Aby zapewnić jak najlepsze doświadczenie użytkownika, na stronie Generali Investments CEE korzystamy z plików cookies. Kontynuując bez zmiany swoich ustawień, te pliki cookies umożliwią Ci komfortowe poruszanie się po stronie. Ustawienia cookies możesz oczywiście w każdej chwili zmienić. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies?

Niezbędny Funkcjonalny Analityczne Dalej

Generali Dynamic Balanced Fund

Pełna nazwa: Dynamic Balanced Fund, Generali Invest CEE plc

Pierwotna nazwa funduszu

0.37%

10.87

Wartość jednostki uczestnictwa
na 01.12.2022

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy preferują wyważony stosunek kwoty oczekiwanej wydajności, miary ryzyka inwestycyjnego i potrzebnego horyzontu czasowego inwestycji, w tym przypadku ustalanego na co najmniej 5 lat. Portfel funduszu jest rozłożony pomiędzy część akcji i część obligacji, przy czym część akcji osiąga maksymalny udział w wysokości 30%. Część akcyjna jest szeroko zdywersyfikowana zarówno regionalnie jak i sektorowo. Poszczególne akcje są wybierane na podstawie podstawowych i technicznych wskaźników. Część obligacji portfela składa się z czeskich obligacji państwowych o dłuższych terminach zapadalności i obligacji korporacyjnych, których struktura jest podobna do Funduszu Obligacji Korporacyjnych. Ryzyko walutowe jest zabezpieczane.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Dlaczego inwestować do Funduszu?

 • Zrównoważony portfel zarówno pod względem ryzyka, tak pod względem stopy zwrotu

  Dzięki optymalnej strukturze aktywów, tzn. połączeniu obligacji i akcji, fundusz  oferuje wyważone proporcje pomiędzy poziomami ryzyka i oczekiwaną stopą zwrotu. Inwestycje w Funduszu są starannie rozdzielone pomiędzy różne branże, regiony i poszczególne tytuły, co dodatkowo zmniejsza ryzyko.
 • Wszechstronne i łatwe rozwiązanie dla Twoich potrzeb

  Można czerpać z mocnych stron poszczególnych instrumentów szerokiej oferty portfela, który jest już ustawiony i nie trzeba go żmudnie zestawiać. Nie trzeba monitorować bieżącą sytuację na rynkach, zajmować się analizą i kolejnymi przesunięciami pomiędzy akcjami, obligacjami i instrumentami rynku pieniężnego. Nasi zarządzający portfelem zrobią to za Ciebie.
 • Korzystny horyzont inwestycyjny

  Dzięki optymalnej kombinacji akcji i obligacji możesz skrócić swój horyzont inwestycyjny, korzystając przy tym z wysokiego potencjału zwrotu akcji.
 • Zabezpieczenie ryzyka walutowego

  Ryzyko kursowe jest zabezpieczone, co pomaga zmniejszyć zmienność wartości portfela.
 • Fundusz nadający się dla fundacji

  Fundusz spełnia wymogi prawne dotyczące inwestowania fundacji.
 • Minimalna wartość inwestycji: 10 EURO

Pełna nazwa Funduszu: Dynamic Balanced Fund, Generali Invest CEE Plc
Marketingowa nazwa Funduszu: Generali Dynamic Balanced Fund 
Skład Funduszu: zrównoważony 
Data założenia: 3.12.2013
Depozytariusz: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Republika Irlandii
Numer rachunku/tytuł płatności: IBAN:87175000090000000020389966/218-numer Umowy
Audytor: KPMG Audit, Dublin, Irlandia 
ISIN: IE00BGLNMQ96
Waluta Funduszu: EURO

Opłata Wstępna/Opłata Wstępna
Programu Inwestycyjnego:

od 0 do 3 999 EURO - 3 %
od 4 000 do 19 999 EURO - 2,60 %
od 20 000 do 39 999 EURO - 2,20 %
Co najmniej 40 000 EURO - 1,80 %
Minimalna wartość inwestycji:

 10 EURO

Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji.

Opłata końcowa:  0 %
Kompletne wydatki (TER): 2,63 %
 Taksa manadżerska*:

2,00 %

*Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER).

Forma wypłaty: reinwestycja 100 %

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 01.12.2022

Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa 10.87 EURO
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 4.22 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 2.94 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy -2.42 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy -14.95 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku -15.74 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata -6.21 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe -2.12 %
Wynik funduszu za 5 lat -3.55 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych -0.72 %
Výkonnost fondu za 10 let N/A %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. N/A %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2021 5.82 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2020 3.83 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2019 10.86 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 -6.86 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 7.98 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 6.04 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 -2.65 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 2 %

Wykres


Pobrać wartości v XLS tabeli  

Ostrzeżenie o ryzyku:
To jest komunikat reklamowy. Wartość inwestycji może podlegać wahaniom w okresie jej trwania i, o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Wyniki w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W niektórych przypadkach zwrot dla inwestora może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na wahania kursów walut. Wartość papierów wartościowych wyemitowanych przez fundusz o syntetycznym wskaźniku ryzyka równym 5 lub wyższym może cechować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach i ryzyku oraz strategii inwestycyjnej, można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów w języku polskim i folderze odpowiedniego funduszu w języku polskim, w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii po angielsku. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (zwanej dalej „GIC”) www.generali-investments.cz/pl .  Informacje o prawach inwestora podane są w języku polskim w dokumencie Informacje o Spółce, który jest dostępnytutaj. W formie papierowej dokumenty te są dostępne w siedzibie firmy, w jej punkcie kontaktowym oraz u partnerów handlowych firmy. W przypadku funduszy utworzonych i zlokalizowanych w Irlandii administrator może zadecydować o anulowaniu działań mających na celu oferowanie.

Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.