Aby zapewnić jak najlepsze doświadczenie użytkownika, na stronie Generali Investments CEE korzystamy z plików cookies. Kontynuując bez zmiany swoich ustawień, te pliki cookies umożliwią Ci komfortowe poruszanie się po stronie. Ustawienia cookies możesz oczywiście w każdej chwili zmienić. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies?

Niezbędny Funkcjonalny Analityczne Dalej

Automatyczna wymiana informacji o kontach finansowych

Common Reporting Standard, w skrócie „CRS“. Podstawowe informacje dla Klientów Generali Investments CEE, spółki inwestycyjnej, a.s. (dalej zwanej „Spółką“).

Na tej stronie pragniemy Państwu wyjaśnić podstawowe pojęcia dotyczące automatycznej wymiany informacji przekazywanych przez instytucje finansowe w sprawach podatkowych. Jako raportująca czeska instytucja finansowa musimy wykonywać obowiązki, do których Republika Czeska zobowiązała się w ramach wielostronnej umowy właściwych organów o automatycznej wymianie informacji o kontach finansowych (dalej zwanej „Umową CRS“). Celem Umowy CRS jest międzynarodowa walka przed uchylaniem się od opodatkowania

Podczas przetwarzania danych w ramach automatycznej wymiany informacji przekazywanych przez instytucje finansowe w sprawach podatkowych kierujemy się ustawą nr 164/2013 Dz. U. o międzynarodowej współpracy administracji podatkowej i o zmianie innych powiązanych ustaw, z późniejszymi zmianami (dalej zwanej „Ustawą“), która stanowi implementację dyrektywy Rady 2011/16/EU, o współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków (tzw. DAC) w brzmieniu dyrektywy Rady 2014/107/EU (tzw. DAC2). 

Ustawa wyznacza instytucjom finansowym procedury identyfikacyjne raportowanych kont i uzyskiwania informacji o ich posiadaczach. Te dane są następnie na obszarze Republiki Czeskiej przekazywane Specjalnemu Urzędowi Skarbowemu, który z kolei zapewnia ich dalszą dystrybucję do wszystkich kompetentnych urzędów podatkowych pozostałych państw sygnatariuszy Umowy CRS.
 

Ustawa nakłada na instytucje finansowe następujące obowiązki:

1. Obowiązek weryfikacji danych o raportowanym koncie

Do weryfikowanych danych o raportowanym koncie należą:

 • imię i nazwisko lub oznaczenie właściciela konta,
 • data i miejsce urodzenia właściciela konta,
 • adres miejsca pobytu stałego lub innego pobytu lub adres siedziby właściciela konta,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub inny podobny numer właściciela konta stosowany do celów podatkowych w państwie będącym stroną Umowy CRS, gdzie jest rezydentem podatkowym oraz oznaczenie kodowe tego kraju
 • numer raportowanego konta
 • saldo na raportowanym koncie na koniec roku kalendarzowego (jeżeli konto zostało w danym okresie zlikwidowane, również informację o jego likwidacji)
 • łączne zyski brutto ze sprzedaży lub wykupu aktywów finansowych

2. Obowiązek sprawdzania następujących danych dotyczących Klienta

w przypadku osób fizycznych:

 • identyfikacja właściciela konta jako rezydenta podatkowego państwa będącego stroną Umowy CRS,
 • aktualny adres korespondencyjny lub adres zamieszkania, w tym adres skrzynki pocztowej, w państwie będącym stroną Umowy CRS,
 • fakt posiadania jednego lub więcej numerów telefonów w państwie będącym stroną Umowy CRS i braku numeru telefonicznego w Republice Czeskiej,
 • zlecenia stałe na przelewy środków finansowych na konto prowadzone w państwie będącym stroną Umowy CRS,
 • aktualne pełnomocnictwo lub prawo do podpisywania udzielone osobie z adresem w państwie będącym stroną Umowy CRS,
 • instrukcje przechowywania korespondencji lub adres osoby, która taką korespondencję odbiera w kraju będącym stroną Umowy CRS, jeżeli Spółka nie posiada w ewidencji innego adresu właściciela konta.

w przypadku osób prawnych:

 • identyfikacja właściciela konta osoby prawnej jako rezydenta podatkowego państwa będącego stroną Umowy CRS,
 • adres siedziby lub aktualny adres korespondencyjny, w tym adres skrzynki pocztowej, w państwie będącym stroną Umowy CRS,
 • miejsce założenia lub powołania osoby prawnej; lub adres jednego zarządcy lub zarządców funduszu powierniczego w państwie będącym stroną Umowy CRS,
 • rezydentura podatkowa osób zarządzających osobą prawną w państwie będącym stroną Umowy CRS,
 • zlecenia stałe na przelewy środków finansowych na konto prowadzone w państwie będącym stroną Umowy CRS,
 • aktualne pełnomocnictwo lub prawo do podpisywania udzielone osobie z adresem w państwie będącym stroną Umowy CRS.

Klienci są zobowiązani Ustawą do współpracy ze Spółką w ramach pozyskiwania i weryfikacji danych o raportowanym koncie. Będziemy kontaktować się z Klientami, których obejmie uzupełnienie danych w ramach automatycznej wymiany informacji o kontach finansowych w sprawach podatkowych. 

3. Raportowanie informacji Specjalnemu Urzędowi Skarbowemu

Przedmiotem regularnego raportowania są podatnicy nie będący rezydentami podatkowymi w Republice Czeskiej, ewentualnie rezydenci podatkowi państw będącym stroną Umowy CRS, salda na ich kontach majątkowych, wypłacane przychody finansowe, zyski ze sprzedaży aktywów finansowych. Każdego roku na dzień 30 czerwca Spółka przekazuje pozyskane informacje do Specjalnego Urzędu Skarbowego, który następnie zapewnia ich dalszą dystrybucję do wszystkich kompetentnych urzędów skarbowych pozostałych państw sygnatariuszy, przy czym Klienci, których to dotyczy są o tym fakcie informowani przez Spółkę najpóźniej na miesiąc przed złożeniem raportu za dany okres do Specjalnego Urzędu Skarbowego.  

Disclaimer

Niniejsza strona zawiera ogólne podsumowanie informacji w celu udzielenia ich Klientom. W żadnym przypadku nie można ich traktować jako źródła porad prawnych lub finansowych. Spółka w żaden sposób nie gwarantuje dokładności i kompletności wymienionych informacji i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub straty powstałe w wyniku decyzji podejmowanych na podstawie umieszczonych tutaj informacji.