Jeśli będziesz kontynuować bez zmiany ustawień, będziesz używać tylko niezbędnych plików cookie na stronie Generali Investments CEE. Aby osiągnąć jak najlepsze wrażenia użytkownika, zalecamy włączenie wszystkich rodzajów plików cookie. Oczywiście w każdej chwili możesz zablokować nasze pliki cookie. Chcesz wiedzieć więcej na temat ciasteczek?

Niezbędny Funkcjonalny Analityczne Dalej

Generali Premium Conservative Fund

Pełna nazwa: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc

Pierwotna nazwa funduszu

0%

11.27

Wartość jednostki uczestnictwa
na 13.01.2022

Fundusz jest przeznaczony dla wszystkich klientów, którzy preferują mniejsze ryzyko i są chętni do inwestowania swoich środków przez okres co najmniej 1 roku. Fundusz inwestuje głównie w obligacje rządowe i korporacyjne z niskim ryzykiem wahań cen. Płynność aktywów zabezpiecza częściowe inwestowanie w instrumenty rynku pieniężnego. Oczekiwana stopa wzrostu wartości jest powyżej poziomu rachunków oszczędnościowych i terminowych produktów depozytowych. Fundusz jest zarządzany aktywnie.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Dlaczego inwestować do Funduszu?

 • Zwykle większe zyski w stosunku do produktów bankowych

  Fundusz zazwyczaj w krótkim okresie pokonuje poziom dochodu netto z rachunków bieżących, lokat terminowych w bankach, itp.
 • Dostępna rezerwa finansowa

  Jeśli to konieczne, są środki finansowe dostępne zazwyczaj w ciągu pięciu dni roboczych.
 • Zwolnienie podatkowe

  Jeżeli osoba fizyczna sprzeda udziały funduszu z zyskiem dopiero po trzech latach od daty zakupu, nie płaci podatek od dochodów.
 • Minimalne ryzyko inwestycyjne

  Fundusz inwestuje głównie w bezpieczne instrumenty, na przykład bony skarbowe i obligacje rządowe.
 • Minimalna wartość inwestycji: 10 EURO

Pełna nazwa Funduszu: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingowa nazwa Funduszu: Generali Premium Conservative Fund
Data założenia: 27.5.2009
Depozytariusz: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irlandia
Numer rachunku (IBAN)/tytuł płatności: PL87175000090000000020389966/201-numer Umowy
Audytor: KPMG Audit, Dublin, Irlandia 
ISIN: IE00B4361325
Waluta Funduszu: EURO

Opłata Wstępna/Opłata Wstępna
Programu Inwestycyjnego:

1 %
Minimalna wartość inwestycji:

10 EURO

Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji.

Opłata końcowa: 0 %
Kompletne wydatki (TER): 0,49 %


Taksa manadżerska*:

0,20 %

*Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER).

Forma wypłaty: reinwestycja 100 %

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 13.01.2022

Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa 11.27 EURO
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca -0.09 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy -0.27 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy -0.53 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy -0.53 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku -0.09 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 1.08 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 0.36 %
Wynik funduszu za 5 lat 0.18 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 0.04 %
Výkonnost fondu za 10 let 11.81 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 1.12 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2021 -0.44 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2020 0 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2019 1.61 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 -1.5 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 0.71 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 0.63 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 1.36 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 0.55 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 2.91 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 5.86 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2011 0.6 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2010 0 %

Wykres


Pobrać wartości v XLS tabeli  

Ostrzeżenie o ryzyku:
To jest komunikat reklamowy. Wartość inwestycji może podlegać wahaniom w okresie jej trwania i, o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Wyniki w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W niektórych przypadkach zwrot dla inwestora może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na wahania kursów walut. Wartość papierów wartościowych wyemitowanych przez fundusz o syntetycznym wskaźniku ryzyka równym 5 lub wyższym może cechować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach i ryzyku oraz strategii inwestycyjnej, można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów w języku polskim i folderze odpowiedniego funduszu w języku polskim, w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii po angielsku. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (zwanej dalej „GIC”) www.generali-investments.cz/pl .  Informacje o prawach inwestora podane są w języku polskim w dokumencie Informacje o Spółce, który jest dostępnytutaj. W formie papierowej dokumenty te są dostępne w siedzibie firmy, w jej punkcie kontaktowym oraz u partnerów handlowych firmy. W przypadku funduszy utworzonych i zlokalizowanych w Irlandii administrator może zadecydować o anulowaniu działań mających na celu oferowanie.

Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.