Używamy ciasteczka by zaoferować atmosferę przyjazną dla użytkownika. Jeśli będziesz kontynuować bez zmiany ustawień, zakładamy, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich ciasteczek na stronach Generali Investments CEE. Oczywiście, zawsze możesz zablokować nasze ciasteczka. Chcesz wiedzieć więcej na temat ciasteczek?

Dalej

Generali Dynamic Balanced Fund

Pełna nazwa: Dynamic Balanced Fund, Generali Invest CEE plc

Pierwotna nazwa funduszu

0.15%

13.07

Wartość jednostki uczestnictwa
na 28.07.2021

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy preferują wyważony stosunek kwoty oczekiwanej wydajności, miary ryzyka inwestycyjnego i potrzebnego horyzontu czasowego inwestycji, w tym przypadku ustalanego na co najmniej 5 lat. Portfel funduszu jest rozłożony pomiędzy część akcji i część obligacji, przy czym część akcji osiąga maksymalny udział w wysokości 30%. Część akcyjna jest szeroko zdywersyfikowana zarówno regionalnie jak i sektorowo. Poszczególne akcje są wybierane na podstawie podstawowych i technicznych wskaźników. Część obligacji portfela składa się z czeskich obligacji państwowych o dłuższych terminach zapadalności i obligacji korporacyjnych, których struktura jest podobna do Funduszu Obligacji Korporacyjnych. Ryzyko walutowe jest zabezpieczane.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Dlaczego inwestować do Funduszu?

 • Zrównoważony portfel zarówno pod względem ryzyka, tak pod względem stopy zwrotu

  Dzięki optymalnej strukturze aktywów, tzn. połączeniu obligacji i akcji, fundusz  oferuje wyważone proporcje pomiędzy poziomami ryzyka i oczekiwaną stopą zwrotu. Inwestycje w Funduszu są starannie rozdzielone pomiędzy różne branże, regiony i poszczególne tytuły, co dodatkowo zmniejsza ryzyko.
 • Wszechstronne i łatwe rozwiązanie dla Twoich potrzeb

  Można czerpać z mocnych stron poszczególnych instrumentów szerokiej oferty portfela, który jest już ustawiony i nie trzeba go żmudnie zestawiać. Nie trzeba monitorować bieżącą sytuację na rynkach, zajmować się analizą i kolejnymi przesunięciami pomiędzy akcjami, obligacjami i instrumentami rynku pieniężnego. Nasi zarządzający portfelem zrobią to za Ciebie.
 • Korzystny horyzont inwestycyjny

  Dzięki optymalnej kombinacji akcji i obligacji możesz skrócić swój horyzont inwestycyjny, korzystając przy tym z wysokiego potencjału zwrotu akcji.
 • Zabezpieczenie ryzyka walutowego

  Ryzyko kursowe jest zabezpieczone, co pomaga zmniejszyć zmienność wartości portfela.
 • Fundusz nadający się dla fundacji

  Fundusz spełnia wymogi prawne dotyczące inwestowania fundacji.
 • Minimalna wartość inwestycji: 10 EURO

Pełna nazwa Funduszu: Dynamic Balanced Fund, Generali Invest CEE Plc
Marketingowa nazwa Funduszu: Generali Dynamic Balanced Fund 
Skład Funduszu: zrównoważony 
Data założenia: 3.12.2013
Depozytariusz: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Republika Irlandii
Numer rachunku/tytuł płatności: IBAN:87175000090000000020389966/218-numer Umowy
Audytor: KPMG Audit, Dublin, Irlandia 
ISIN: IE00BGLNMQ96
Waluta Funduszu: EURO

Opłata Wstępna/Opłata Wstępna
Programu Inwestycyjnego:

od 0 do 3 999 EURO - 3 %
od 4 000 do 19 999 EURO - 2,60 %
od 20 000 do 39 999 EURO - 2,20 %
Co najmniej 40 000 EURO - 1,80 %
Minimalna wartość inwestycji:

 10 EURO

Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji.

Opłata końcowa:  0 %
Kompletne wydatki (TER): 2,66 %
 Taksa manadżerska*:

2,00 %

*Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER).

Forma wypłaty: reinwestycja 100 %

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 28.07.2021

Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa 13.07 EURO
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 0.62 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 2.99 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 6.35 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 15.36 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 7.22 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 15.66 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 4.97 %
Wynik funduszu za 5 lat 27.39 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 4.96 %
Výkonnost fondu za 10 let N/A %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. N/A %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2020 3.83 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2019 10.86 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 -6.86 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 7.98 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 6.04 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 -2.65 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 2 %

Wykres


Pobrać wartości v XLS tabeli  

Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestycje w instrumenty finansowe są zawsze związane z wahaniami wartości, zwrot z inwestycji nie jest zatem w żaden sposób gwarantowany. Wcześniejsze zyski nie są gwarancją przyszłych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się przed rozpoczęciem inwestycji ze statutem odpowiedniego funduszu, gdzie znajdziesz wykaz ryzyk związanych z inwestycją. Statut, prospekt funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.generali-investments.pl, w języku czeskim, dla funduszy zagranicznych prospekt emisyjny może być w języku angielskim, w formie papierowej są dostępne w siedzibie i w punkcie kontaktowym spółki, a także u przedstawicieli handlowych, którzy również chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.