Aby zapewnić jak najlepsze doświadczenie użytkownika, na stronie Generali Investments CEE korzystamy z plików cookies. Kontynuując bez zmiany swoich ustawień, te pliki cookies umożliwią Ci komfortowe poruszanie się po stronie. Ustawienia cookies możesz oczywiście w każdej chwili zmienić. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies?

Niezbędny Funkcjonalny Analityczne Dalej

Nota prawna

Ostrzeżenie o ryzyku i informacje prawne

To jest komunikat reklamowy. Wartość inwestycji może podlegać wahaniom w okresie jej trwania i, o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Wyniki w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W niektórych przypadkach zwrot dla inwestora może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na wahania kursów walut.  Wartość papierów wartościowych wyemitowanych przez fundusz o syntetycznym wskaźniku ryzyka równym 5 lub wyższym może cechować się dużą zmiennością.  Szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach i ryzyku oraz strategii inwestycyjnej, można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów w języku polskim i folderze odpowiedniego funduszu w języku polskim, w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii po angielsku. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (zwanej dalej „GIC”) www.generali-investments.cz/pl.  Informacje o prawach inwestora podane są w języku polskim w dokumencie Informacje o Spółce, który jest dostępny tutaj. W formie papierowej dokumenty te są dostępne w siedzibie firmy, w jej punkcie kontaktowym oraz u partnerów handlowych firmy. W przypadku funduszy utworzonych i zlokalizowanych w Irlandii administrator może zadecydować o anulowaniu działań mających na celu oferowanie.


Informacje umieszczone na tych stronach internetowych mają charakter informacyjny i nie służą jako instrukcja inwestowania ani nie stanowią inwestycyjnego zalecenia kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek narzędzia inwestycyjnego. Informacje tutaj zawarte zostały pozyskane ze źródeł, które GIC uznaje za wiarygodne, pomimo tego GIC nie odpowiada za kompletność, wiarygodność, aktualność i/lub właściwość wszystkich tutaj zawartych informacji i nie odpowiada za jakąkolwiek ewentualną szkodę, która zaistnieje w związku z ich wykorzystaniem. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji należy sprawdzić zawarte tutaj informacje lub zasięgnąć informacji u swojego pośrednika inwestycyjnego lub bezpośrednio w GIC. W przypadku prognoz nie można udzielić żadnej gwarancji tego, że rzeczywisty rozwój rynku będzie zgodny z naszymi przewidywaniami. Inwestycje są wynikiem własnego wyboru inwestora, przy czym przed wyborem konkretnego funduszu zawsze należy wziąć pod uwagę własną sytuację finansową, cel oraz podejście do ryzyka.

 

Informacje prawne

Czynności prawne Generali Investments CEE, spółka inwestycyjna, a.s. podlegają następującym obostrzeniom:

  • Przekaz reklamowy GIC służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi propozycji zawarcia umowy.
  • GIC zastrzega sobie prawo do niezawierania umowy, na dowolnym etapie negocjacji, w szczególności w przypadku braku uzyskania niezbędnych decyzji zatwierdzających ze strony GIC.
  • GIC informuje, że w przypadku zmiany przepisów prawnych lub innych warunków prawnych GIC jest uprawniona do zmiany warunków udzielania swoich produktów lub całkowicie zakończyć ich udzielanie.
  • Jeżeli nie uzgodniono lub GIC nie określiło inaczej, to GIC dokonuje czynności prawnych wyłącznie w formie pisemnej i uzgodnienia dokonywane w innej formie nie są wiążące dla GIC.
  • GIC wyklucza przyjęcie propozycji zawarcia umowy z jakimkolwiek aneksem lub zmianą, a odpowiedź na propozycję zawierającą aneks lub zmianę nie może zostać uznana za przyjęcie propozycji
  • GIC udziela informacji wyłącznie na podstawie dokumentów dostępnych w GIC na dzień udzielenia właściwej informacji i nie przejmuje odpowiedzialności za odziaływanie na informację takich okoliczności, które nie mogły być dostępne nawet przy dołożeniu wszelkich profesjonalnych starań lub które zaistniały dopiero po udzieleniu takiej informacji.