Aby zapewnić jak najlepsze doświadczenie użytkownika, na stronie Generali Investments CEE korzystamy z plików cookies. Kontynuując bez zmiany swoich ustawień, te pliki cookies umożliwią Ci komfortowe poruszanie się po stronie. Ustawienia cookies możesz oczywiście w każdej chwili zmienić. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies?

Niezbędny Funkcjonalny Analityczne Dalej

Generali Corporate Bonds Fund - dividend class

Pierwotna nazwa funduszu

0.11%

8.77

Wartość jednostki uczestnictwa
na 01.12.2022

Fundusz jest odpowiedni dla mniej konserwatywnych inwestorów, mogących zdeponować swoje wolne środki finansowe na okres minimum 3 lat i poszukujących wyższego zysku od oferowanego przez obligacje skarbowe. Jednocześnie jest odpowiedni dla inwestorów, którzy preferują wypłatę zysku w formie dywidend. Inwestycje w fundusze są rozdzielane nie tylko według sektorów, ale także według regionów. Fundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje z ratingiem nieinwestycyjnym, które dzięki premii kredytowej oferują potencjalnie wyższą wycenę. Wybór obligacji poprzedza dokładna analiza fundamentalna spółki, wraz z makroanalizą danego państwa. Preferujemy obligacje z krótszym terminem wykupu. W przeciwieństwie do pozostałych mniejszy udział w portfelu oraz/lub krótszy termin wykupu mają bardziej ryzykowne obligacje. Portfel jest aktywnie zarządzany. W przeciwieństwie do sprzedaży, zazwyczaj kupujemy w momencie spadku cen, kiedy wzrasta potencjał stopy zwrotu z obligacji.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Dlaczego inwestować do Funduszu?

Mocne strony obligacji korporacyjnych:

Dzięki włączeniu bardziej ryzykownych obligacji w portfolio, fundusz ten zapewnia wyższy zysk niż  fundusze zawierające tylko obligacje państwowe.

 • Oczekiwanie wyższej zyskowności

  Obligacje firmowe mają wyższy potencjał zysku niż obligacje skarbowe. Ryzyko kredytowe emitentów ograniczamy poprzez wykonywanie na bieżąco dokładnych analiz.
 • Niska wrażliwość na skoki stóp procentowych

  Do portfela funduszu wybierane są głównie obligacje z krótszym terminem wykupu, które są mniej czułe na wahania stóp procentowych.
 • Szczegółowa dywersyfikacja

  Fundusz precyzyjnie rozdziela swoje inwestycje pomiędzy regionami, sektorami i emitentami. Portfel funduszy zawiera minimum 40 tytułów.
 • Zabezpieczenie ryzyka walutowego

  Ryzyko kursowe jest zabezpieczane, co wpływa korzystnie na obniżenie zmienność (wahań) wartości portfela.
 • Minimalna wartość inwestycji: 10 EURO

Sposób ustalania prawa do wypłaty dywidendy

Decydującym terminem wypłaty dywidendy za poprzedni rok obrotowy jest posiadanie jednostek uczestnictwa funduszu w dniu 31.1. Tego dnia zostanie ogłoszona wysokość dywidendy na jednostkę uczestnictwa.       

Klient, który sprzedał jednostki uczestnictwa przed 31.1, nie ma prawa do dywidendy. Na wysokość dywidendy nie ma wpływu długość posiadania jednostek uczestnictwa funduszu przez Uczestnika Funduszu – jedynym decydującym aspektem jest ilość jednostek uczestnictwa funduszu posiadanych w dniu 31.1.

Wypłacenie dywidendy wpływa na wysokość NAV funduszu tak, że NAV funduszu na jedną jednostkę uczestnictwa obowiązuje w dniu następującym po ogłoszeniu dywidendy, a jednocześnie w dniu nabycia uprawnień do wypłaty dywidendy spadnie o wysokość wypłaconej dywidendy na jedną jednostkę uczestnictwa.

