Używamy ciasteczka by zaoferować atmosferę przyjazną dla użytkownika. Jeśli będziesz kontynuować bez zmiany ustawień, zakładamy, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich ciasteczek na stronach Generali Investments CEE. Oczywiście, zawsze możesz zablokować nasze ciasteczka. Chcesz wiedzieć więcej na temat ciasteczek?

Dalej

Generali Premium Conservative Fund

Pełna nazwa: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc

Pierwotna nazwa funduszu

0.02%

56.11

Wartość jednostki uczestnictwa
na 20.10.2021

Fundusz jest przeznaczony dla wszystkich klientów, którzy preferują mniejsze ryzyko i są chętni do inwestowania swoich środków przez okres co najmniej 1 roku. Fundusz inwestuje głównie w obligacje rządowe i korporacyjne z niskim ryzykiem wahań cen. Płynność aktywów zabezpiecza częściowe inwestowanie w instrumenty rynku pieniężnego. Oczekiwana stopa wzrostu wartości jest powyżej poziomu rachunków oszczędnościowych i terminowych produktów depozytowych. Fundusz jest zarządzany aktywnie.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Dlaczego inwestować do Funduszu?

 • Zwykle większe zyski w stosunku do produktów bankowych

  Fundusz zazwyczaj w krótkim okresie pokonuje poziom dochodu netto z rachunków bieżących, lokat terminowych w bankach, itp.
 • Dostępna rezerwa finansowa

  Jeśli to konieczne, są środki finansowe dostępne zazwyczaj w ciągu pięciu dni roboczych.
 • Zwolnienie podatkowe

  Jeżeli osoba fizyczna sprzeda udziały funduszu z zyskiem dopiero po trzech latach od daty zakupu, nie płaci podatek od dochodów.
 • Minimalne ryzyko inwestycyjne

  Fundusz inwestuje głównie w bezpieczne instrumenty finansowe takie, jak: bony skarbowe, obligacje skarbowe.
 • Minimalna wartość inwestycji: 50 PLN

Pełna nazwa Funduszu: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingowa nazwa Funduszu: Generali Premium Conservative Fund
Data założenia: 27.5.2009
Depozytariusz: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irlandia
Numer rachunku/tytuł płatności: 69175000090000000020339268/101-numer Umowy
Audytor: KPMG Audit, Dublin, Irlandia 
ISIN: IE00B6WYJX71
Waluta Funduszu: PLN

Opłata Wstępna/Opłata Wstępna
Programu Inwestycyjnego:

1 %
Minimalna kwota regularnych inwestycji:

50 PLN

Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji.

Opłata końcowa: 0 %
Kompletne wydatki (TER): 0,63 %


Taksa manadżerska*:

0,20 %

*Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER).

Forma wypłaty: reinwestycja 100 %

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 20.10.2021

Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa 56.11 PLN
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca -0.2 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy -0.25 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy -0.11 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 0.48 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku -0.04 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 4.66 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 1.53 %
Wynik funduszu za 5 lat 7.86 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 1.53 %
Výkonnost fondu za 10 let N/A %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. N/A %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2020 0.84 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2019 3.69 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 0.41 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 2.55 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 2.56 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 2.92 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 2.66 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 5 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 9.41 %

*Wyniki funduszu od 1.2.2012

Wykres

 


Pobrać wartości v XLS tabeli  

Ostrzeżenie o ryzyku:
To jest komunikat reklamowy. Wartość inwestycji może podlegać wahaniom w okresie jej trwania i, o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Wyniki w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W niektórych przypadkach zwrot dla inwestora może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na wahania kursów walut. Wartość papierów wartościowych wyemitowanych przez fundusz o syntetycznym wskaźniku ryzyka równym 5 lub wyższym może cechować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach i ryzyku oraz strategii inwestycyjnej, można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów w języku polskim i folderze odpowiedniego funduszu w języku polskim, w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii po angielsku. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (zwanej dalej „GIC”) www.generali-investments.cz/pl .  Informacje o prawach inwestora podane są w języku polskim w dokumencie Informacje o Spółce, który jest dostępnytutaj. W formie papierowej dokumenty te są dostępne w siedzibie firmy, w jej punkcie kontaktowym oraz u partnerów handlowych firmy. W przypadku funduszy utworzonych i zlokalizowanych w Irlandii administrator może zadecydować o anulowaniu działań mających na celu oferowanie.

Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.