Aby zapewnić jak najlepsze doświadczenie użytkownika, na stronie Generali Investments CEE korzystamy z plików cookies. Kontynuując bez zmiany swoich ustawień, te pliki cookies umożliwią Ci komfortowe poruszanie się po stronie. Ustawienia cookies możesz oczywiście w każdej chwili zmienić. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies?

Niezbędny Funkcjonalny Analityczne Dalej

Generali Corporate Bonds Fund

Pełna nazwa: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc

Pierwotna nazwa funduszu

0.1%

58.41

Wartość jednostki uczestnictwa
na 01.12.2022

Fundusz jest odpowiedni dla mniej konserwatywnych inwestorów, mogących zdeponować swoje wolne środki finansowe na okres minimum 3 lat i poszukujących wyższego zysku od oferowanego przez obligacje skarbowe. Inwestycje w fundusze są rozdzielane nie tylko według sektorów, ale także według regionów. Fundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje z ratingiem nieinwestycyjnym, które dzięki premii kredytowej oferują potencjalnie wyższą wycenę. Wybór obligacji poprzedza dokładna analiza fundamentalna spółki, wraz z makroanalizą danego państwa. Preferujemy obligacje z krótszym terminem wykupu. W przeciwieństwie do pozostałych mniejszy udział w portfelu oraz/lub krótszy termin wykupu mają bardziej ryzykowne obligacje. Portfel jest aktywnie zarządzany. W przeciwieństwie do sprzedaży, zazwyczaj kupujemy w momencie spadku cen, kiedy wzrasta potencjał stopy zwrotu z obligacji.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Dlaczego inwestować do Funduszu?

 • Oczekiwanie wyższej zyskowności.

  Obligacje firmowe mają wyższy potencjał zysku niż obligacje skarbowe. Ryzyko kredytowe emitentów ograniczamy poprzez wykonywanie na bieżąco dokładnych analiz.
 • Niska wrażliwość na skoki stóp procentowych

  Do portfela funduszu wybierane są głównie obligacje z krótszym terminem wykupu, które są mniej czułe na wahania stóp procentowych.
 • Szczegółowa dywersyfikacja

  Fundusz precyzyjnie rozdziela swoje inwestycje pomiędzy regionami, sektorami i emitentami. Portfel funduszy zawiera minimum 40 tytułów.
 • Zabezpieczenie ryzyka walutowego

  Ryzyko kursowe jest zabezpieczane, co wpływa korzystnie na obniżenie zmienność (wahań) wartości portfela.
 • Minimalna wartość inwestycji: 50 PLN

Pełna nazwa Funduszu: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingowa nazwa Funduszu: Generali Corporate Bonds Fund 
Skład Funduszu: Obligacji
Data założenia: 27.5.2009
Depozytariusz: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Republika Irlandii
Numer rachunku/tytuł płatności: 69175000090000000020339268/102-numer Umowy
Audytor: KPMG Audit, Dublin, Irlandia 
ISIN: IE00B6X51002
Waluta Funduszu: PLN

Opłata Wstępna/Opłata Wstępna
Programu Inwestycyjnego:

1%

Minimalna wartość inwestycji:

50 PLN

Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji.

Opłata końcowa: 0 %
Kompletne wydatki (TER): 1,99 %
Taksa manadżerska*:

1,60 %

*Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER).

Forma wypłaty: reinwestycja 100 %

Rentowność Funduszu*

Aktualna wartość majątku w dniu 01.12.2022

Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa 58.41 PLN
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 2.13 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 1.87 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 2.22 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy -9.34 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku -9.79 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata -7.49 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe -2.56 %
Wynik funduszu za 5 lat -2.81 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych -0.57 %
Výkonnost fondu za 10 let 19.77 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 1.82 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2021 -1.18 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2020 3.31 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2019 5.4 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 -0.02 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 3.24 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 5.33 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 8.02 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 -3.21 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 6.76 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 18.39 %

*Wyniki funduszu od 1.2.2012

Wykres


Pobrać wartości v XLS tabeli  

Ostrzeżenie o ryzyku:
To jest komunikat reklamowy. Wartość inwestycji może podlegać wahaniom w okresie jej trwania i, o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Wyniki w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W niektórych przypadkach zwrot dla inwestora może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na wahania kursów walut. Wartość papierów wartościowych wyemitowanych przez fundusz o syntetycznym wskaźniku ryzyka równym 5 lub wyższym może cechować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach i ryzyku oraz strategii inwestycyjnej, można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów w języku polskim i folderze odpowiedniego funduszu w języku polskim, w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii po angielsku. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (zwanej dalej „GIC”) www.generali-investments.cz/pl .  Informacje o prawach inwestora podane są w języku polskim w dokumencie Informacje o Spółce, który jest dostępnytutaj. W formie papierowej dokumenty te są dostępne w siedzibie firmy, w jej punkcie kontaktowym oraz u partnerów handlowych firmy. W przypadku funduszy utworzonych i zlokalizowanych w Irlandii administrator może zadecydować o anulowaniu działań mających na celu oferowanie.

Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.

* Inwestycje w Fundusze wiążą się z ryzykiem wahań aktualnej wartości zainwestowanej kwoty. Wartość inwestycji i dochód z niej może wzrastać, jak i spadać i nie jest zagwarantowany zwrot kwoty pierwotnie zainwestowanej.