Roczna stopa dywidendy:

 • Za pierwszy rok istnienia funduszu (2012): 6 %
 • Za drugi rok istnienia funduszu (2013): 3,54 %
 • Za trzeci rok działania (2014): fundusz nie wypłacił dywidendy
 • Za czwarty rok działania (2015): 5,5%
 • Za piąty rok istnienia funduszu (2016): 3,8 %
 • Za szósty rok istnienia funduszu (2017): fundusz nie wypłacił dywidendy
 • Za siódmy rok istnienia funduszu (2018): fundusz nie wypłacił dywidendy
 • Za ósmy rok istnienia funduszu (2019): 2,5 %
 • Za dziewiąty rok istnienia funduszu (2020): 2,1 %
 • Za dziesiąty rok istnienia funduszu (2021): fundusz nie wypłacił dywidendy
Pełna nazwa Funduszu: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingowa nazwa Funduszu: Generali Corporate Bonds Fund - dividend class
Skład Funduszu: Obligacji
Data założenia: 1.3.2012
Depozytariusz: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Republika Irlandii
Numer rachunku (IBAN)/tytuł płatności: PL87175000090000000020389966/203-numer Umowy
Audytor: KPMG Audit, Dublin, Irlandia 
ISIN: IE00B6VWHB64
Waluta Funduszu: EURO

Opłata Wstępna/Opłata Wstępna
Programu Inwestycyjnego:

1%
Minimalna wartość inwestycji:

10 EURO

Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji.

Opłata końcowa: 0 %
Kompletne wydatki (TER): 1,82 %
Taksa manadżerska*:

1,60 %

*Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER).

Forma wypłaty: Klasa B - w formie dywidend w ujęciu rocznym

Strategia inwestycyjna

Strategia inwestycyjna Funduszu ma następujące charakterystyczne właściwości:

 • Niski poziom ryzyka stóp procentowych, tzn. wrażliwość na wahania stop procentowych.
 • Ograniczone ryzyko walutowe.
 • Predyspozycje do wyższej stopy zwrotu, niż niektóre fundusze zawierające oblacje państwowe, z powodu premii za ryzyko kredytowe.
 • Ograniczone ryzyko kredytowe dzięki szczegółowej analizie horyzontalnej poszczególnych emitentów. Drugi sposób ograniczania tego ryzyka, który stosujemy, wynika z preferowania obligacji o krótszym okresie obowiązywania.
 • Nacisk na wysoki poziom wypłacalności obligacji korporacyjnych.

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 01.12.2022

Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa 8.77 EURO
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 2.1 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 0.57 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy -0.79 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy -28.69 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku -28.81 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata -28.29 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe -10.49 %
Wynik funduszu za 5 lat -27.52 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych -6.23 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2021 -1.52 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2020 2.12 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2019 2.85 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 -1.57 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 1.26 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 3.02 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 6.13 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 -4.71 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 4.84 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 9.4 %

* Stopa zwrotu od 1.3.2012, fundusz otwarty

Wykres


Pobrać wartości v XLS tabeli  

Ostrzeżenie o ryzyku:
To jest komunikat reklamowy. Wartość inwestycji może podlegać wahaniom w okresie jej trwania i, o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Wyniki w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W niektórych przypadkach zwrot dla inwestora może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na wahania kursów walut. Wartość papierów wartościowych wyemitowanych przez fundusz o syntetycznym wskaźniku ryzyka równym 5 lub wyższym może cechować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach i ryzyku oraz strategii inwestycyjnej, można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów w języku polskim i folderze odpowiedniego funduszu w języku polskim, w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii po angielsku. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (zwanej dalej „GIC”) www.generali-investments.cz/pl .  Informacje o prawach inwestora podane są w języku polskim w dokumencie Informacje o Spółce, który jest dostępnytutaj. W formie papierowej dokumenty te są dostępne w siedzibie firmy, w jej punkcie kontaktowym oraz u partnerów handlowych firmy. W przypadku funduszy utworzonych i zlokalizowanych w Irlandii administrator może zadecydować o anulowaniu działań mających na celu oferowanie.

Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.