Używamy ciasteczka by zaoferować atmosferę przyjazną dla użytkownika. Jeśli będziesz kontynuować bez zmiany ustawień, zakładamy, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich ciasteczek na stronach Generali Investments CEE. Oczywiście, zawsze możesz zablokować nasze ciasteczka. Chcesz wiedzieć więcej na temat ciasteczek?

Dalej

Generali Corporate Bonds Fund

Pełna nazwa: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc

Pierwotna nazwa funduszu

0.14%

14.18

Wartość jednostki uczestnictwa
na 20.10.2021

Fundusz jest odpowiedni dla mniej konserwatywnych inwestorów, mogących zdeponować swoje wolne środki finansowe na okres minimum 3 lat i poszukujących wyższego zysku od oferowanego przez obligacje skarbowe. Inwestycje w fundusze są rozdzielane nie tylko według sektorów, ale także według regionów. Fundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje z ratingiem nieinwestycyjnym, które dzięki premii kredytowej oferują potencjalnie wyższą wycenę. Wybór obligacji poprzedza dokładna analiza fundamentalna spółki, wraz z makroanalizą danego państwa. Preferujemy obligacje z krótszym terminem wykupu. W przeciwieństwie do pozostałych mniejszy udział w portfelu oraz/lub krótszy termin wykupu mają bardziej ryzykowne obligacje. Portfel jest aktywnie zarządzany. W przeciwieństwie do sprzedaży, zazwyczaj kupujemy w momencie spadku cen, kiedy wzrasta potencjał stopy zwrotu z obligacji.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Dlaczego inwestować do Funduszu?

 • Oczekiwanie wyższej zyskowności.

  Obligacje firmowe mają wyższy potencjał zysku niż obligacje skarbowe. Ryzyko kredytowe emitentów ograniczamy poprzez wykonywanie na bieżąco dokładnych analiz.
 • Niska wrażliwość na skoki stóp procentowych

  Do portfela funduszu wybierane są głównie obligacje z krótszym terminem wykupu, które są mniej czułe na wahania stóp procentowych.
 • Szczegółowa dywersyfikacja

  Fundusz precyzyjnie rozdziela swoje inwestycje pomiędzy regionami, sektorami i emitentami. Portfel funduszy zawiera minimum 40 tytułów.
 • Zabezpieczenie ryzyka walutowego

  Ryzyko kursowe jest zabezpieczane, co wpływa korzystnie na obniżenie zmienność (wahań) wartości portfela.
 • Minimalna wartość inwestycji: 10 EURO

Pełna nazwa Funduszu: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingowa nazwa Funduszu: Generali Corporate Bonds Fund 
Skład Funduszu: Obligacji
Data założenia: 27.5.2009
Depozytariusz: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  S.A., Dublin, Republika Irlandii
Numer rachunku (IBAN)/tytuł płatności: PL87175000090000000020389966/202-numer Umowy
Audytor: KPMG Audit, Dublin, Irlandia 
ISIN: IE00B4362Q21
Waluta Funduszu: EURO

Opłata Wstępna/Opłata Wstępna
Programu Inwestycyjnego:

1%
Minimalna wartość inwestycji:

10 EURO

Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji.

Opłata końcowa: 0 %
Kompletne wydatki (TER): 1,84 %
 Taksa manadżerska*:

1,60 %

*Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER).

Forma wypłaty: reinwestycja 100 %

Rentowność Funduszu*

Aktualna wartość majątku w dniu 20.10.2021

Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa 14.18 EURO
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca -0.35 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy -0.7 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 0.28 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 2.24 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 0.57 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 6.38 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 2.08 %
Wynik funduszu za 5 lat 5.43 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 1.06 %
Výkonnost fondu za 10 let 35.05 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 3.05 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2020 2.47 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2019 3.3 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 -1.77 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 1.35 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 3.48 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 6.51 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 -4.93 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 4.93 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 16.02 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2011 -0.1 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2010 5 %

Wykres


Pobrać wartości v XLS tabeli  

Ostrzeżenie o ryzyku:
To jest komunikat reklamowy. Wartość inwestycji może podlegać wahaniom w okresie jej trwania i, o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Wyniki w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W niektórych przypadkach zwrot dla inwestora może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na wahania kursów walut. Wartość papierów wartościowych wyemitowanych przez fundusz o syntetycznym wskaźniku ryzyka równym 5 lub wyższym może cechować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach i ryzyku oraz strategii inwestycyjnej, można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów w języku polskim i folderze odpowiedniego funduszu w języku polskim, w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii po angielsku. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (zwanej dalej „GIC”) www.generali-investments.cz/pl .  Informacje o prawach inwestora podane są w języku polskim w dokumencie Informacje o Spółce, który jest dostępnytutaj. W formie papierowej dokumenty te są dostępne w siedzibie firmy, w jej punkcie kontaktowym oraz u partnerów handlowych firmy. W przypadku funduszy utworzonych i zlokalizowanych w Irlandii administrator może zadecydować o anulowaniu działań mających na celu oferowanie.

Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.

* Inwestycje w Fundusze wiążą się z ryzykiem wahań aktualnej wartości zainwestowanej kwoty. Wartość inwestycji i dochód z niej może wzrastać, jak i spadać i nie jest zagwarantowany zwrot kwoty pierwotnie zainwestowanej