Aby zapewnić jak najlepsze doświadczenie użytkownika, na stronie Generali Investments CEE korzystamy z plików cookies. Kontynuując bez zmiany swoich ustawień, te pliki cookies umożliwią Ci komfortowe poruszanie się po stronie. Ustawienia cookies możesz oczywiście w każdej chwili zmienić. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies?

Niezbędny Funkcjonalny Analityczne Dalej

Generali Premium Conservative Fund

Pełna nazwa: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc

Pierwotna nazwa funduszu

0.18%

56.9

Wartość jednostki uczestnictwa
na 01.12.2022

Fundusz jest przeznaczony dla wszystkich klientów, którzy preferują mniejsze ryzyko i są chętni do inwestowania swoich środków przez okres co najmniej 1 roku. Fundusz inwestuje głównie w obligacje rządowe i korporacyjne z niskim ryzykiem wahań cen. Płynność aktywów zabezpiecza częściowe inwestowanie w instrumenty rynku pieniężnego. Oczekiwana stopa wzrostu wartości jest powyżej poziomu rachunków oszczędnościowych i terminowych produktów depozytowych. Fundusz jest zarządzany aktywnie.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Dlaczego inwestować do Funduszu?

 • Zwykle większe zyski w stosunku do produktów bankowych

  Fundusz zazwyczaj w krótkim okresie pokonuje poziom dochodu netto z rachunków bieżących, lokat terminowych w bankach, itp.
 • Dostępna rezerwa finansowa

  Jeśli to konieczne, są środki finansowe dostępne zazwyczaj w ciągu pięciu dni roboczych.
 • Zwolnienie podatkowe

  Jeżeli osoba fizyczna sprzeda udziały funduszu z zyskiem dopiero po trzech latach od daty zakupu, nie płaci podatek od dochodów.
 • Minimalne ryzyko inwestycyjne

  Fundusz inwestuje głównie w bezpieczne instrumenty finansowe takie, jak: bony skarbowe, obligacje skarbowe.
 • Minimalna wartość inwestycji: 50 PLN

Pełna nazwa Funduszu: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingowa nazwa Funduszu: Generali Premium Conservative Fund
Data założenia: 27.5.2009
Depozytariusz: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irlandia
Numer rachunku/tytuł płatności: 69175000090000000020339268/101-numer Umowy
Audytor: KPMG Audit, Dublin, Irlandia 
ISIN: IE00B6WYJX71
Waluta Funduszu: PLN

Opłata Wstępna/Opłata Wstępna
Programu Inwestycyjnego:

1 %
Minimalna kwota regularnych inwestycji:

50 PLN

Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji.

Opłata końcowa: 0 %
Kompletne wydatki (TER): 0,66 %


Taksa manadżerska*:

0,20 %

*Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER).

Forma wypłaty: reinwestycja 100 %

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 01.12.2022

Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa 56.9 PLN
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 0.89 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 1.23 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 2.14 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 1.64 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 1.17 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 2.6 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 0.86 %
Wynik funduszu za 5 lat 6.57 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 1.28 %
Výkonnost fondu za 10 let 25.44 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 2.29 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2021 0.2 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2020 0.84 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2019 3.69 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 0.41 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 2.55 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 2.56 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 2.92 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 2.66 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 5 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 9.41 %

*Wyniki funduszu od 1.2.2012

Wykres

 


Pobrać wartości v XLS tabeli  

Ostrzeżenie o ryzyku:
To jest komunikat reklamowy. Wartość inwestycji może podlegać wahaniom w okresie jej trwania i, o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Wyniki w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W niektórych przypadkach zwrot dla inwestora może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na wahania kursów walut. Wartość papierów wartościowych wyemitowanych przez fundusz o syntetycznym wskaźniku ryzyka równym 5 lub wyższym może cechować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach i ryzyku oraz strategii inwestycyjnej, można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów w języku polskim i folderze odpowiedniego funduszu w języku polskim, w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii po angielsku. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (zwanej dalej „GIC”) www.generali-investments.cz/pl .  Informacje o prawach inwestora podane są w języku polskim w dokumencie Informacje o Spółce, który jest dostępnytutaj. W formie papierowej dokumenty te są dostępne w siedzibie firmy, w jej punkcie kontaktowym oraz u partnerów handlowych firmy. W przypadku funduszy utworzonych i zlokalizowanych w Irlandii administrator może zadecydować o anulowaniu działań mających na celu oferowanie.

Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.