Używamy ciasteczka by zaoferować atmosferę przyjazną dla użytkownika. Jeśli będziesz kontynuować bez zmiany ustawień, zakładamy, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich ciasteczek na stronach Generali Investments CEE. Oczywiście, zawsze możesz zablokować nasze ciasteczka. Chcesz wiedzieć więcej na temat ciasteczek?

Dalej

Generali Balanced Commodity Fund

Pełna nazwa: Balanced Commodity Fund, Generali Invest CEE plc

Pierwotna nazwa funduszu

0.61%

18.1

Wartość jednostki uczestnictwa
na 28.07.2021

Fundusz jest przeznaczony dla wszystkich inwestorów, którzy zdecydowali się zwiększyć dywersyfikację swego portfela akcji i obligacji o kolejną klasę aktywów - surowce. Fundusz kupuje papiery wartościowe, które odpowiadają cenom surowców, przy czym główny nacisk położono na inwestycje w surowce energetyczne, rolne oraz przemysłowe. Fund nadaje się dla dynamicznych inwestorów poszukujących okazji na rynkach surowców trudno dostępnych dla mniejszych inwestorów. Podczas gdy inne podobne fundusze koncentrują się na inwestycjach do spółek z sektora surowców (np. do spółek wydobywających ropę), w przypadku tego funduszu chodzi wyłącznie o bezpośrednie inwestycje w poszczególne surowce. Celem funduszu jest zaoferowanie inwestorom zrównoważonego portfela surowców, który będzie idealnym uzupełnieniem każdej inwestycji do tej pory koncentrowanej wyłącznie na akcje i obligacje. Ze względu na fakt, iż jest to fundusz zorientowany sektorowo, to jego udział nie powinien przekroczyć limitu 10 % łącznej kwoty portfolia inwestora.

Zgodnie z planem i zapowiedziami, połączenie nastąpiło 16 grudnia 2020 roku, Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE Plc (fundusz fuzji) z Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc (fundusz następczy) i jednocześnie fundusz następczy został przemianowany na Balanced Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc. W okresie od 16 do 18 grudnia 2020 r., W związku z połączeniem tych subfunduszy, zawieszona zostaje emisja i umarzanie tytułów uczestnictwa inwestycyjnych z funduszy następczych. Pierwszy dzień handlowy to 21 grudnia 2020 roku.


Aktualne informacje dotyczące fuzji subfunduszy Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE Plc z Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc znajdują się w plikach Fully Executed Merger Circular i Executed Shareholder Notice. Wspomniane pliki dostępne są na tej stronie w zakładce „Do pobrania“ znajdującej się z prawej strony ekranu.

 


Propozycja połączenia subfunduszy Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE Plc z Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc

Rada Dyrektorów Generali Invest CEE Plc i Rada Dyrektorów Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. zatwierdziło propozycję połączenia Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE Plc (fundusz fuzji)) i Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc (fundusz następczy) w grudniu 2020 r., pod warunkiem zatwierdzenia przez Bank Centralny Irlandii i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Generali Invest CEE Plc.

W związku z planowanym połączeniem nazwa subfunduszu Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc, zostanie również zmieniona na Balanced Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc w grudniu 2020 roku. Ta zmiana nazwy nadal podlega zatwierdzeniu przez Bank Centralny Irlandii i udziałowcami funduszu łączącego się.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Dlaczego inwestować do Funduszu?

 • Idealny element dywersyfikacji portfela

  Surowce w odróżnieniu do tradycyjnych aktywów, takich jak akcje czy obligacje, zachowują się inaczej.
 • Odpowiedni środek zabezpieczający przed inflacją, niestabilnością geopolityczną i zapaściom walutowym.

 • Długoterminowy wzrost popytu

  Popyt na surowce jest napędzany przez wzrost ludności świata a także wyższym tempem wzrostu gospodarczego, zwłaszcza w tzw. krajach rozwijających się na czele z Chinami i Indiami.
 • Surowce są realne i mają swoją wartość

  Surowce mogą zarówno wzrastać, jak i spadać. Zawsze jednak mają swoją realną wartość, która w dłuższej perspektywie czasu pokryje przynajmniej koszt ich zakupu. Dlatego w odróżnieniu od akcji czy obligacji nie może dojść do sytuacji, w której będą one całkowicie bezwartościowe.

 • Zabezpieczenie ryzyka walutowego 

  Ryzyko walutowe jest zabezpieczane, co przyczynia się do zmniejszenia wahań (zmienności) wartości portfela.

 • Minimalna wartość inwestycji: 50 PLN

Pełna nazwa Funduszu: Balanced Commodity Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingowa nazwa Funduszu: Generali Balanced Commodity Fund
Skład Funduszu: Surowców
Data założenia: 6.8.2009
Depozytariusz: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.,Dublin, Republika Irlandii
Numer rachunku/tytuł płatności: IBAN:69175000090000000020339268/108-numer Umowy
Audytor: KPMG Audit, Dublin, Irlandia 
ISIN: IE00B67PTK21
Waluta Funduszu: PLN

Opłata Wstępna/Opłata Wstępna
Programu Inwestycyjnego

0 do 19 999 PLN - 4,00 %
20 000 do 99 999 PLN - 3,50 %
100 000 do 199 999 PLN - 3,00 %
Co najmniej 200 000 PLN - 2,50%

Minimalna wartość inwestycji:

 50 PLN

Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji.

Opłata końcowa:  0 %
Kompletne wydatki (TER): 3,08 %

Taksa manadżerska*:

2,30 %

*Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER).

Forma wypłaty: reinwestycja 100 %

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 28.07.2021

Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa 18.1 PLN
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 0.22 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 0.84 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 1.91 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 14.56 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 5.72 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata -21 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe -7.55 %
Wynik funduszu za 5 lat -21.71 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych -4.78 %
Výkonnost fondu za 10 let N/A %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. N/A %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2020 -19.09 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2019 5.64 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 -15.02 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 0.81 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 6.86 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 -25.02 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 -15.76 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 -12.04 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 -5.97 %

*Wyniki funduszu od 1.2.2012

Wykres


Pobrać wartości v XLS tabeli  

Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestycje w instrumenty finansowe są zawsze związane z wahaniami wartości, zwrot z inwestycji nie jest zatem w żaden sposób gwarantowany. Wcześniejsze zyski nie są gwarancją przyszłych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się przed rozpoczęciem inwestycji ze statutem odpowiedniego funduszu, gdzie znajdziesz wykaz ryzyk związanych z inwestycją. Statut, prospekt funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.generali-investments.pl, w języku czeskim, dla funduszy zagranicznych prospekt emisyjny może być w języku angielskim, w formie papierowej są dostępne w siedzibie i w punkcie kontaktowym spółki, a także u przedstawicieli handlowych, którzy również chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.