych z wyższym potencjałem wydajności i rządowych z niższym ryzykiem. Średni czas zwrotu obligacji w portfelu nie przekracza 7 lat.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Dlaczego inwestować do Funduszu?

 • Nowoczesne narzędzie dla tych, którzy wolą zrównoważony portfel

  Dzięki profesjonalnemu zarządzaniu i wsparciu grupy Generali w każdym momencie ustawia optymalną równowagę akcji i obligacji w portfelu, by zmaksymalizować wydajność w stosunku do ryzyka (rynku).
 • Elastyczna strategia inwestycyjna

  Udział akcji i obligacji w pełni odzwierciedla bieżącą sytuację na rynkach kapitałowych i wizję zarządzającego portfelem. W dobrych czasach w portfelu jest więcej akcji, natomiast w czasach niepewności sytuacja jest odwrotna.
 • Wyższy potencjał wydajności

  Udział składnika akcji nie jest ograniczony, w ten sposób w przypadku sprzyjających warunków na rynkach kapitałowych fundusz potrafi wykorzystać potencjał wydajności akcji i tym samym osiągnąć lepsze wyniki.
 • Zabezpieczenie ryzyka walutowego

  Ryzyko walutowe jest zabezpieczane, co przyczynia się do zmniejszenia wahań (zmienności) wartości portfela.
 • Minimalna wartość inwestycji: 10 EURO

Pełna nazwa Funduszu: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingowa nazwa Funduszu: Generali Premium Balanced Fund 
Skład Funduszu: zrównoważony 
Data założenia: 3.12.2013
Depozytariusz: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Republika Irlandii
Numer rachunku/tytuł płatności: IBAN:87175000090000000020389966/217-numer Umowy
Audytor: KPMG Audit, Dublin, Irlandia 
ISIN: IE00BGLNMD67
Waluta Funduszu: EURO

Opłata Wstępna/Opłata Wstępna
Programu Inwestycyjnego:

0 - 3 999 EURO - 3%
4 000 - 19 999 EURO - 2,60%
20 000 - 39 999 EURO - 2,20%
Co najmniej 40 000 EURO - 1,80%


Minimalna wartość inwestycji:

 10 EURO

Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji.

Opłata końcowa:  0 %
Kompletne wydatki (TER): 2,10 %
 


Taksa manadżerska*:

1,75 %

*Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER).

Forma wypłaty: reinwestycja 100 %

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 20.10.2021

Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa 12.33 EURO
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 1.15 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 0.82 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 2.84 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 10.88 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 4.94 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 16.65 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 5.27 %
Wynik funduszu za 5 lat 19.59 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 3.64 %
Výkonnost fondu za 10 let N/A %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. N/A %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2020 5.1 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2019 8.02 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 -4.26 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 4.44 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 4.33 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 -0.6 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 -0.2 %

Wykres


Pobrać wartości v XLS tabeli  

Ostrzeżenie o ryzyku:
To jest komunikat reklamowy. Wartość inwestycji może podlegać wahaniom w okresie jej trwania i, o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Wyniki w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W niektórych przypadkach zwrot dla inwestora może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na wahania kursów walut. Wartość papierów wartościowych wyemitowanych przez fundusz o syntetycznym wskaźniku ryzyka równym 5 lub wyższym może cechować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach i ryzyku oraz strategii inwestycyjnej, można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów w języku polskim i folderze odpowiedniego funduszu w języku polskim, w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii po angielsku. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (zwanej dalej „GIC”) www.generali-investments.cz/pl .  Informacje o prawach inwestora podane są w języku polskim w dokumencie Informacje o Spółce, który jest dostępnytutaj. W formie papierowej dokumenty te są dostępne w siedzibie firmy, w jej punkcie kontaktowym oraz u partnerów handlowych firmy. W przypadku funduszy utworzonych i zlokalizowanych w Irlandii administrator może zadecydować o anulowaniu działań mających na celu oferowanie.

Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.