Możesz zablokować ciasteczka, na które zezwalasz TUTAJ.

Generali Balanced Commodity Fund

Pełna nazwa: Balanced Commodity Fund, Generali Invest CEE plc

Pierwotna nazwa funduszu

-0.56%

17.76

Wartość jednostki uczestnictwa
na 25.05.2023

Fundusz jest przeznaczony dla wszystkich inwestorów, którzy zdecydowali się zwiększyć dywersyfikację swego portfela akcji i obligacji o kolejną klasę aktywów - surowce. Fundusz kupuje papiery wartościowe, które odpowiadają cenom surowców, przy czym główny nacisk położono na inwestycje w surowce energetyczne, rolne oraz przemysłowe. Fund nadaje się dla dynamicznych inwestorów poszukujących okazji na rynkach surowców trudno dostępnych dla mniejszych inwestorów. Podczas gdy inne podobne fundusze koncentrują się na inwestycjach do spółek z sektora surowców (np. do spółek wydobywających ropę), w przypadku tego funduszu chodzi wyłącznie o bezpośrednie inwestycje w poszczególne surowce. Celem funduszu jest zaoferowanie inwestorom zrównoważonego portfela surowców, który będzie idealnym uzupełnieniem każdej inwestycji do tej pory koncentrowanej wyłącznie na akcje i obligacje. Ze względu na fakt, iż jest to fundusz zorientowany sektorowo, to jego udział nie powinien przekroczyć limitu 10 % łącznej kwoty portfolia inwestora.

Zgodnie z planem i zapowiedziami, połączenie nastąpiło 16 grudnia 2020 roku, Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE Plc (fundusz fuzji) z Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc (fundusz następczy) i jednocześnie fundusz następczy został przemianowany na Balanced Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc. W okresie od 16 do 18 grudnia 2020 r., W związku z połączeniem tych subfunduszy, zawieszona zostaje emisja i umarzanie tytułów uczestnictwa inwestycyjnych z funduszy następczych. Pierwszy dzień handlowy to 21 grudnia 2020 roku.


Aktualne informacje dotyczące fuzji subfunduszy Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE Plc z Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc znajdują się w plikach Fully Executed Merger Circular i Executed Shareholder Notice. Wspomniane pliki dostępne są na tej stronie w zakładce „Do pobrania“ znajdującej się z prawej strony ekranu.

 


Propozycja połączenia subfunduszy Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE Plc z Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc

Rada Dyrektorów Generali Invest CEE Plc i Rada Dyrektorów Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. zatwierdziło propozycję połączenia Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE Plc (fundusz fuzji)) i Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc (fundusz następczy) w grudniu 2020 r., pod warunkiem zatwierdzenia przez Bank Centralny Irlandii i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Generali Invest CEE Plc.

W związku z planowanym połączeniem nazwa subfunduszu Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc, zostanie również zmieniona na Balanced Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc w grudniu 2020 roku. Ta zmiana nazwy nadal podlega zatwierdzeniu przez Bank Centralny Irlandii i udziałowcami funduszu łączącego się.

Poziom ryzyka - SRI

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Dlaczego inwestować do Funduszu?

 • Idealny element dywersyfikacji portfela

  Surowce w odróżnieniu do tradycyjnych aktywów, takich jak akcje czy obligacje, zachowują się inaczej.
 • Odpowiedni środek zabezpieczający przed inflacją, niestabilnością geopolityczną i zapaściom walutowym.

 • Długoterminowy wzrost popytu

  Popyt na surowce jest napędzany przez wzrost ludności świata a także wyższym tempem wzrostu gospodarczego, zwłaszcza w tzw. krajach rozwijających się na czele z Chinami i Indiami.
 • Surowce są realne i mają swoją wartość

  Surowce mogą zarówno wzrastać, jak i spadać. Zawsze jednak mają swoją realną wartość, która w dłuższej perspektywie czasu pokryje przynajmniej koszt ich zakupu. Dlatego w odróżnieniu od akcji czy obligacji nie może dojść do sytuacji, w której będą one całkowicie bezwartościowe.

 • Zabezpieczenie ryzyka walutowego 

  Ryzyko walutowe jest zabezpieczane, co przyczynia się do zmniejszenia wahań (zmienności) wartości portfela.

 • Minimalna wartość inwestycji: 50 PLN

Pełna nazwa Funduszu: Balanced Commodity Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingowa nazwa Funduszu: Generali Balanced Commodity Fund
Skład Funduszu: Surowców
Data założenia: 6.8.2009
Depozytariusz: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.,Dublin, Republika Irlandii
Numer rachunku/tytuł płatności: IBAN:69175000090000000020339268/108-numer Umowy
Audytor: KPMG Audit, Dublin, Irlandia 
ISIN: IE00B67PTK21
Waluta Funduszu: PLN

Opłata Wstępna/Opłata Wstępna
Programu Inwestycyjnego

0 do 19 999 PLN - 4,00 %
20 000 do 99 999 PLN - 3,50 %
100 000 do 199 999 PLN - 3,00 %
Co najmniej 200 000 PLN - 2,50%

Minimalna wartość inwestycji:

 50 PLN

Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji.

Opłata końcowa:  0 %
Kompletne wydatki (TER): 3,77 %

Taksa manadżerska*:

2,30 %

*Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER).

Forma wypłaty: reinwestycja 100 %
Scenariusze wydajności: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00B67PTK21&lang=pl&kid=yes

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 25.05.2023

Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa 17.76 PLN
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca -3.9 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy -3.32 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy -9.11 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy -11.24 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku -7.36 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 22.15 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 6.9 %
Wynik funduszu za 5 lat -26.97 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych -6.09 %
Výkonnost fondu za 10 let -51.01 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. -6.89 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2022 5.33 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2021 6.31 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2020 -19.09 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2019 5.64 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 -15.02 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 0.81 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 6.86 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 -25.02 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 -15.76 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 -12.04 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 -5.97 %

*Wyniki funduszu od 1.2.2012

Wykres


Pobrać wartości v XLS tabeli  

Ostrzeżenie o ryzyku:
To jest komunikat reklamowy. Wartość inwestycji może podlegać wahaniom w okresie jej trwania i, o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Wyniki w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W niektórych przypadkach zwrot dla inwestora może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na wahania kursów walut. Wartość wydawanych przez fundusz papierów wartościowych, którego wskaźnik ogólny wskaźnik ryzyka ma wielkość 4 lub wyższą, może charakteryzować się dużymi wahaniami. Szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach i ryzyku oraz strategii inwestycyjnej, można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów w języku polskim i folderze odpowiedniego funduszu w języku polskim, w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii po angielsku. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (zwanej dalej „GIC”) www.generali-investments.cz/pl .  Informacje o prawach inwestora podane są w języku polskim w dokumencie Informacje o Spółce, który jest dostępnytutaj. W formie papierowej dokumenty te są dostępne w siedzibie firmy, w jej punkcie kontaktowym oraz u partnerów handlowych firmy. W przypadku funduszy utworzonych i zlokalizowanych w Irlandii administrator może zadecydować o anulowaniu działań mających na celu oferowanie.

Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.